TÄRKEÄ PÅ SVENSKA

Översättning av tärkeä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 18138, Tid: 0.2255

Exempel på att använda Tärkeä i en mening och deras översättningar

Uudelleentarkastelua koskeva säännös on erittäin tärkeä, sillä asetus on vasta ensimmäinen vaihe.
Bestämmelsen om översyn är mycket viktig eftersom förordningen bara är ett första steg.
Sen on oltava erittäin tärkeä periaate arktisia alueita koskevassa politiikassa.
Det måste vara en mycket viktig princip i politiken för arktis.
Toinen tärkeä kaupunki on calatayud.
En annan stor stad är koutiala.
Tämä organisaatio on varmaankin erittäin tärkeä, mutta se ei ole vastuussa hormoneista.
Denna organisation är säkert mycket betydelsefull, men den är inte ansvarig för hormoner.

Painettu lehti on edelleen tärkeä.
Den tryckta dagstidningen är fortfarande stor.
Toinen tärkeä asia on joustavuus.
Flexibilitet är en annan viktig fråga.
Kotikaupungissani hampurissa tämä keskustelu on erittäin tärkeä.
I min hemstad hamburg är detta en oerhört viktig diskussion.
Rauta- ja terästeollisuudella on myös tärkeä osa maan taloudessa.
Järn­ och stålindustrin spelar också stor roll i ekonomin.
Olet hyvin tärkeä jäsen tässä solussa.
Du är mycket betydelsefull för vår cell.
Tämä viimeinen näkökohta on erityisen tärkeä.
Denna senare fråga är av särskild betydelse.
Tärkeä ilta.
Stor kväll ikväll.
Tästä syystä vakaussopimus on erityisen tärkeä.
Därför är stabilitetspakten av speciell betydelse.
Siinä on jokainen päivä tärkeä.
Och då är varje dag betydelsefull.
Tämä on tärkeä kysymys, mihin meidän on vastattava.
Detta är den avgörande fråga som vi måste besvara.
Tämä lause oli mielestäni tärkeä ja se poistettiin.
Jag ansåg att den meningen var viktig och den ströks.
Sinun mielipiteesi on tärkeä.
Din åsikt är betydelsefull!
Hyvä ja tärkeä kysymys.
Bra, och viktig fråga.
Tämän piti olla niin hiton tärkeä viikonloppu.
Det skulle bli en sån stor jävla helg.
Tämä on erittäin tärkeä lause.
Det är en mycket avgörande mening.
Kolmas tärkeä asiakokonaisuus eurooppa-neuvostossa ovat ulkosuhteet.
Den tredje frågan av vikt för europeiska rådet är yttre förbindelser.
Tästä syystä tämä asia on poliittisesti erityisen tärkeä tällä viikolla.
Detta är skälet till varför denna fråga har en oerhört stor politisk betydelse denna vecka.
Tämän takia keskustelumme on niin tärkeä.
Därför är den här diskussionen så viktig.
EN tämä on erittäin tärkeä asia.
EN detta är en mycket betydelsefull punkt.
Näkyvyys kansalaisille on erittäin tärkeä.
Synligheten för medborgaren är av oerhört stor vikt.
Sukupuoleen perustuvan väkivallan vastainen laki on tarpeellinen ja tärkeä väline.
Lagen mot könsrelaterat våld är ett nödvändigt och avgörande instrument.
Läheisyysperiaate on siis edelleen tärkeä, jotta neuvotteluissa voidaan saada läpi järkeviä toimia.
Denna närhet är fortfarande nödvändig för att förhandla och tillåta sunda åtgärder.
Etenkin oikeudellisen varmuuden periaate on tärkeä pienille ja keskisuurille yrityksille.
För det lilla och medelstora företaget är särskilt principen om rättssäkerhet av betydelse.
Kenenkään ei tarvitse korostaa, kuinka tärkeä euroopan väestöongelma on.
Ingen behöver betona hur viktigt befolkningsproblemet i europa är.
Näin ollen radiotaajuuspoliittinen ohjelma on erityisen tärkeä.
Programmet för radiospektrumpolitik är därför av särskild vikt.
Olenhan erittäin tärkeä mies.
Jag är en mycket betydelsefull man.

Resultat: 18138, Tid: 0.2255

"Tärkeä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer