EPÄPÄTEVÄ PÅ SVENSKA

Översättning av epäpätevä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 66, Tid: 0.0969

Exempel på att använda Epäpätevä i en mening och deras översättningar

Tämä todistus on epäpätevä, kuulopuhetta- asiaankuulumaton, epäolennainen, epävarma.
Det här vittnesmlet är inkompetent, hörsägen... irrelevant, oväsentligt, ofullständigt.
Väitän, että euroopan parlamentti on taatusti epäpätevä päättämään tämänluonteisesta asiasta.
Jag hävdar att europaparlamentet är garanterat inkompetent att avgöra en sådan fråga.
Ennenaikainen herääminen ei ole ennenkuulumatonta. varsinkaan silloin, kun nukutuslääkäri on ilmeisen epäpätevä.
För tidig vekning är inte ovanligt, när speciellt gas ansvarige är tydligen oduglig.
Olette järkyttävän epäpätevä, ettekö olekin?
Ni är upprörande okvalificerad, eller hur, sir?

Että olette epäpätevä.
Att ni är inkompetent.
Ulos, olet epäpätevä.
Ut med dig! du är oduglig.
Mutta olen epäpätevä muihin hommiin.
Samtidigt är jag okvalificerad för allt annat.
Todistaa viidellä sanalla olevansa epäpätevä ja valehtelija.
Bevisar med åtta ord att han är oduglig och en jävla lögnare.
Etkö osaa tehdä yhtä asiaa oikein- vai oletko täysin epäpätevä?
Kan du inte göra någonting rätt... eller är du komplett inkompetent?
Miten olisi kapteeni epäpätevä.
Vad sägs om "kapten oduglig"?
Hän sanoo, että asianajajasi oli epäpätevä.
Han säger att din advokat var inkompetent.
Olen muutenkin epäpätevä. enkä ole kiinnostunut. minä menen nukkumaan.
Ochoförberedd,och okvalificerad, jag är inte intresserad jag går och lägger mig, julian.
Hän on hankala ja epäpätevä.
Han är besvärlig och inkompetent.
Georgia on täysin epäpätevä.
Hon är helt okvalificerad.
Olet epäpätevä.
Du är inkompetent.
Hän on epäpätevä.
Han är inkompetent.
Hän oli epäpätevä.
Han var inkompetent.
Bob jean toitottaa, että olen epäpätevä.
Bob jean säger till alla att jag är inkompetent.
Et siis olekaan täysin epäpätevä.
Det betyder att du inte är helt inkompetent.
Eli valtion elin on epäpätevä.
Så en myndighet är inkompetent?
Hän on liian epäpätevä.
Han är för inkompetent.
Minusta tuli epäpätevä.
Jag blev inkompetent.
Hän on täysin epäpätevä.
Hon är helt inkompetent.
Tohtori on epäpätevä.
Doktorn är inkompetent.
Onko hän epärehellinen tai epäpätevä?
Är hon oärlig eller inkompetent?
Ehkä hän on epäpätevä.
Hon kanske är inkompetent.
Taylor on epäpätevä.
Taylor är inkompetent.
Bulgariaa hallitsee epäpätevä mutta populistinen hallitus, joka käyttää 1930-luvulle ominaisia menetelmiä.
Bulgarien styrs av en inkompetent men populistisk regering som använder metoder typiska för 1930-talet.
Kingiä pilkataan, the post on vastuuton ja FBI on epäpätevä.
King är en driftkucku, the post är oansvariga och FBI är inkompetenta.
Epäpätevä järjestelmä.
Vilket odugligt system.

Resultat: 66, Tid: 0.0969

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer