TYÖSKENTELYN PÅ SVENSKA

Översättning av työskentelyn i Svenska

S Synonymer

Resultat: 144, Tid: 0.0984

Exempel på att använda Työskentelyn i en mening och deras översättningar

Kaikkien noiden vuosien työskentelyn jälkeen ja me emme voineet muuttaa päivää.
Jag menar, efter alla dessa år av arbete, och vi skulle ha kunnat ändra datumet.
Tehokkaan työskentelyn missä tahansa.
Effektivt arbeta till var.
Me aloitimme työskentelyn syyskuussa.
Vi började vårt arbete i september.
Hakkaa pankissa työskentelyn.
Det slår att jobba på bank.

Jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien komitea huolehtii neuvoston työskentelyn valmistelusta.
En kommitté med ständiga representanter för medlemsstaternas regeringar ska ansvara för att förbereda rådets arbete.
Saat aloittaa työskentelyn vasta, kun sinulle on myönnetty oleskelulupa.
Du får börja arbeta först när du har fått ett uppehållstillstånd.
Hän toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet työskentelyn järjestämiseksi.
Han ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att organisera arbetet.
Aloitimme työskentelyn vuonna 2004 ja nyt olemme täällä syyskuussa 2007.
Vi började arbeta 2004 och nu är det september 2007.
Se on yksi sairaalassa työskentelyn eduista.
En av fördelarna att jobba på sjukhus.
Eilisiltaisen tiiviin työskentelyn päätteeksi pääsimme neuvoston kanssa sopimukseen.
I går kväll lyckades vi efter intensivt arbete uppnå en överenskommelse med rådet.
Pidän parlamentin ajan tasalla korkean tason ryhmän työskentelyn edistymisestä.
Jag kommer att hålla parlamentet informerat om hur arbetet inom högnivågruppen fortskrider.
Sinulla on oikeus kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin asumisen ja työskentelyn perusteella.
Du har rätt till de socialskyddsförmåner som FPA beviljar utifrån boende och arbete.
Ilmoittaa, jos olosuhteesi ulkomailla ovat muuttuneet esim. työskentelyn aloittaminen.
Meddela om dina förhållanden i utlandet har förändrats du har exempelvis börjat arbeta.
Voittaa se isäukolle työskentelyn.
Bättre än att jobba för farsan.
Päätoimittaja rupattelee kamunsa kanssa työskentelyn sijaan.
Redaktören snackar med sin polare istället för att jobba.
Tällaisia pyyntöjä ei voida esittää työskentelyn kaikissa vaiheissa.
Sådana krav kan inte framföras under varje skede av vårt arbete.
Unioni ja europolin huumausaineyksikkö( EDU) ovat jo aloittaneet työskentelyn tällä alalla.
Och unionen, europeiska drogenheten, har redan påbörjat arbetet inom detta område.
Näitä maailmojen pyhiinvaeltajien tuomiokauden mukaisia luokkia käytetään paikallisuniversumien työskentelyn puitteissa ryhmänä suoritettaviin morontiatoimintoihin.
Dessa domperiodsklasser av pilgrimer från världarna används för morontiella gruppaktiviteter i lokaluniversernas arbete.
Arvoisa puhemies, tarkkuus on parlamentaarisen työskentelyn ehdoton edellytys.
Herr talman! stringens är ett oumbärligt krav för det parlamentariska arbetet.
Niin suuria, että haluat meidän lopettavan työskentelyn?
Så mycket att vi ska stoppa arbetet?
Ei, kiitos. minä aloitin näkymättömyyden kanssa työskentelyn.
Jag startade osynlighets- arbetet.
D työskentelyn edistyminen neuvoston muissa kokoonpanoissa: tiedotukset.
D lägesrapport om arbetet i andra rådskonstel­lationer: information.
Emme tietenkään voi hyväksyä myöskään erilaisten kansalaisjärjestöjen maahantulon ja työskentelyn kieltämistä.
Naturligtvis är inreseförbudet och arbetsförbudet från olika NGO inte heller godtagbart.
Hän lopetti työskentelyn valtiossa c, koska hänen työkykynsä alenema arvioitiin 100 prosentiksi.
Han slutar att arbeta i stat c, eftersom hans invaliditetsgrad har värderats till 100.
Aloitti työskentelyn kuljetusyhtiössä viikkoa aiemmin kontti kuin kontti lastattiin.
Han började arbeta på transportfirman en vecka innan containern packades. han hade tillgång till containern.
Näin ei edistetä parlamentin työskentelyn sujuvuutta.
Det bidrar inte till att saker och ting avlöper smidigt i kammaren.
Working holiday-viisumi mahdollistaa 12 kuukauden aikana työskentelyn ja matkustamisen australiassa.
Ett working holiday-visum ger dig 12 månaders uppehållstillstånd och arbetstillstånd i australien.
Sellaiset tiedot todella mahdollistaisivat työskentelyn merikuljetuksiin siirtymisen edistämiseksi.
Sådan statistik skulle verkligen göra det möjligt att arbeta för en växling till sjötransporter.
Talouspoliittisen komitean työskentelyn olisi jatkuttava tehokkaana laajentumisen jälkeen.
Kommittén för ekonomisk politik bör fortsätta att arbeta effektivt efter utvidgningen.
Mukana tulevilla hiontakaralla, hiomanauhalla ja hiomakivillä voit aloittaa työskentelyn välittömästi.
Med medföljande slipspindel, slipband och slipsten kan du börja jobba med en gång.

Resultat: 144, Tid: 0.0984

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer