TEKI PÅ SVENSKA

Översättning av teki i Svenska

S Synonymer

Resultat: 11712, Tid: 0.342

Exempel på att använda Teki i en mening och deras översättningar

Hän teki pitkän sarjan huomautuksia ja pystyi antamaan tarkkoja ajan 1612.
Han gjorde en lång rad iakttagelser och kunde ge korrekta perioder av 1612.
Palkansaajista noin yhdeksän prosenttia teki pitkää yli 40-tuntista työviikkoa.
Av löntagarna gjorde omkring nio procent en lång arbetsvecka på över 40 timmar.
Ryhmäni teki muita tarkistusehdotuksia.
Min grupp har lämnat in flera ändringsförslag.
Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna 330 virheellistä turvapaikkapäätöstä.
Förra året fattade migrationsverket 330 felaktiga asylbeslut.

Hän teki luvatusta aseidenriisunnasta farssin.
Han gjorde den utlovade avrustningen till en fars.
Dom morris teki 16 pistettä.
Toews har 16 poäng.
Ja hän teki korennot akasiapuusta ja päällysti ne kullalla.
Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld.
Hän teki lopulta itsemurhan.
Han begick till sist självmord.
Hän teki valtavan vaikutuksen.
Han har imponerat mycket.
Arvoisa puhemies, neuvosto teki 3. lokakuuta hyvän päätöksen aseidenvientikiellosta.
Herr talman! rådet fattade ett bra beslut om vapenembargo den 3 oktober.
Arvoisa puhemies, euroopan parlamentti teki eilen minun mielestäni aivan väärän päätöksen.
Herr ordförande, europaparlamentet fattade i går ett enligt min mening mycket felaktigt beslut.
Hän teki vain yhden virheen.
Han begick ett enda misstag.
Lahtelainen räätäli teki sille uudet vaatteet.
Kökssoffan har fått nya kläder.
Jos arnold teki minut, olen tavannut hänet.
Om arnold skapade mig, måste jag ha träffat honom.
Ja korennotkin hän teki akasiapuusta ja päällysti ne kullalla.
Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med guld.
Karel van miertin johtama asiantuntijaryhmä teki vuoden puolessavälissä tutkimuksen liikenteen perusrakenteista.
En grupp experter utförde under karel van mierts ledning en halvårsstudie av transportinfrastrukturen.
Vuonna 1995 komissio teki seitsemän keskittymiä koskevaa päätöstä hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla.
Under 1995 fattade kommissionen sju beslut om koncentrationer enligt artikel 66 i parisfördraget.
Hän teki minusta tällaisen.
Han skapade mig sån här.
Hän teki myös puvustuksia teatterimuseo.
Han har också skrivit teateressäer.
Joku teki juuri pahan virheen!
Någon begick precis ett stort misstag.
Ja korennot hän teki akasiapuusta ja päällysti ne vaskella.
Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med koppar.
Hän teki petoksia ja tienasi tuhansia.
Hon begick bedrägeri och tjänade flera tusen.
Stalinin rikollisjoukko teki tätä julmaa joukkomurhaa koskevan päätöksen 5. maaliskuuta 1940.
Stalins gäng fattade detta barbariska beslut om folkmord den 5 mars 1940.
Hän teki kliinisiä kokeita.
Han utförde prövningar.
Isä teki päivällistä.
Pappa har lagat mat.
Hän teki minut.
Han skapade mig.
Neuvosto teki 17. heinäkuuta.
Rådet genomförde den 17 juli.
Mitä autonvalmistaja teki?
Vad gjorde biltillverkaren?
Ja kuka teki heidät?
Och vem skapade dem?
Vuonna2000 komissio teki 345 päätöstä eli 18 prosenttiaenemmän kuin vuonna 1999.
År 2000 fattade kommissionen 345beslut, vilket är 18% fler än 1999.

Resultat: 11712, Tid: 0.342

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer