TYÖSKENTELEE PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelee i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1178, Tid: 0.1774

Exempel på att använda Työskentelee i en mening och deras översättningar

Korkea edustaja catherine ashton selvästikin työskentelee tämän asian parissa.
Catherine ashton arbetar tydligt med detta.
Nykyään hän asuu ja työskentelee pariisissa.
Numera bor och jobbar hon i paris.
Hän asuu ja työskentelee new yorkissa.
Hon bor och arbetar i new york.
Yhdistyneissä kansakunnissa työskentelee paljon suomalaisia erilaisissa tehtävissä.
Inom förenta nationerna jobbar många finländare med olika uppgifter.

Mutta tutkija, joka työskentelee kansainvälisessä vakuutusyhtiössä.
Men för en utredare, anställd hos ett globalt försäkringsbolag.
Tällä hetkellä maatalousalalla työskentelee euroopan unionissa 26,7 miljoonaa ihmistä.
För närvarande arbetar 26,7 miljoner människor inom jordbrukssektorn i EU.
Tohtori lorenson työskentelee vielä täällä.
Dr lorenson jobbar fortfarande kvar.
Euroopan tekstiiliteollisuudessa työskentelee tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa ihmistä.
För närvarande sysselsätter europas textilindustri ungefär två miljoner människor.
Neuvontapuhelimessa työskentelee sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.
På en vårdcentral arbetar sjuksköterskor och läkare.
Alalla työskentelee ainoastaan 250 henkeä.
Denna sektor sysselsätter endast 250 personer.
Arviolta 20_000 ihmistä työskentelee kalastussopimuksen puitteissa suoraan kalastusaluksilla.
Uppskattningsvis arbetar 20 000 människor inom ramen för fiskeriavtalen direkt på fiskefartyg.
Terry, joka työskentelee ruumishuoneella, ja apulaissheriffi turner.
Terry, som jobbar på bårhuset och vicesheriff turner.
Hän asuu ja työskentelee tukholmassa.
Bosatt och verksam i stockholm.
Missä hän työskentelee?
Vart jobbar han?
Sen parissa työskentelee yli 15%( 15,6) aktiivisesta vä estöstä.
Han delssektorn sysselsätter mer än 15%( 15,6%) av den arbetsföra befolkningen.
Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee kolme henkilöä.
För närvarande arbetar 3 personer i företaget.
Hän asuu ja työskentelee moskovassa.
Hon är idag bosatt och verksam i moskva.
Etkö todellakaan tiedä kenelle hän työskentelee?
Har du ingen aning om vem den här killen jobbar för?
Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee kolme sukupolvea.
Idag arbetar tre generationer i företaget.
Hän asuu ja työskentelee tukholmassa.
Du är kvinna och verksam i stockholms.
Joten luultavasti hän työskentelee siellä.
Så sannolikt jobbar han där.
Työskentelee nevison gallagherille.
Jobbar för nevison gallagher.
Jos parlamentti työskentelee perjantaisin, ihmisten on oltava läsnä.
Om parlamentet skall arbeta på fredagar, så måste det även finns folk på plats.
Hän oli täällä aikaisemmin. luulen, että hän työskentelee szuralle.
Han var här tidigare, jag tror han jobbar för szura.
Komissio työskentelee tämän parissa.
Kommissionen arbetar på det.
Hän työskentelee mainosalalla.
Han jobbar med reklam.
Baranovich työskentelee yön asejärjestelmän parissa.
Baranovitj ska arbeta med vapensystemen under natten.
Sanoit aiemmin, että sasha työskentelee vaarallisten miesten kanssa.
Du sa att sasha jobbade med några farliga typer.
Hän asuu ja työskentelee tukholmassa.
Han är bosatt och verksam i stockholm.
Työskentelee herra englerille.
Jobbar för mr engler.

Resultat: 1178, Tid: 0.1774

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer