TYÖSSÄ PÅ SVENSKA

Översättning av työssä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 982, Tid: 0.1203

Exempel på att använda Työssä i en mening och deras översättningar

Tässä työssä teidän näkökantanne ovat tärkeitä.
I detta arbete är era synpunkter viktiga.
On nyt oikeassa työssä.
Nu är jobbet på riktigt.
Tässä työssä on luonnollisesti hyvin suurta dynamiikkaa.
I detta arbete finns naturligtvis en mycket stor dynamik.
Esimerkiksi teknologian käyttö työnhaussa heijastelee niitä taitoja mitä työssä nykyään tarvitaan.
Till exempel användningen av tekniska hjälpmedel i jobbsökandet speglar de kunskaper som numera behövs i arbetslivet.

Haluaisin korostaa kolmea seikkaa tekemässänne työssä.
Jag skulle vilja framhålla tre aspekter av ert arbete.
Tällaisessa työssä on liikaa paineita.
Det här jobbet är för stressigt.
Luulin työssä olevan enemmän toimintaa.
Jag trodde jobbet hade mer action.
Liian vaikea nostaa. minä ei halua enää olla työssä täällä.
Jag inte vilja arbeta här mer!
EY: yhtäläistä kohteKOM(1999)565 lua työssä ja ammatissa koskevat tiedote 11-1999/1.3.17 yleiset puitteet.
EG: inrättande av allmänna ramar för likabehand­hng i arbetslivet.
Meidän on nyt edistyttävä tässä työssä.
Vi måste nu gå vidare med vårt arbete.
Uskon lujasti, että potilaamme pitäisi olla jossakin tuottavassa työssä.
Jag tror på att låta patienterna arbeta produktivt.
Julkisasiamiehet avustavat tuomioistuin ta sen työssä.
Generaladvokaterna biträder domstolen i dess arbete.
Olin ollut työssä vain puoli vuotta- ja sitten tapahtui niin iso juttu. jouduin heti tulikokeeseen.
Jag hade bara jobbat ett halvår när det hände.
Kenenkään ei tulisi joutua kiusatuksi työssä.
Ingen ska behöva mobbas på jobbet.
Tästä syystä yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin täytäntöönpano on niin tärkeää.
Det är därför det är så viktigt att genomföra ett eu-direktiv för likabehandling i arbetslivet.
Jotta työssä on hyvä olla.
För att lyckas på jobbet.
Kannatamme täysin naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua työssä.
Vi stöder fullt ut att kvinnor och män skall likabehandlas i arbetslivet.
Henkilökohtaisesta tilanteestasi oletko esimerkiksi työssä vai eläkeläinen.
Din situation till exempel om du är pensionär eller anställd.
Työllistymisen, koulutuksen ja työssä.
Behandling, utbildning och arbete.
Hän on ollut tässä työssä pari viikkoa miksi?
Han har bara jobbat med det här en kort tid.
Työssä ei ole mitään vikaa.
Det är inget fel på jobbet.
Oletteko työssä?
Är ni anställd?
Kauanko olet ollut työssä täällä? yhdeksän vuotta.
Hur länge har du jobbat här?
Syrjintä ja yhtäläinen kohtelu työssä.
Diskriminering och jämlikhet i arbetslivet.
Kaikki nämä näkökulmat ovat olleet keskeisiä oikeusasiamiehen työssä.
Alla dessa aspekter har varit centrala i ombudsmannens arbete.
Työssä käyvän väestön lukumäärä kasvoi koheesiomaissa huomattavasti 1990luvun puolivälistä alkaen.
Sysselsättningen i sammanhållningsländerna har även ökat markant sedan mitten av 1990talet.
Missä työssä olit aikaisemmin?
Vad har du jobbat med?
Tässä työssä on kyse lapsista kuten tässä iltapäivässäkin.
Jobbet är tillägnat våra barn, liksom den här eftermiddagen.
Haluaisin, että ottaisimme johtavan aseman tässä työssä.
Jag vill gärna att vi tar en ledande roll i detta arbete.
Eikä vain naisten ja miesten syrjintää työssä koskeva ohjelma.
Och inte bara diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.

Resultat: 982, Tid: 0.1203

"Työssä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer