TAPAHTUNUT PÅ SVENSKA

Översättning av tapahtunut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5696, Tid: 0.1784

Exempel på att använda Tapahtunut i en mening och deras översättningar

Paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa.
Mycket har hänt på den korta tiden.
Mitä on tapahtunut seitsemän viime vuoden aikana?
Vad har hänt på sju år?
Että luopuminen on tapahtunut vuoden 1973 jälkeen mutta ennen vuotta 1986.
Att avträdelsen har skett efter år 1973 men före år 1986.
Vuoden 2002 jälkeen on tapahtunut paljon.
Det har skett mycket sedan 2002.

Tänään on tapahtunut paljon.
Mycket har hänt idag!
Mitä viikonloppuna on tapahtunut?
Vad hände i helgen?
Näin ei ole ennen tapahtunut.
Det hände inte tidigare.
Jos näin olisi tapahtunut aikaisemmin, tutkintavaliokuntaa itseään ei ehkä koskaan olisi tarvinnut asettaa.
Om detta hade inträffat tidigare hade kanske själva undersökningskommittén aldrig behövt tillsättas.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana on tapahtunut muutoksia.
Det har skett förändringar under de senaste tio åren.
Olemme pohtineet, mitä sen jälkeen on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana.
Vi har beaktat vad som har hänt sedan dess, under de senaste fyra åren.
Mitähän minulle oikeastaan on tapahtunut!
Vad har hänt mig egentligen!
Kilpailun alalla on viime vuosina tapahtunut valtavaa edistystä.
Enorma framsteg har skett på konkurrensens område under de senaste åren.
Sitä ei ole tapahtunut vuosikymmeniin.
Det har inte ägt rum på decennier.
Mitä maailmalle on tapahtunut?
Vad hände i världen?
Näin on tapahtunut myös minun kotimaassani italiassa.
Det har även inträffat i mitt eget land, italien.
Mitä viikonloppuna on tapahtunut?
Vad har hänt i helgen?
Ensiksi ei tapahtunut mitään.
Först hände ingenting.
Haluamme uskoa teihin uudelleen, vaikka paljon pahaa onkin tapahtunut.
Vi vill tro på er igen, även om mycket ont har skett.
On tapahtunut vakava liikenneonnettomuus.
Det har inträffat en allvarlig trafikolycka.
Samanlaisia väkivaltaisia vihanpurkauksia on tapahtunut myös muissa italialaisissa kaupungeissa, esimerkiksi milanossa.
Liknande våldsutbrott har även förekommit i andra italienska städer, exempelvis i milano.
Se on vihdoinkin tapahtunut.
Detta har ägt rum till slut.
Valitettavasti näin ei ole tapahtunut.
Tyvärr har detta inte skett.
Sitä ei tapahtunut.
Detta har inte inträffat.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut.
Så var dock inte fallet.
Kuitenkaan mitään ei tapahtunut.
Inget hände emellertid.
Ryöstöjä on tapahtunut myös takseissa.
Rån har också ägt rum i taxibilar.
Mitä sinulle on tapahtunut?
Vad har hänt dig?
Mitä on tapahtunut aiemmin?
Vad hade förekommit tidigare?
Mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi edenneet oikeudellisten velvoitteidemme mukaisesti?
Vad skulle ha hänt om vi inte hade gått vidare enligt våra rättsliga skyldigheter?
Parlamentti pyysi komissiota selkeyttämään ulkomaanavun strategiaansa, ja näin on myös tapahtunut.
Parlamentet bad kommissionen klargöra sin strategi för utlandsbistånd, det har också skett.

Resultat: 5696, Tid: 0.1784

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer