HALUAISIN PÅ SVENSKA

Översättning av haluaisin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 20317, Tid: 0.4533

Exempel på att använda Haluaisin i en mening och deras översättningar

Arvoisa presidentti, haluaisin kiittää teitä.
Herr president! jag vill tacka er.
FR arvoisa puhemies, haluaisin esittää kollegoilleni erään kysymyksen.
FR herr talman! jag skulle vilja fråga ledamöterna en sak.
Arvoisa rouva puhemies, haluaisin kiinnittää huomiota asiaan, josta ei olla puhuttu.
Fru ordförande! jag vill påpeka en aspekt som inte har diskuterats.
Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella esittelijöitä heidän mietintöjensä korkeasta laadusta.
Herr ordförande! jag skulle vilja gratulera föredragandena till den höga kvaliteten på deras betänkanden.

Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin toivottaa neuvoston puheenjohtajan parlamenttiin.
Herr talman! låt mig också välkomna rådets ordförande till kammaren.
RO haluaisin puhua martine rouren mietinnöstä.
RO jag vill tala om martine roures betänkande.
Toinen näkökohta, jota haluaisin käsitellä, on palestiinan tilanne.
Den andra punkten som jag vill kommentera är situationen i palestina.
Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella neuvoston puheenjohtajaa kööpenhaminassa pidettävän aasian huippukokouksen kunnianhimoisesta ohjelmasta.
Fru talman! låt mig gratulera ordförandegruppen till det ambitiösa programmet på asientoppmötet i köpenhamn.
Arvoisa puhemies, haluaisin esittää kolme huomautusta.
Herr talman! jag skulle vilja göra tre kommentarer.
Haluaisin mennä ostarille.
Jag går gärna till en galleria.
Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella teitä valinnastanne euroopan parlamentin puhemieheksi.
Herr talman! jag vill gratulera er till utnämningen till europaparlamentets talman.
Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa ensiksi jotain hiilidioksidiin liittyen.
Fru ordförande! jag skulle vilja börja med några ord kring frågan om koldioxid.
Haluaisin olla mukana kilpailussanne.
Jag jobbar gärna med dig.
Haluaisin onnitella joost lagendijkiä hänen tekemästään työstä.
Låt mig gratulera joost lagendijk till det arbete han har gjort.
Haluaisin asua täällä.
Haluaisin kuitenkin korostaa kolmea asiaa, joita pidän tärkeinä.
Låt mig ändå betona tre punkter som jag anser vara viktiga.
Haluaisin puhua kanssasi.
Jag pratar gärna med dig.
Haluaisin kuulla mielipiteenne tästä asiasta.
Jag skulle gärna höra era synpunkter om den här frågan.
Haluaisin esittää asiasta vastaavalle komissaarille kysymyksen rauhanprosessista.
Jag har en fråga att ställa till kommissionären inom ramen för fredsprocessen.
EN haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä.
EN jag vill gratulera föredraganden till ett utmärkt betänkande.
Haluaisin kuitenkin mennä pitemmälle ja pyytää päättäväistä toimintaa.
Men jag skulle vilja gå längre och begära ett bestämt agerande.
Haluaisin esittää neljä kommenttia.
Jag har fyra kommentarer.
Arvaa mitä haluaisin kaikkein eniten?
Vet du vad jag önskar mest av allt?
Haluaisin siten käsitellä kahta alaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä tulevaisuutemme kannalta.
Låt mig därför ta upp två områden som jag anser är nödvändiga inför framtiden.
Sen tarinan haluaisin kuulla joskus.
Du får gärna berätta nån gång.
Toisen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin, koskee suhteita välimeren maihin.
Den andra frågan som jag skulle vilja ta upp gäller förhållandet med länderna i medelhavsområdet.
Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella esittelijää hänen työstään.
Herr ordförande! jag vill gratulera föredraganden till det arbete hon utfört.
Haluaisin auttaa, mutta en tiedä mitään.
Jag skulle gärna hjälpa till men, jag vet inget.
CS haluaisin puhua lyhyesti erityisesti serbian asemasta.
CS jag vill kort nämna framför allt serbiens roll.
Haluaisin esittää kaksi pyyntöä.
Jag har två önskemål.

Resultat: 20317, Tid: 0.4533

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer