TEHDÄÄN PÅ SVENSKA

Översättning av tehdään i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5949, Tid: 0.2884

Exempel på att använda Tehdään i en mening och deras översättningar

Mitä hittoa me nyt tehdään?
Vad i helvete gör vi nu?
Kuljetuksia tehdään rajojen yli.
Transporter sker över gränserna.
Jos ylitöitä tehdään pitempään, niin kyllä siinä väsyy.
Om man gör övertid en längre tid så blir man nog trött.
Kuinka usein niitä tehdään?
Hur ofta sker den?

Silloin ne tehdään pitkäkestoisiksi.
Om de ska vara långsiktiga.
Siksi sitä tehdään.
Därför gör man det.
Ratkaisut tehdään esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
Avgörandena sker på föredragning, om inte annorlunda bestäms i arbetsordningen.
Turvatarkastuksia tehdään säännöllisen epäsäännöllisesti.
Säkerhetskontroller utförs regelbundet oregelbundet.
Jos tällaisia rajoituksia tehdään, täytyy niille olla vahvat perustelut.
Om man gör sådana begränsningar måste det finnas mycket starka grunder.
Nämä tabletit tehdään liueta suussa.
Sugtabletter ska smälta i munnen.
Ruumiinavaus tehdään aamulla.
Obduktionen sker i morgon bitti.
Elävää musiikkia tehdään viikonloppuisin, ja urheilutapahtumia näytetään jättiläinen näytöissä.
Levande musik utförs på helgerna, och sportevenemang visas på storbildsskärmar.
Päätökset, jotka tehdään 1 ja 2 kohdan nojalla, eivät ole rikosoikeudellisia.
Beslut som fattas enligt punkterna 1 och 2 skall inte vara av straffrättslig art.
Tarkistuksessa 35 todistustaakkaa koskevista säännöksistä tehdään sitovia.
Ändringsförslag 35 gör reglerna om bevisbörda obligatoriska.
Euroopan parlamentille sekä kansallisille parlamenteille tehdään selkoa tämän arvioinnin sisällöstä ja tuloksista.
Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska informeras om innehållet i och resultatet av utvärderingen.
Päätös asiasta tehdään kesäkuussa.
Den frågan ska beslutas om i juni.
Se tehdään meidän tavalla.
Det sker på vårt sätt.
Suurta politiikkaa tehdään toisinaan enemmän käytännön järjestelyillä kuin visionäärisillä julistuksilla.
Stor politik genomförs ibland mera via praktiska villkor än visionära förklaringar.
Miten se tehdään?
Hur gör man det?
Nyt meille kerrotaan, että käytännön päätökset tehdään 12. ja 13. joulukuuta.
Vi får nu höra att konkreta beslut kommer att fattas den 12 och 13 december.
Merkintä tehdään kuljetus- tai myyntilaatikkoon.
Märkningen utförs på transport eller försäljningslådan.
Ne tehdään alapuolellamme.
Det sker under oss.
Jos sinulle tehdään verikokeita.
Om du ska ta ett blodprov.
Lasista tehdään uusia lasipakkauksia.
Av glaset tillverkas nya glasförpackningar.
Tehdään tänään jotain, mitä koskaan aiemmin ei oo tehty.
Idag gör vi något som vi aldrig tidigare har gjort förut.
Uusia tarkastuksia ja tutkimuksia tehdään, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Nya kontroller och undersökningar utförs i förenade kungariket, till exempel.
Testejä tehdään tälläkin hetkellä.
Tester genomförs medan vi talar.
Päätös korkotuen maksamisesta vientitakuulaitokselle ja korkotuen määrästä tehdään kussakin tapauksessa erikseen.
Särskilt beslut om betalning av räntestöd till exportgarantianstalten och om räntestödets storlek fattas i varje enskilt fall.
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.
Artikel 7 detta beslut träder i kraft den dag det fattas.
Minusta tehdään pilkkaa.
Det ska bli.

Resultat: 5949, Tid: 0.2884

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer