KUUKAUDEN PÅ SVENSKA

Översättning av kuukauden i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6012, Tid: 0.1305

Exempel på att använda Kuukauden i en mening och deras översättningar

Internetin käyttö kolmen kuukauden aikana, kevät 2006, prosenttia 15-74-vuotiaista ikäryhmittäin.
Internetanvändning under tre månader, våren 2006, procent av 15-74-åringar efter åldersgrupp.
Alle 6 kuukauden ikä ks. kohdat 4. 2 ja 4. 4.
Ålder under 6 månader se avsnitt 4. 2 och 4. 4.
Näytä kuukauden parhaat: 1.
Visa bästa månad: 1.
Kunkin kuukauden alussa on kassasäästö merkittävä kassapäiväkirjaan eriteltynä.
I början av varje månad skall kassabehållningen specificerad antecknas i kassadagboken.

Kuukauden minimirangaistus.
Minimipåföljden 12 månader.
Osta xbox liven 12 kuukauden gold-jäsenyyskortti- microsoft suomi online store.
Köp xbox live 12- månaders guldmedlemskort- microsoft sverige online store.
Tällöin tulee suorituksen tapahtua kuukausittain, kahdenkymmenenviiden päivän kuluessa kunkin kuukauden päätyttyä.
Härvid bör inbetalningen ske månatligen, inom tjugufem dagar efter utgången av varje månad.
Yhdeksän kuukauden harkinta-ajan pitäisi riittää ensimmäistä seurantakokousta varten.
Nio månaders eftertanke borde vara tillräckligt för en första uppföljning.
Liitekuvio 11. kotitalouden ostoaikomukset, 12 kuukauden sisällä( 26.4.2012) laatuselosteet.
Figurbilaga 11. hushållets avsikter att köpa, inom 12 månader 26.4.2012.
Viimeisen 12 kuukauden kulutuksen kasvu oli 23 prosenttia.
Under de senaste 12 månaderna var ökningen av förbrukningen 23 procent.
Jo kahden kuukauden hoito ovat tarpeeksi tehdä penis kasvoi 3 cm.
Redan två månaders behandling är tillräckligt för att göra din penis ökade med 3 cm.
Ensimmäisten 7 kuukauden jälkeen näyttää pudotuspelikierros tältä.
Efter de första 7 månaderna ser det ut så här i play-off-rundan.
Kotitalouden ostoaikomukset, 12 kuukauden sisällä( 28.5.2012) huhtikuu liitekuvio 1.
Hushållets avsikter att köpa, inom 12 månader( 28.5.2012) april figurbilaga 1.
Viimeinen käyttöpäivä on ilmoitetun kuukauden viimeinen päivä.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Englanniksi: joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 14.
På engelska: första lördagen varje månad kl. 14.
Viiden ensimmäisen kuukauden aikana hän ei saanut palkkaa.
Jag fick inte lön under de fem första månaderna.
Voit valita maksuajan 6-24 kuukauden väliltä.
Du kan delbetala 6-24 månader.
Hevosten aktiivinen immunisointi 6 kuukauden iästä lähtien tetanusta vastaan kuolleisuuden ehkäisemiseksi.
Aktiv immunisering av hästar från sex månaders ålder mot tetanus för att förebygga mortalitet.
Ensimmäinen injektio 6 kuukauden iästä alkaen, toinen injektio 3- 6 viikkoa myöhemmin.
Första injektionen från 6 månaders ålder, andra injektionen 3 till 6 veckor senare.
Keskustelin näistä kysymyksistä teidän jokaisen kanssa jossain vaiheessa muutaman viime kuukauden aikana.
Vid något skede har jag diskuterat dessa frågor med er alla under de senaste månaderna.
Potilasta 207 potilaasta jatkoivat trudexaa 40 mg joka toinen viikko 60 kuukauden ajan.
Av 207 patienter fortsatte med trudexa 40 mg varannan vecka under 60 månader.
Elatustuki maksetaan kunkin kuukauden 10 päivään mennessä.
Underhållsstöd utbetalas före den 10 dagen i varje månad.
Kuukauden eloonjäänti.
Månaders överlevnad.
Lisäksi frontexia on kuuden viime kuukauden aikana vahvistettu merkittävästi.
Även frontex har stärkts avsevärt under de senaste sex månaderna.
Näistä 72 suoritti loppuun 12 kuukauden pituisen hoidon.
Av dessa fullföljde 72 patienter behandlingen på tolv månader.
Ennakko on suoritettava kunkin kuukauden kolmantenatoista arkipäivänä.
Förskottet skall betalas den trettonde vardagen respektive månad.
On työskennellyt luxemburgissa vähintään 26 viikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana.
Ha arbetat i luxemburg i minst 26 veckor under de tolv månaderna omedelbart före arbetslösheten.
Ensimmäinen kerta oli myöhäiskesällä 1987 ja matka kesti yhden kuukauden.
Första gången i sensommaren 1987 och den resan varade ca.1 månad.
Kotitalouden ostoaikomukset, 12 kuukauden sisällä( 27.7.2012) kesäkuu liitekuvio 1.
Hushållets avsikter att köpa, inom 12 månader( 27.7.2012) juni figurbilaga 1.
Kreikka saa neljän kuukauden hengähdystauon.
Grekland får fyra månaders respit.

Resultat: 6012, Tid: 0.1305

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer