KUUDEN VUODEN PÅ SVENSKA

Översättning av kuuden vuoden i Svenska

S Synonymer

Resultat: 186, Tid: 0.0941

Exempel på att använda Kuuden Vuoden i en mening och deras översättningar

Kuuden vuoden tuomio leavenworthissa kavalluksesta.
Satt sex år i leavenworth för förskingring.
Kuuden vuoden NHL veteraani on nyt hänen kolmas täysi kausi kanssa pittsburgh.
Den sexåriga nhl-veteranen är nu i sin tredje fulla säsong med pittsburgh.
Kuuden vuoden jälkeen mark julistettiin kuolleeksi.
Efter sex år förklarades mark död.
Kuuden vuoden lääketieteellisten ja sosiologisten tutkimusten jälkeen la guardian komissio päätyi tulokseen.
Efter sex års medicinsk och sociologisk forskning fann la guardias studie att.

Toimin myös ford europen yritysneuvoston puheenjohtajana kuuden vuoden ajan.
Jag var själv ordförande för ford europas företagsråd under sex år.
Viimeisten kuuden vuoden aikana olemme saaneet selvästi yli 1, 3 miljardia puntaa.
Under de senaste sex åren har vi fått mer än 1, 3 miljarder pund.
Kuuden vuoden vakuutusmaksujen kiinnitys asuntomarkkinoiden romahtamista odotellessa- ei kai ole harkitsevaa sijoittamista.
Tydligen är sex års försäkringspremier i hopp om en kollaps ingen klok investering.
Entinen poliisi vapautettiin syytteistä kuuden vuoden takaisesta murhasta.
En tidigare polis befriades i fredags från åtal för ett mord som begicks för sex år sedan.
Viimeisten kuuden vuoden aikana syntyneen jätteen määrä on lisääntynyt 10 prosentilla vuodessa.
Under de senaste sex åren har avfallet ökat med 10 % per år.
Kuuden vuoden opintojen jälkeen aloitin pon farr'in ja otin puolison.
Efter sex års studier inledde jag tyvärr pon farr och tog en partner.
Tämä on tilanne kuuden vuoden jälkeen!
Detta är situationen efter sex år!
Komission ehdottama määrärahojen kokonaismäärä on 300 miljoonaa euroa kuuden vuoden ajan.
Kommissionens förslag var en total budget på 300 miljoner euro under en period på sex år.
Ankarimmillaan törkeästä ympäristön turmelemisesta voidaan tuomita kuuden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
För avsiktlig grov förstöring av miljön kan man dömas till sex års ovillkorligt fängelse.
Abyein tilanne ei saa päätyä umpikujaan, joka tekisi tyhjäksi yli kuuden vuoden neuvottelut.
Abyei får inte hamna i ett läge där över sex års förhandlingar omintetgörs.
B JAKSO kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.
Sex år efter avtalets ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.
Hän toimi kuuden vuoden ajan taistelulentäjänä joukkueessa 334.
Han har tidigare varit stridspilot i skvadron 334 under sex år.
Takavarikkokielto väistyy, jos epäillystä rikoksesta voi saada kuuden vuoden vankeusrangaistuksen.
Förbudet att beslagta information gäller inte ifall det misstänkta brottet har ett maximistraff på minst sex års fängelse.
Keskiasteen koulutus ja vähintään kuuden vuoden työkokemus.
Gymnasieutbildning och minst sex års arbetslivserfarenhet.
Miten tämä liittyy kuuden vuoden takaiseen tappoon?
Vad har allt det här att göra med ett mord för sex år sedan?
Jos heidät todetaan syyllisiksi, uhkaa heitä enimmillään kuuden vuoden vankeustuomio.
Om de gripna skulle fällas riskerar de upp till sex års fängelse.
Jos lasketaan se kuuden vuoden takainen.
Om man räknar med det från för sex år sedan.
Nauhoitin juuri todistajanlausunnon siitä kuuden vuoden takaisesta operaatiosta.
Spelade just in ett vittnesmål om hur operationen gick till för sex år sen.
Kuuden vuoden kokemus väkivaltarikoksista.
Sex års erfarenhet av våldsbrott.
Kuuden vuoden aikana olen asunut yhdeksässä kaupungissa.
Jag har bott i nio städer på sex år.
Kuuden vuoden matkat.
Sex års resehistorik.
Tuo tyttö ei liity mitenkään kuuden vuoden takaiseen murhapolttoon.
Tjejen därinne har inget att göra med en sex år gammal mordbrand.
Rikot kuuden vuoden perinteen.
Du bryter en sexårig tradition.
Kuuden vuoden poikkeus korkeamman suojan ja normien voimassa pitämiseksi on erittäin hyödyllinen.
Undantagsperioden på sex år för stärkt skydd och förbättrade normer kommer att vara väldigt användbar.
Olemme puhuneet yhteisistä euroopan pelastuspalvelujoukoista ainakin kuuden vuoden ajan.
Under de senaste sex åren har vi talat om en gemensam civilskyddsstyrka för EU.
Alus palveli punalaivastossa aluksi kuuden vuoden ajan porkkalan vuokra-alueella.
Fartyget tjänstgjorde i den röda flottan under sex års tid vid den arrenderade porkkalabasen.

Resultat: 186, Tid: 0.0941

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "kuuden vuoden"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer