TÄRKEÄÄ PÅ SVENSKA

Översättning av tärkeää i Svenska

S Synonymer

Resultat: 17807, Tid: 0.2871

Exempel på att använda Tärkeää i en mening och deras översättningar

On tärkeää, ettei luovuteta näin monimutkaisen ongelman edessä.
Det är viktigt att inte ge upp inför ett så komplicerat problem.
Erityisen tärkeää on kuitenkin euroopan parlamentille tiedottaminen.
Av särskild vikt är dock informationen till europaparlamentet.
On tärkeää, että osapuolet jatkavat työskentelyä kohti tätä päämäärää.
Det är viktigt att parterna fortsätter att arbeta mot detta mål.
Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että keskitymme solidaarisuusrahastosta annettuun asetukseen.
Därför är det av yttersta vikt att vi inriktar oss på förordningen om solidaritetsfonden.

Mielestäni on tärkeää, että hoidamme tämän asian sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.
Jag anser att det är nödvändigt att vi hanterar den aspekten på ett socialt rättvist sätt.
Jotain tärkeää.
Nånting viktigt?
Siksi on tärkeää, että kaikilla mailla on mahdollisuus hyötyä näistä rakennetuen muodoista.
Därför är det nödvändigt att alla länder får tillgång till dessa typer av strukturstöd.
Oli todella tärkeää, että valtion- ja hallitusten päämiehet viettivät kaksi päivää yhdessä.
Det var av verklig betydelse att stats- och regeringscheferna tillbringade två dagar tillsammans.
On tärkeää, että olemme avoimia niiden käytössä.
Det är viktigt att vi har en öppenhet i det bruket.
Myös yhteistyö venäjän kanssa on erityisen tärkeää.
Samarbete med ryssland är också av särskild vikt.
On tärkeää, että teemme yhteistyötä korkeimpien mahdollisten turvallisuusnormien varmistamiseksi.
Det är avgörande att vi samarbetar för att garantera högsta möjliga säkerhetsstandarder.
Sähköinen tietojenvaihto on erityisen tärkeää euroopan laajuisessa yhteistyössä.
Inom det europeiska samarbetet är det elektroniska datautbytet av särskild betydelse.
Lisäksi on tärkeää varmistaa, että prosessissa noudatetaan eu:n tietosuojavaatimuksia.
Det är också nödvändigt att se till att förfarandet överensstämmer med eu:s dataskyddskrav.
Hormonin lipolyyttinen ja proteiineja säästävä vaikutus on erityisen tärkeää elimistön rasitustiloissa.
Hormonets lipolytiska och proteinsparande effekt är av speciell vikt vid stresstillstånd.
Nyt on tärkeää, että neuvosto ei jarruttaisi uudistusten toteuttamista.
Nu är det viktigt att rådet inte bromsar genomförandet av reformerna.
Hyvien käytäntöjen vaihto on erityisen tärkeää.
Utbyte av god praxis är av särskild vikt.
On kuitenkin tärkeää perustaa mekanismeja rekisteröintiä ja seurantaa varten.
Det är dock nödvändigt att inrätta mekanismer för registrering och övervakning.
Se on ehdottoman tärkeää.
Detta är av helt avgörande betydelse.
On hyvin tärkeää, että he kuulivat huomautuksenne.
Det är mycket betydelsefullt att de har lyssnat till era kommentarer.
Siksi on tärkeää, että EU on läsnä irakissa.
Det är därför avgörande att EU är närvarande i irak.
Siksi on tärkeää, että se poistetaan.
Därför är det viktigt att de slopas.
Sen takia on tärkeää, että jatkamme työskentelyä tämän direktiivin parissa.
Därför är det nödvändigt att vi arbetar vidare med detta direktiv.
Martyn mukaan se on tärkeää.
Det är avgörande, säger marty.
Kriittisten ryhmien ja äänien mukaan saaminen on tällöin erittäin tärkeää.
Då skulle inbegripandet av kritiska grupper och röster vara av en utomordentlig betydelse.
Ennaltaehkäisy on kiistatta erittäin tärkeää.
Förebyggande åtgärder är utan tvivel av mycket stor vikt.
Erityisen tärkeää on se, että direktiivi kattaa kaikki syrjintäperusteet.
Särskilt betydelsefullt är att direktivet omfattar alla diskrimineringsgrunder.
Sen vuoksi neuvostolle oli tärkeää päästä ratkaisuun tässä asiassa.
Därför var det angeläget för rådet att nå en lösning i denna fråga.
On tärkeää, että ymmärrämme tämän.
Det är viktigt att vi förstår detta.
Asiakkaittemme, yhteistyökumppaniemme ja työntekijöidemme turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää.
Våra kunders, affärspartners och anställdas säkerhet är av största vikt.
On tärkeää nostaa eläkeikää.
Det är nödvändigt att höja pensionsåldern.

Resultat: 17807, Tid: 0.2871

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer