SOPIMUS PÅ SVENSKA

Översättning av sopimus i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6520, Tid: 0.1988

Exempel på att använda Sopimus i en mening och deras översättningar

Sellainen sopimus oli välttämättömyys.
Ett sådant avtal var en nödvändighet.
Ympäristöasiain neuvoston poliittinen sopimus yh teiseksi kannaksi 29. lokakuuta.
Politisk överenskommelse i rådet( miljö) om en gemensam ståndpunkt den 29 oktober.
Tämä sopimus sisältää:( 1) nämä yleiset ehdot.
Detta avtal består av( 1) dessa allmänna villkor.
Uusi sopimus ei luo tasapainoa unionin poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen välille.
Det nya fördraget åstadkommer ingen jämvikt mellan unionens politiska och ekonomiska integration.

Schengen sopimus ja yleissopimus.
Schengen avtal och konvention.
Ympäristöasioiden neuvoston poliittinen sopimus yhteiseksi kannaksi 17. lokakuuta.
Politisk överenskommelse i rådet( miljö) om en gemensam ståndpunkt den 17 oktober.
Päätös 98/509/EY: sopimus uudcn-scclannin kanssa vaatimustenmukaisuuden arviointi.
Beslut 98/509/EG: avtal med nya zeeland överensstammelsebedömning.
Meillä oli asiasta päivänselvä sopimus valéry giscard� d'estaingin ja john kerrin kanssa.
Vi hade en kristallklar överenskommelse med giscard d' estaing och john kerr.
Gomez' sopimus viimeksi 2 vuodenaikaa korkki osuma 7.3M jokaisen.
Gomez' kontrakt senaste 2 säsongerna med en cap hit på 7,3 vardera.
Sopimus euroopan yhteisön liittymisestä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen COTIF.
Europeiska gemenskapens anslutning till fördraget om internationell järnvägstrafik cotif.
Obilorin sopimus rops:n kanssa päättyy tähän kauteen.
Joe rogans kontrakt med UFC tar slut detta år.
Mutta sopimus ei mainitse lainkaan, millä tavoin valtioiden on päästävä tähän tavoitteeseen.
Men fördraget säger inget om hur länderna skall nå detta mål.
Kyseinen sopimus ei ole kuitenkaan toiminut tähän saakka.
Hittills har denna pakt emellertid inte fungerat.
Hiljainen sopimus( 1947)·.
Tyst överenskommelse 1947.
Kaksivuotinen sopimus, omistuksellinen lisenssi.
Tvåårigt avtal, löpande licens.
Sopimus on mahdollista tehdä nopeasti.
En snabb överenskommelse är möjlig.
Mongkut ja bowringin sopimus.
En del av gullbergs och bobergs kontrakt.
Kreikka( 1983/1985) sopimus, ohjelma.
Grekland( 1983/1985) avtal, program.
Meillä on sopimus lannisterien.
Vår pakt med ätten lannister.
Kansainvälinen sopimus kieltää kuolemantuomion mielivaltaisen soveltamisen.
Det internationella fördraget förbjuder ett godtyckligt tillämpande av dödsstraff.
Kun sopimus syntyy, menemme sisään.
När de är överens går vi in.
Valtioiden välinen sopimus.
Kontrakt mellan stater.
Elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva kansainvälinen sopimus.
Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk.
Isän sopimus, minun sopimukseni, nyt tämä?
Pappas pakt, min pakt, och nu det här.
Onko meillä sopimus vai ei?
Är vi överens eller inte?
Kilpailukykyneuvoston poliittinen sopimus yhteiseksi kannaksi 24. syyskuuta.
Politisk överenskommelse i rådet( konkurrenskraft) om en gemensam ståndpunkt den 24 september.
Tämä sopimus on kaikesta huolimatta mielestäni hyvä.
Denna uppgörelse är, trots allt, enligt min mening bra.
Alankomaat( 1988) sopimus, ohjelma.
Nederländerna( 1988) avtal, program.
Entä sopimus?
Men vår deal då?
Mitä sana" sopimus" merkitsee?
Vad betyder ordet pakt?

Resultat: 6520, Tid: 0.1988

SE ÄVEN

Se även


"Sopimus" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer