SIIRTÄÄ PÅ SVENSKA

Översättning av siirtää i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1808, Tid: 0.1853

Exempel på att använda Siirtää i en mening och deras översättningar

Voit esimerkiksi siirtää sarakkeen vasemmalle tai oikealle.
Till exempel flytta en kolumn åt vänster eller höger.
Maistraatti voi siirtää täytäntöönpanotehtävän kaupunginvoudin suoritettavaksi.
Magistrat kan överföra verkställighetsuppgiften på stadsfogde.
Voit siirtää tehtävää, ohjeita, jakoviivaa tai koko paneeliryhmittelyä.
Du kan flytta en uppgift, instruktioner, en avdelarlinje eller en hel panelgrupp.
Kaikkien virastojen pitäisi siirtää taloudelliset tiedot tietokantaan.
Alla byråer bör överföra ekonomiska uppgifter till en databas.

Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi kunnan käsiteltäväksi.
FPA kan på din begäran föra över din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd till kommunen för behandling.
Emme voi siirtää häntä, ennen kuin tiedän enemmän.
Vi kan inte flytta honom förrän jag vet mer.
Siirtää tekstitykset alas.
Flytta ner textning.
Maistraatti voi siirtää täytäntöönpanotehtävän kaupunginvoudille.
Magistrat kan överföra verkställighetsuppdraget på stadsfogde.
En voinut siirtää sinua suoraan tähän huoneeseen.
Jag kunde inte transportera dig direkt till detta rummet.
Voit siirtää sen tälle.
Du kan föra över den på den här.
Voimme siirtää rahaa tililtäni.
Vi kan föra över pengar... från mitt konto.
Voit siis siirtää meidät sinne?
Sa kan du transportera upp oss?
Siirtää tekstitykset ylös.
Flytta upp textning.
Lisäksi se siirtää varoja maatalousbudjetista maaseudun kehittämiseen.
Den innebär även en överföring av medel från jordbruksbudgeten till landsbygdsutveckling.
Voit siirtää useimmat tiedostot ja ohjelma-asetukset.
Du kan överföra de flesta filer och programinställningar.
Maatilahallitus voi päättämissään rajoissa siirtää 2 momentissa tarkoitettua ratkaisuvaltaansa maatalouspiirien maataloustoimistoille.
Jordbruksstyrelsen kan inom de gränser den bestämmer överföra i 2 mom. avsedd beslutanderätt på lantbruksdistriktens lantbruksbyråer.
Mutta voimme ehkä siirtää sinut sinne.
Men jag kan kanske stråla ner er, sir.
En voi siirtää miljardeja dollareita ihan tuosta vain.
Jag kan inte föra över en miljard bara så där.
Yritän siirtää ryhmää, mutta järjestelmä ei vastaa.
Sir, jag försöker transportera teamet, men systemet svarar inte.
Leikkaa valitun tekstin ja siirtää sen leikepöydälle.
Klipp ut markerad text och flytta den till klippbordet.
Voitte siirtää hänet alukselle.
Ni kan stråla ombord honom.
Opetusministeriö voi siirtää 1-4 kohdassa mainitut apulaisrehtorin tehtävät toiselle apulaisrehtorille.
Undervisningsministeriet kan överföra biträdande rektors i punkterna 1―4 nämnda uppgifter på den andra biträdande rektorn.
Voiko joku nyt siirtää romun lastitilaan?
Be nån transportera det här skrotet till lastrummet.
Voimme siirtää rahaa samalle tilille ja jättää samalla viestin.
Vi kan föra över pengar och lämna ett meddelande.
Lisenssi myönnetään tietylle alukselle, eikä sitä voi siirtää.
Varje licens skall beviljas för ett visst fartyg och kan inte överlåtas.
Gnubg ei voi siirtää.
Gnubg kan inte flytta.
Lisenssi myönnetään aluekohtaisesti, ja sitä ei voida siirtää.
Licens utfärdas i ett bestämt fartygs namn och får inte överlåtas.
Jos voisimme siirtää hänet keskus- sairaalaan rogue riveriin, ehkä.
Om vi kunnat transportera honom till distriktsjukhuset, kanske.
Aion siirtää sieluni jenniferiin ja sinä siirrät omasi redmaniin.
Jag tänker föra över min själ till jennifer och du ska föra över din till redman.
Et voi siirtää.
Du kan inte flytta.

Resultat: 1808, Tid: 0.1853

SE ÄVEN

Se även


"Siirtää" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer