TOIMIMME PÅ SVENSKA

Översättning av toimimme i Svenska

S Synonymer

Resultat: 453, Tid: 0.1453

Exempel på att använda Toimimme i en mening och deras översättningar

Tämä on yhtä tärkeää kuin se, että toimimme nopeasti ja tehokkaasti.
Det är lika viktigt att vi gör det snabbt och effektivt.
Olen vakuuttunut siitä, että toimimme oikein kehittäessämme galileota, eurooppalaista satelliittijärjestelmää.
Jag är övertygad om att vi gör rätt i att utveckla galileo, eu:s satellitsystem.
Sanotte, että toimimme irakin ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti.
Ni säger att vi agerar i enlighet med iraks prioriteringar.
Sano, että toimimme oikein.
Säg att vi gör rätt.

Saat lisätietoja siitä, miten toimimme hotelleja, katso hotellit- liity.
För mer information om hur vi arbetar med hotell, se hotell- följ med oss.
Ongelmamme on se, että toimimme hitaasti.
Problemet är att vi agerar för långsamt.
Jos toimimme yhdessä.
Inte om vi arbetar tillsammans.
Mikäli toimimme välittömästi, voimme estää katastrofin.
Om vi agerar nu kan vi hindra en katastrof för imperiet.
Jos toimimme nopeasti ehdimme ratkaista tämänkin.
Om vi jobbar snabbt kan vi lösa det här.
Sen vuoksi meidän on varmistettava, että toimimme siinä oikein.
Därför måste vi se till att vi gör det rätt.
Toimimme näiden toimintalinjojen mukaisesti myös soveltaessamme cotonoun sopimusta.
Vi arbetar också i denna riktning vid tillämpningen av cotonouavtalet.
Itse asiassa, jos toimimme oikein, voimme ehkä käyttää häntä hyväksemme.
Om vi jobbar på rätt sätt kan vi faktiskt dra nytta av honom.
Mutta me toimimme siellä edelleen.
Men vi är fortfarande där.
Toimimme oikein vahvistaessamme ja kehittäessämme poliittista ja taloudellista perustaa.
Vi gör rätt i att befästa och bygga på den politiska och ekonomiska grunden mellan oss.
Tilanne vaatii sitä, että toimimme viisaasti.
Denna situation kräver att vi agerar intelligent.
Toiseksi sen vuoksi, että toimimme paremmin.
Därför att vi handlar bättre.
Toimimme paljon avoimemmin kuin kansalliset parlamentit, mikä meidän on muistettava.
Vi är mycket öppnare än de nationella parlamenten, så det bör vi ha i åtanke.
Tiedät, että toimimme paremmin, kun olet rentoutunut.
Du vet att vi jobbar bättre när du är alldeles avslappnad.
Toimimme näin, koska uskonnonvapaus on yksi euroopan unionin perusarvoista.
Vi gör detta eftersom religiös frihet är en av eu:s grundläggande värderingar.
Toimimme kaikkialla maailmassa.
Vi arbetar över hela världen.
Olemme vahvempia, jos toimimme koordinoidusti.
Vi kommer att bli starkare om vi agerar samordnat.
Voimme välttää nykyisen uhan, jos toimimme nopeasti.
Premiärminister, jag tror att faran kan undvikas om vi agerar snabbt.
Tästä syystä toimimme näin.
Detta är anledningen till att vi gör det.
Toimimme maailmanlaajuisesti ja työllistämme yli 10_000 ihmistä.
Vi arbetar globalt och har över 9 000 anställda.
Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.
Vi handlar öppet, rättvist, jämlikt, jämställt, humant och tolerant.
Cunningham ja minä toimimme parlamentin edustajina.
Cunningham och jag kommer att representera parlamentet.
Mutta toimimme aina tiiminä, joten yhdessä olemme voittamattomia.
Men vi jobbar alltid i team, så att...- ...tillsammans är vi ganska oslagbara.
Toimimme kuitenkin aktiivisesti myös tällä alalla.
Men vi är mycket aktiva på detta område med.
Toimimme tulkkeina.
Vi är hans översättare.
Jos toimimme näin, keskustelu voisi johtaa ja johtaisi kokonaisstrategiaan.
Om vi gjorde detta skulle debatten leda till en övergripande strategi.

Resultat: 453, Tid: 0.1453

SE ÄVEN

Se även


"Toimimme" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer