TOISTA PÅ SVENSKA

Översättning av toista i Svenska

S Synonymer

Resultat: 28, Tid: 0.1455

Exempel på att använda Toista i en mening och deras översättningar

Putkissa ei edelleenkään ole toista suojakerrosta, jota eurooppalaiset standardit edellyttävät.
Ledningarna saknar fortfarande ett andra skyddande skikt, vilket är europeisk standard.
Ja toista ja kolmatta ja.
I det andra och tredje.
Emme halua toista equitable life -yhtiötä eurooppaan.
Vi vill inte ha ännu en equitable life-affär i EU.
Tapaaminen järjestettiin toista kertaa viiden vuoden kuluessa.
Den sammanträder två gånger under en femårsperiod.

Simuloidaan toista istuntoa.
Simulerar andra sessionen.
Näin pääsen käsittelemään toista näkökohtaa eli sähköenergiaa.
Det leder mig fram till den andra punkten, nämligen elenergi.
Olemme yöpyneet täällä toista kertaa.
Bodde här för andra gången.
Entente ennen toista maailmansotaamuokkaa _BAR_ muokkaa wikitekstiä.
Tiden före andra världskrigetredigera _BAR_ redigera wikitext.
Etelä-pohjanmaalla kerätään toista talvea kokemuksia bambun viljelemisestä.
I södra-österbotten samlar för andra vintern på sig erfarenheter av att odla bambu.
Sama koskee ikävä kyllä myös toista merkittävää taloudellista voimavaraa eli urheilua.
Detsamma gäller tyvärr även för den andra stora ekonomiska tillgången- idrotten.
Historia ei milloinkaan toista itseään eikä ainakaan samalla tavalla.
Historien upprepar sig aldrig och absolut inte på samma sätt.
Tämä mietintö painottaa toista surullista todellisuutta.
I betänkandet understryks en annan trist verklighet.
Kutsu toista nimellä.
Kallar dig ett annat namn.
Koska amsterdamin sopimus oli riittämätön, tavoittelette toista perustamissopimusta, kuulemma nizzassa.
Eftersom amsterdamfördraget var otillräckligt strävar ni efter ytterligare ett. i nice, sägs det.
Ennen toista maailmansotaa oli ehkä 20 valtiota, joilla oli todellakin jotain merkitystä.
Före andra världskriget fanns det kanske 20 länder som verkligen betydde något.
Tuu toista kertaa.
Här för andra gången.
Syyttäjät ovat toista mieltä.
Demonstranterna är av en annan åsikt.
Muutetaan 6 artiklan ensimmäistä ja toista kohtaa seuraavasti.
Artikel 6 första och andra styckena skall ändras på följande sätt.
Toista toiminnot valitulle historiatietueelle.
Spela upp åtgärder för ett valt objekt från historiken.
Toista ei voida saavuttaa ilman toista.
Självfallet behöver det ena inte utesluta det andra.
Tarkistuksen 12 toista osaa, koska se ei lisää mitään uutta.
Ändringsförslag 12, andra delen, för den tillför inte någonting.
Lukiolaiset aivan toista mieltä.
Eleverna är av en annan åsikt.
Vähän toista kuin kotona.
Lite annorlunda än hemma hos oss.
Myös ne, jotka ovat toista mieltä, ovat eettisiä.
Även de som har en annan åsikt är etiska.
Ennen toista maailmansotaa.
Före andra världskriget.
ECHO on parhaillaan valmistelemassa toista päätöstä 2 miljoonan euron lisäavusta.
ECHO håller för närvarande på att förbereda ett andra beslut om ytterligare 2 miljoner euro.
Parlamentti on korostanut analyysissaan toista asiaa: riskin kehitys pörssimarkkinoilla.
Parlamentet har i sin analys understrukit en annan fråga: riskutvecklingen på börsmarknaderna.
Ennen toista maailmansotaa hän muutti ruotsiin.
Efter andra världskriget flyttade han till sverige.

Resultat: 28, Tid: 0.1455

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer