KOHTAAN PÅ SVENSKA

Översättning av kohtaan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5409, Tid: 0.1754

Exempel på att använda Kohtaan i en mening och deras översättningar

Kansalaisten laajentumista kohtaan tuntema pelko on todellista.
Skräcken hos befolkningen för utvidgningen är verklig.
Tästä pääsenkin kohtaan 2, nimittäin valvontatehtäviä koskevaan kysymykseen.
Det för mig till punkt 2, nämligen frågan om tillsynsuppgifterna.
Hänen asenteensa ikääntyviä entisiä kollegojaan kohtaan on ollut julma, kostonhimoinen ja tekopyhä.
Hennes attityd mot äldre före detta kolleger har varit grym, hämndlysten och hycklande.
Ilmaisen tunteeni teitä kohtaan: rakkautta, ymmärtämystä ja äidillistä hyväntahtoisuutta.
Jag uttrycker mina känslor för er: kärlek, förståelse, och moderlig välvilja.

Täytämme velvollisuutemme äänestäjiämme ja euroopan unionin veronmaksajia kohtaan.
Vi uppfyller våra skyldigheter gentemot våra väljare och unionens skattebetalare.
Toiseksi, meidän on oltava avoimempia euroopan unionin kansalaisia kohtaan.
För det andra måste vi vara öppnare mot eu-medborgarna.
Tänä vuonna hän alkoi osoittaa selvää mieltymystä vanhempien ihmisten seuraa kohtaan.
Detta år började han visa en påtaglig förkärlek för äldre personers sällskap.
Meidän pitää yhdessä vastustaa terroristien vihapuhetta länsimaalaisia kohtaan.
Vi måste gemensamt stå emot terroristernas hatpropaganda mot västerlänningar.
Olkaamme sen tähden ankaria saastuttajia kohtaan ja anteliaita uhreja kohtaan.
Låt oss därför vara stränga gentemot förorenarna och generösa gentemot de drabbade.
Viittaan esimerkiksi redingin hyvän mietinnön 26 kohtaan.
Jag hänvisar till exempel till punkt 26 i redings goda betänkande.
Se ei ole reilua ketään kohtaan.
Det är inte rättvist för någon.
Siirry kohtaan officen asentaminen tai uudelleenasentaminen omasta office-tilistä.
till installera eller installera om office från mitt office-konto.
Lopuksi haluaisin kehottaa kollegoita kiinnittämään erityistä huomiota mietintöluonnoksen 128 kohtaan.
Till sist vill jag be kollegerna att särskilt uppmärksamma punkt 128 i förslaget till betänkande.
Meillä on vaatimuksia, mutta myös velvollisuuksia puolan kansaa kohtaan.
Vi har krav, men också skyldigheter, gentemot den polska befolkningen.
Se on halventavaa näitä ihmisiä kohtaan.
Det är kränkande mot dessa människor.
Kiitos, että kiinnititte huomiomme tähän kohtaan.
Tack för att ni fäste vår uppmärksamhet på denna punkt.
Tämä säännös voitaisiin lisätä tullikoodeksin 406 artiklan 3 kohtaan.
Detta skulle kunna regleras i artikel 406 stycke 3 TCDW.
Lopuksi haluan ilmaista kunnioitukseni barrosoa kohtaan.
Slutligen vill jag framföra min respekt för josé manuel barroso.
Jatka kohtaan VAIHE 2.
Gå vidare till STEG 2.
Joskus omaksumme liian holhoavan asenteen ehdokasvaltioita kohtaan.
Ibland intar vi en alltför nedlåtande attityd gentemot dessa kandidatländer.
Haluan esittää selkeän vastustukseni tällaisia toimia kohtaan.
Jag vill klart och tydligt uttrycka mitt motstånd mot sådana handlingar.
Rakkautenne häntä kohtaan on tuhonnut kaiken.
Kärleken till henne har förstört allt.
Luotan siihen, että ministeri kiinnittää erityistä huomiota tähän kohtaan.
Jag räknar med att ministern kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt denna punkt.
Minun on kuitenkin esitettävä ankaraa arvostelua euroopan solidaarisuusrahastoa kohtaan.
Jag måste dock rikta allvarlig kritik mot eu:s solidaritetsfond.
Kiitos kiinnostuksestasi tuotetta kohtaan.
Tack för visat intresse för produkten.
Arvoisa puhemies, ryhmäni ehdottaa tähän kohtaan suullista tarkistusta.
Herr talman! min grupp vill lägga fram ett muntligt ändringsförslag om detta stycke.
Olen silti yllättynyt neuvoston ja puheenjohtajavaltio ruotsin kannasta muutamaan kohtaan.
På några punkter är jag dock fortfarande förvånad över rådets och det svenska ordförandeskapets hållning.
Meidän on kunnioitettava velvollisuuksiamme alkuperäisväestöjä kohtaan.
Vi skall respektera våra förpliktelser gentemot ursprungsfolken.
Mielestäni euroopan unionin on harjoitettava järkevää ja realistista politiikkaa venäjää kohtaan.
Jag anser att europeiska unionen måste bedriva en vettig och realistisk politik gentemot ryssland.
Nyt näyttää siltä, että esittelijä ei ole( vieläkään) puuttunut tähän kohtaan.
Det visar sig nu att föredraganden( ännu inte) tagit upp denna punkt.

Resultat: 5409, Tid: 0.1754

"Kohtaan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer