NEUVOTTELUJA PÅ SVENSKA

Översättning av neuvotteluja i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1098, Tid: 0.151

Exempel på att använda Neuvotteluja i en mening och deras översättningar

Aiomme koordinoida neuvotteluja.
Vi tänker samordna förhandlingarna.
Neuvotteluja ei ole vieläkään saatu päätökseen.
Förhandlingarna har ännu inte slutförts.
Neuvotteluja ja riitojen ratkaisua koskevia määräyksiä selvennetään wto:n riitojen ratkaisua koskevissa säännöissä.
När det gäller bestämmelserna om samråd och tvistlösning anges dessa i wto:s regler för tvistlösning.
Neuvotteluja joudutaan käymään useampien osapuolten kanssa.
Det har förts samtal med fler parter.

Neuvotteluja kreikan, espanjan ja portugalin kanssa jatkettiin.
Förhandlingarna med spanien, portugal och grekland fortsatte.
Tämä edellyttää neuvotteluja akt-kumppanien ja euroopan kehitysrahaston kanssa.
Detta kräver samråd med avs-partnerna och europeiska utvecklingsfonden.
Neuvotteluja on käyty kolmisen viikkoa.
Förhandlingarna har pågått i tre veckor.
Venäläiset ovat nyt lykänneet näitä tärkeitä neuvotteluja toistaiseksi.
Ryssarna har nu skjutit upp dessa viktiga samtal på obestämd tid.
Se on järjestänyt kuulemistilaisuuksia, neuvotteluja ja pitkiä keskusteluja.
Vi har haft utfrågningar, samråd och långa diskussioner.
Jatkaa neuvotteluja e-korean kanssa.
Börja förhandla med sydkorea igen.
Sen jälkeen meidän on pohdittava, kuinka neuvotteluja yhdysvaltojen kanssa jatketaan.
Sedan får vi utifrån det se hur vi kan fortsätta förhandla med förenta staterna.
Miksei neuvoston kolmensadan puolisalaisen työryhmän vastaavia neuvotteluja voida tehdä avoimiksi?
Varför kan inte motsvarande överläggningar i rådets 300 halvhemliga arbetsgrupper öppnas?
Asianosaisten kanssa ei ole käyty todellisia neuvotteluja.
Det har inte förekommit något verkligt samråd med berörda parter.
Neuvotteluja voidaan jatkaa vain, jos ne kattavat myös ympäristökysymykset.
Förhandlingarna kan bara fortsätta om de även omfattar miljöfrågor.
Tämä vaatii toimielinten välisiä neuvotteluja.
Det innebär att det måste föras interinstitutionella samtal.
Samanaikaisesti vahvistamme teknisellä tasolla monia epävirallisia yhteyksiä ja neuvotteluja.
Samtidigt stärker vi flera av våra informella kontakter och samtal på en teknisk nivå.
Komissio ei ole kuitenkaan käynyt neuvotteluja avoimesti.
Men kommissionens förhandlingar sker inte öppet.
Siinä seurataan yksityiskohtaisia neuvotteluja moottoriajoneuvoalan kanssa.
Det är ett resultat av ingående samråd med fordonsindustrin.
Näin ollen vaadin komissiota jatkamaan neuvotteluja sveitsin kanssa.
I denna anda uppmanar jag kommissionen att fortsätta att förhandla med schweiz.
Viimeinen kohta koskee komission, neuvoston ja parlamentin neuvotteluja erimielisyyksien ilmetessä.
Den sista punkten gäller överläggningar mellan kommission, råd och parlament vid tvister.
Haluan kiittää esittelijää tavasta, jolla hän johti neuvotteluja.
Jag vill tacka föredraganden för hans sätt att leda förhandlingarna.
Tällaisia neuvotteluja varten tarvitaan rakenne.
För en sådan förhandling behövs det en struktur.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, totesitte, että puheenjohtajavaltio käy säännöllisesti neuvotteluja yhdysvaltojen kanssa.
Ni sa också att regelbundna samtal förs med förenta staterna.
Olemme käyneet ankaria neuvotteluja ja olemme saaneet aikaan monia huomattavia parannuksia.
Vi har fört tuffa förhandlingar och har uppnått många väsentliga förbättringar.
Toivon, että jatkatte neuvotteluja.
Jag hoppas att ni fortsätter förhandla.
Tehokas toimielinjärjestelmä edellyttää yhteydenpitoa ja neuvotteluja toimielinten välillä.
Kontakter och överläggningar mellan institutionerna är en förutsättning för ett effektivt institutionssystem.
Käymme tällä hetkellä tiiviitä neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa.
Vi befinner oss fortfarande på ett stadium av intensiva samråd med medlemsstaterna.
Mielestäni meidän pitäisi myös jatkaa neuvotteluja armenian, azerbaidžanin ja georgian kanssa.
Jag anser också att vi bör fortsätta förhandlingarna med armenien, azerbajdzjan och georgien.
Neuvosto toivoo, että neuvotteluja jatketaan välittömästi. littömästi.
Rådet hoppas att samtalen kommer att återupp- -tas ofördröjligen.
Varsinaisia neuvotteluja ei voida käydä samanaikaisesti kaikkien hakijamaiden kanssa.
Egentliga förhandlingar kan inte föras samtidigt med alla ansökarländer.

Resultat: 1098, Tid: 0.151

SE ÄVEN

Se även


"Neuvotteluja" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer