KAIKISTA PÅ SVENSKA

Översättning av kaikista i Svenska

S Synonymer

Resultat: 30, Tid: 0.1641

Exempel på att använda Kaikista i en mening och deras översättningar

Alennusta kaikista gillette venus-tuotteista.
alla produkter från gillette.
Tykkään kaikista todella paljon.
Gillar dom allihopa jätte mycket.
Yritykset maksavat 60 prosenttia kaikista tutkimukseen käytettävistä investoinneista euroopassa.
Näringslivet står för 60 procent av de totala investeringarna i forskning i europa.
Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos kaikista lähteistä on noin 3,2 millisievertiä vuodessa.
Finländarnas genomsnittliga strålningsdos från alla källor är omkring 3,2 millisievert per år.

Lue lisää kaikista artisteista täällä.
Läs mer om alla artister här!
Kiitos kaikista kommenteista!!
Tack för alla kommentarer!!
Alennusta kaikista creem.
Rabatt på allt myprotein knälindor.
Katso luettelo kaikista word 2013 -harjoituskursseista.
Se hela listan över utbildningskurser i visio 2013.
Lista kaikista toimiluvista.
Ny deadline för alla ansökningar.
Yhteisön pitäisi vastata kaikista rokotteisiin liittyvistä kustannuksista.
Gemenskapen bör stå för den totala kostnaden för vaccinerna.
Eihän käy päinsä, että keskustelemme kaikista näistä asioista keskiyöhön saakka!
Vi kan ju inte diskutera om hela denna frågeställning ända fram till midnatt!
Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen osuus kaikista ajoneuvoista ja tieliikenteestä on tosiaankin vähäinen.
Andelen två- och trehjuliga fordon i den totala fordonsparken och i hela vägtransportsektorn är visserligen begränsad.
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista näistä lääkkeistä.
Förteckningen över samtliga dessa läkemedel finns i bipacksedeln.
Katso lista kaikista voittajista täältä.
Se hela listan med vinnare.
Kaikista työllisistä.
Av all sysselsättning.
Näistä kaikista syistä kannatamme poliittista päätöslauselmaa, jonka parlamentti hyväksyi tänään.
Av dessa många skäl, röstar vi för den politiska resolution som i dag godkändes av parlamentet.
Kiitos kaikista HYVISTÄ kommenteista.
Tack allihop för positiva kommentarer.
Poista valinnat kaikista suurista taivaankappaleista.
Välj inga större kroppar.
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista tällaisista lääkevalmisteista.
Förteckningen över samtliga dessa läkemedel finns i bipacksedeln.
Sen lisäksi kaikista luvuista ilmenee, että maahanmuutto euroopan unioniin pysyy rajallisena.
Det framgår dessutom av all statistik att invandringen till europeiska unionen är begränsad.
Niinpä tarvitaan tutkimus kaikista näistä voimaloista, ennen kuin voidaan ryhtyä toimiin.
En studie av samtliga dessa kärnkraftverk krävs alltså innan några åtgärder kan vidtas.
Alennusta kaikista creem.
Rabatt på allt true whey.
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista.
Förteckningen över samtliga restriktioner finns i bipacksedeln.
On vaikea uskoa, että kaikista näistä asioista on tullut niin monimutkaisia.
Det är knappast trovärdigt att allt detta skall ha blivit så komplicerat.
Kaikista yrityksistä huolimatta olemme lopettaneet melkein viisitoista minuuttia myöhemmin kuin oli tarkoitus.
Trots allas ansträngningar slutar vi nästan en kvart senare än planerat.
Tykkään kaikista todella paljon.
Jag älskar dem allihopa så mycket!
Ja kaikista asioista, joita on elämässäni.
Och allt annat som du har i ditt liv.
Elinkeinonharjoittaja on vastuussa kaikista vahingoista tai tuotteen katoamisesta toimituksen aikana.
Näringsidkaren ansvarar för all skada på eller förlust av varan under leveransen.
Komission kanta kaikista tarkistuksista on saatavilla sihteeristöstä.
Kommissionens ståndpunkt i fråga om samtliga ändringsförslag finns att tillgå på sekretariatet.
Elintarvikeala on kaikista suurin teollisuudenala euroopassa.
Livsmedelsindustrin är den allra största i EU.

Resultat: 30, Tid: 0.1641

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer