TYÖRYHMÄSSÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työryhmässä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 77, Tid: 0.2771

Exempel på att använda Työryhmässä i en mening och deras översättningar

Ehdotuksesta onkin jo keskusteltu neuvoston työryhmässä.
Förslaget har förvisso redan diskuterats i rådets arbetsgrupp.
Minulla oli kunnia olla mukana cotin monikielisyyttä käsitelleessä työryhmässä.
Jag hade äran att tillhöra cots arbetsgrupp om flerspråkighet.
Henkilöstön edustajat ovat myöskin edustettuina työryhmässä, joka muotoilee pankille organisaation yhteiskuntavastuuta koskevan toimintapolitiikan.
Personalrepresentanterna finns även representerade i arbetsgruppen som inför politiken för bankens sociala ansvar.
Ainoat, jotka tiesivät siitä, ovat tässä työryhmässä.
Det måste vara någon från er arbetsgrupp.

Viimeistelläänhän 85 prosenttia kaikesta lainsäädännöstä loppujen lopuksi 300 työryhmässä ja pysyvien edustajien komiteassa.
Åttiofem procent av all lagstiftning färdigbehandlas i 300 arbetsgrupper och i coreper.
Työryhmässä on noin 45 jäsentä, ja sen toimipaikkoina ovat bryssel ja ateena.
Arbetsgruppen består av cirka 45 personer och är baserad både i bryssel och i aten.
Työryhmässä on sellainen, mutta sinä olet parempi.
Arbetsgruppen har det, men du är bättre.
Kauppapoliittiset lainsäädäntöehdotukset kuten kaupan suojatoimet käsitellään neuvoston kaupallisten kysymysten työryhmässä.
De handelspolitiska lagförslagen, såsom handelspolitiska skyddsåtgärder, behandlas i rådets arbetsgrupp för handelsfrågor.
Asetusehdotuksesta on keskusteltu yleisesti neuvoston työryhmässä.
Detta förslag till förordning har diskuterats rent allmänt i en av rådets arbetsgrupper.
Tietokoneet eivät ole samassa työryhmässä.
Datorerna finns inte i samma arbetsgrupp.
Jos olen väärässsä, ottakaa yhteys edustajiinne työryhmässä.
Är du osäker, kontakta någon i arbetsgruppen.
Hän on toiminut jengien vastaisessa työryhmässä oaklandissa.
Han tillhörde en specialstyrka mot gangstrar i oakland.
PO IV edustaa komissiota oecd:n teollisuuskomitean julkisten tukitoimien työryhmässä.
GD_IV företräder kommissionen i arbetsgruppen för offentliga stödåtgärder under oced:s industrikommitté.
Lopetettuaan poliisintyönsä johan falk aloittaa uudessa työryhmässä europolissa.
Efter att ha slutat som polis ansluter sig johan falk till en nybildad arbetsgrupp inom europol.
Olemme jo edistäneet sitä katiforisin työryhmässä ja muuallakin.
Vi har redan drivit den vidare i katiforis' kommitté och på annat håll.
Työryhmässä oli mukana vakuutusalan ja ilmailualan edustajia.
Såväl försäkringsbolagen som flygbolagen var företrädda i denna specialgrupp.
Ensi viikolla tuloksia arvioidaan työryhmässä.
Nästa vecka skall resultaten utvärderas i arbetsgruppen.
Lisäksi euroopan parlamentti haluaisi seurata ehdotettuja toimia työryhmässä.
Dessutom skulle europaparlamentet även vilja följa upp de föreslagna åtgärdsområdena i en arbetsgrupp.
Jokainen parlamentin ryhmä oli edustettuna kyseisessä työryhmässä.
Varenda grupp i det här parlamentet var representerad i den arbetsgruppen.
Keskustelemme niistä avoimesti työryhmässä.
Vi kommer att diskutera dem oförbehållsamt i arbetsgruppen.
Toissijaista lainsäädäntöä koskeva kysymys pantiin merkille myös talouden hallintoa käsittelevässä valmistelukunnan työryhmässä, jossa olin jäsenenä.
Frågan om sekundärrätten togs också upp i konventets arbetsgrupp om ekonomisk styrning, som jag var medlem av.
Varmista, että tietokoneet ovat samassa kotiryhmässä tai työryhmässä ja että kullakin tietokoneella on yksilöllinen nimi.
Kontrollera att datorerna finns i samma hemgrupp eller arbetsgrupp och att varje dator har ett unikt namn.
Tämän vuoksi suhtaudun myönteisesti jäsen beaupuyn mietintöön ja varsinkin hänen puheenjohtajuuteensa parlamentin kaupunki- ja asuntoasioita käsittelevässä laajennetussa työryhmässä.
Det är därför jag välkomnar jean marie beaupuys betänkande och naturligtvis också hans ledarskap för europaparlamentets tvärpolitiska grupp urban-bostäder.
Sikäli kuin tiedän, neuvoston työryhmässä ei ole vieläkään päästy sopuun perheiden yhdistämistä koskevasta direktiivistä.
Så vitt jag vet har man i rådets arbetsgrupp ännu inte kommit överens om direktivet angående familjeåterförening.
Siksi komissio on ottanut uudelleen käsiteltäväksi verotuksen yhdenmukaistamisen ja työ etenee kollegamme montin työryhmässä.
Därför har kommissionen åter lanserat skatteharmoniseringen och arbetet framskrider inom ramen för vår kollega montis grupp.
Asiaa on käsitelty myös teknisessä ihmisoikeuksien työryhmässä, joka on ugandassa toimivien kehityskumppanien foorumi keskustelua, seurantaa, koordinointia ja konkreettisia toimia varten ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Frågan har också ställts till tekniska arbetsgruppen för mänskliga rättigheter, som är det forum där utvecklingspartnerna i uganda kan diskutera, övervaka, samordna och vidta konkreta åtgärder i människorättsrelaterade ärenden.
Komissio on kuitenkin pyrkinyt epävirallisessa työryhmässä ja neuvoa-antavassa komiteassa saamaan aikaan yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita.
I en inofficiell arbetsgrupp och en rådgivande kommitté har kommissionen emellertid försökt få till stånd gemensamt godkända principer.
Suurimman osan eu:n lainsäädännöstä antavat kuitenkin jatkossakin virkamiehet neuvoston 300 salaisessa työryhmässä sen jälkeen, kun niitä on valmisteltu 3_000 muussa salaisessa työryhmässä komission suojeluksessa.
Majoriteten av eu:s lagar kommer emellertid att fortsätta antas av tjänstemän i rådets 300 hemliga arbetsgrupper efter att ha förberetts i 3 000 andra hemliga arbetsgrupper under kommissionens beskydd.
Lisäksi euroopan unionilla on keskeinen asema kansainvälisen yhteisön perustamassa hankkeiden täytäntöönpanoa käsittelevässä työryhmässä, joka selvittää kehitysaputyöntekijöiden alueelle pääsyyn liittyviä ongelmia.
Dessutom spelar europeiska unionen en ledande roll i arbetsgruppen för genomförande av projekt som världssamfundet inrättat för att hantera problem i samband med tillträde för biståndsarbetare.
Mielestäni mietintö on erinomainen lähtökohta keskusteluille, joita käydään parlamentin ehdottamassa tulevassa toimielinten välisessä työryhmässä.
Jag anser att ert betänkande är en utmärkt utgångspunkt för diskussioner inom den framtida interinstitutionella arbetsgrupp ni föreslår.

Resultat: 77, Tid: 0.2771

"Työryhmässä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer