TARKISTETTU PÅ SVENSKA

Översättning av tarkistettu i Svenska

S Synonymer

Resultat: 243, Tid: 0.1482

Exempel på att använda Tarkistettu i en mening och deras översättningar

Sen jälkeen säännöstä on tarkistettu useita kertoja.
Lagen har reviderats vid ett flertal tillfällen.
Kone on tankattu ja öljy tarkistettu.
Tanken är full och oljan kollad.
ISSN=1795-8881. 2006, aikasarjaa on tarkistettu. helsinki: tilastokeskus viitattu: 25.6.2016.
ISSN=1798-0615. 2006, tidsserien har reviderats. helsinki: statistikcentralen hänvisat: 24.6.2016.
Haluan echon takaisin heti, kun hänet on tarkistettu. selvä.
Jag vill ha tillbaka echo så fort hon är kollad.

Fantuzzin tarkistettu teksti on kuitenkin parempi, ja pyydän teitä kannattamaan sitä.
Men fantuzzis ändrade text är bättre och jag uppmanar er att stödja den.
Voimassa olevaa lainsäädäntöä on tarkistettu yli sata kertaa.
Den nuvarande lagstiftningen har reviderats över hundra gånger.
Sektori 6 tarkistettu.
Sektor 6 kollad.
Konsolidoidun tilinpäätöksen liitetiedon 6 esittämistapaa on tarkistettu vuoden 2009 tilinpäätöksen osalta.
Presentationen av anmärkning 6 till de konsoliderade räken­skaperna har setts över när det gäller redovisningen för 2009.
Näin tarkistettu sopimus on edelleen voimassa.
Detta ändrade kontrakt gäller fortfarande.
Kuntien maanostoja ja -myyntejä on tarkistettu vuodesta 1997 alkaen.
Kommunernas köp och försäljning av mark har reviderats fr.o.m. år 1997.
Kaikkien yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteet on tarkistettu.
Kompetensmålen för alla delområden i gemensamma examensdelar har reviderats.
Sen jälkeen niitä on tarkistettu ja muokattu säännöllisesti.
Sedan dess har faktabladen regelbundet setts över och ändrats.
Tämä uusi, tarkistettu direktiivi on varmasti suuri edistysaskel.
Naturligtvis utgör detta nya ändrade direktiv ett stort framsteg.
Laivan henkilöstö on tarkistettu.
Fartygets besättning har kontrollerats.
DVD, CD... tarkistettu.
DVD, CD... kollad.
Imf:n ennusteita on jälleen tarkistettu alaspäin.
Imf:s prognoser har återigen justerats ned.
Onko kaikki tarkistettu?
Har det kontrollerats?
FR arvoisa puhemies, cotonoun sopimuksen 13 artiklaa ei ole tarkistettu sitten vuoden 2000.
FR herr talman! artikel 13 i cotonouavtalet har inte setts över sedan 2000.
Myös talousarvion hyväksymistä koskevaa menettelyä on tarkistettu.
Förfarandet för budgetens antagande har också reviderats.
Hänet on tarkistettu.
Han är kollad.
Olen varma, että hänet on tarkistettu.
Jag är säker på att han blivit kollad.
Tarkistettu taloudellinen ja hallinnollinen puitesopimus tehtiin yk:n pääsihteeristön kanssa 19. huhtikuuta.
Den 19 april ingicks ett reviderat administrativt och finansiellt ramavtal med fn:s generalsekretariat.
Sen jälkeen tätä tasapainoa ei ole tarkistettu.
Sedan dess har balansen inte setts över.
Maatalouden tuotosta ja välituotekäyttöä on tarkistettu vuodesta 1975 alkaen.
Produktionen och insatsförbrukningen inom jordbruket har reviderats fr.o.m. år 1975.
Joidenkin muiden maksujen määrää on tarkistettu ja lisäksi on tehty muita muutoksia.
Nivån på vissa andra avgifter har justerats och ett antal ändringar gjorts.
Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen näissä ennusteissa ei edellisiä ennusteita ole tarkistettu alaspäin.
För första gången på två år har de tidigare prognoserna inte justerats ned i de nya prognoserna.
Vuoden 2006 osinkoja ja korkoja on tarkistettu uusien tietojen perusteella.
Dividender och räntor för år 2006 har reviderats på basis av nya uppgifter.
Myös euroopan laajuisia verkkoja on tarkistettu.
Vidare har de transeuropeiska näten setts över.
Unkarin tarkistettu perustuslaki keskustelu.
Omarbetad ungersk konstitution debatt.
Tarkistettu klo 17.00, 18.10, 19.30 20.34 ja 21.18.

Resultat: 243, Tid: 0.1482

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer