TIEDOKSI PÅ SVENSKA

Översättning av tiedoksi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 250, Tid: 0.1145

Exempel på att använda Tiedoksi i en mening och deras översättningar

Kertomus toimitetaan myös tiedoksi tukikelpoisille maille.
Denna rapport skall också vidarebefordras till de stödberättigade länderna för kännedom.
Se hämää ihmisiä ja siksi meidän ei tarvitse määritellä sitä pakolliseksi tiedoksi.
Det förvirrar människor, och därför behöver det inte anges som obligatorisk information.
Palkkavaltuuskunnan tehtyä asiassa päätöksen on se välittömästi saatettava valtioneuvostolle tiedoksi.
Sedan lönedelegationen fattat beslut i saken, skall detta omedelbart bringas till statsrådets kännedom.
Se on teille vain tiedoksi, santiago.
Det är bara för information, santiago.

Päätöksen jäljennös on lähetettävä tiedoksi muille asianomaisille lupa- ja valvontaviranomaisille.
En kopia av beslutet ska sändas för kännedom till andra berörda tillstånds- och tillsynsmyndigheter.
WEISS UND PARTNER tiedoksi annettavan asiakirjan käsittelyn yhteydessä.
WEISS UND PARTNER bilagorna tas upp i samband med den praktiska hanteringen av handlingen som skall delges.
Rakas herra thatch, tämä on sinulle tiedoksi.
Kära mr. thatch, härmed meddelas ni.
Vahvistettu työsuunnitelma on toimitettava viipymättä lääninhallitukselle tiedoksi.
Fastställd arbetsplan skall utan dröjsmål tillställas länsstyrelsen för kännedom.
Maataloustoimiston päätös asiassa on lähetettävä tiedoksi piirimetsälautakunnalle.
Lantbruksbyråns beslut i ärendet skall sändas distriktsskogsnämnden till kännedom.
Ellei tällöin valita asiamiestä, annettakoon haaste tiedoksi jollekulle osuuskunnan jäsenistä.
Utses icke därvid något ombud, må stämningen delgivas någon av andelslagets medlemmar.
Pyyntö annetaan tiedoksi myös euroopan parlamentille.
Begäran skall även översändas till europaparlamentet för kännedom.
Lautakunnan tulee päättää, millä tavoin kutsu kokoukseen annetaan lautakunnan jäsenille tiedoksi.
På nämnden ankommer att besluta, på vilket sätt kallelse till möte skall delgivas ledamöterna.
Luetteloihin tehtyjen merkintöjen on katsottava tulleen kolmannen miehen tiedoksi.
Anteckningarna i förteckningarna skola anses hava kommit till tredje mans kännedom.
Keskinäisestä oikeusavusta annettaessa tiedoksi asiakirjoja yksityisoikeudellisissa asioissa.
Om ömsesidig rättshjälp vid delgivning av handlingar i mål och ärenden av privaträttslig natur.
Asiassa annettava päätös on saatettava yleisesti tiedoksi.
Beslutet i ärendet skall bringas till allmän kännedom.
Pyyntö annetaan tiedoksi myös euroopan parlamentille.
Begäran ska även översändas till europaparlamentet för kännedom.
Pyyntö annetaan tiedoksi myös euroopan parlamentille.
Begäran skall även översändas till europaparlamentetför kännedom.
Vuotuinen työsuunnitelma on toimitettava lääninhallitukselle tiedoksi viipymättä lukuvuoden alettua.
Den årliga arbetsplanen skall tillställas länsstyrelsen för kännedom omedelbart när läsåret har börjat.
Nämä tulivat tiedoksi.
Informera dem har varit.
Hyväksytty työsuunnitelma on toimitettava lääninhallitukselle tiedoksi.
Den godkända arbetsplanen skall bringas till länsstyrelsens kännedom.
Tiedoksi kaikille: tuplaan palkkion.
Informera alla resurser.- jag dubblar priset på bobs huvud.
Ilmoituksesta on samanaikaisesti lähetettävä jäljennös tiedoksi vuokratalon sijaintipaikan kunnalle.
En kopia av anmälan skall samtidigt sändas för kännedom till den kommun där hyreshuset är beläget.
Tällaiset määräykset on viipymättä sopivalla tavalla saatettava yleisön tiedoksi.
Dylika bestämmelser skall ofördröjligen på lämpligt sätt bringas till allmänhetens kännedom.
Valtiopäiväjärjestyksen 84 §:ssä mainittu tasavallan presidentin ilmoitus on esiteltävä eduskunnalle tiedoksi.
Ett i 84 § riksdagsordningen nämnt meddelande av republikens president skall föredras för riksdagen för kännedom.
Samalla kuntasuunnitelma on muilta osin saatettava lääninhallitukselle tiedoksi.
Samtidigt skall kommunplanen till övriga delar bringas till länsstyrelsens kännedom.
Enimmäismäärä annetaan 1 päivään toukokuuta mennessä tiedoksi kaikille yhteisön toimielimille.
Gemenskapens alla institutioner skall före den 1 maj underrättas omden maximala procentsatsen.
Rangaistus on saatettava oppilaan huoltajalle tiedoksi.
Om straff som tilldelats elev skall vårdnadshavaren underrättas.
Tätä ei voida suvaita ja toimitan teille ilomielin tiedoksi selvityksen tulokset.
Det är helt och hållet oacceptabelt och jag skall gärna meddela er resultaten av undersökningen.
Komitean lausunnot annetaan tiedoksi 27 ja 29 artiklassa tarkoitetuille komiteoille.
De kommittéer som avses i artiklarna 27 och 29 skall informeras om kommitténs yttranden.
Mikä nyt annetaan tiedoksi ruotsalaisille.
Informationen som schweiz nu släpper på.

Resultat: 250, Tid: 0.1145

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer