TYÖTEHTÄVISSÄ PÅ SVENSKA

Exempel på att använda Työtehtävissä i en mening och deras översättningar

I tjänst

En, olen työtehtävissä.
Nej, jag är i tjänst.
Kuoli työtehtävissä seitsemän vuotta sitten.
Dödad i tjänsten för sju år sedan.

Ett uppdrag

Taistelusukeltaja Anders Lundbergin uskotaan kadonneen työtehtävissä.
Attackdykaren Anders Lundberg tros ha försvunnit under ett uppdrag.
Kävin työtehtävissä Darfurissa.
Jag hade ett uppdrag i Darfur.

På uppdrag

Oletko työtehtävissä?
Är du på uppdrag?
Erittäin huolimatonta ryhtyä romanttiseen suhteeseen työtehtävissä.
Det är mycket slarvigt av dig att bli romantiskt insyltad På Uppdrag.

Arbetsuppgifter

Yli-insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto, kokemusta tutkintoa vastaavan alan käytännön työtehtävissä sekä opettajakokemusta tai perehtyneisyyttä ammatilliseen koulutukseen;
Av överingenjör för tjänsten lämplig diplomingenjörs- eller arkitektexamen, erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter inom ett område, som motsvarar examen, samt lärarpraktik eller förtrogenhet med yrkesutbildning;
Nämä ihmiset toimivat esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä.
Dessa människor arbetar till exempel i följande arbetsuppgifter.
Andra meningar exempel
Olen työtehtävissä Logan Parkissa.
Jag är i jobbgruppen på Logan Park.
Weidemannin 2070 CX50 LPT on ihanteellinen apulainen tilan erityisissä työtehtävissä.
En 2070 CX50 från Weidemann stöder företag optimalt vid specialiserade arbetsprocesser.
PE DOC A4­338/95 Mietintö muistio samapalkkaisuudesta samanarvoisissa työtehtävissä(KOM( 94) 6 ­ C4­84/94) Naisten oikeuksien valiokunta Esittelijä: COLOMBO SVEVO.
PE DOC A4-338/95 Betänkande om PM om lika lön för likvärdigt arbete( KOM( 94) 6- C4-84/94) Utskottet för kvinnors rättigheter Föredragande: Maria Paola COLOMBO SVEVO.
Henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyssä ja siirrot tehtävistä toisiin;
På personalens ställning inverkande väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, arbetsmetoder och arbetsarrangemang samt förflyttningar från en uppgift till en annan;
en ollut Euroopan unionin edustajana, vaan Belgian hallituksen ministerin työtehtävissä, tiedän myös, että Marokon viranomaiset ovat ongelmasta hyvin perillä.
inte å Europeiska unionens vägnar, utan som belgisk minister besök i Marocko, vet jag att de marockanska myndigheterna
Erittäin monissa teollisuuden ja palvelualan työtehtävissä työntekijöiltä vaaditaan monipuolisia tietotekniikkataitoja, minkä vuoksi eLearning-ohjelman kaltainen ohjelma on välttämätön Lissabonissa
Ett stort antal arbeten inom service och industri kräver nu arbetstagare som innehar mångsidiga färdigheter i kommunikationsteknik, och
Johdon tehtävä on luoda edellytykset sille, että henkilöstö voi onnistua työtehtävissään.
Min uppgift som chef är att ge medarbetarna förutsättningar för att lyckas i arbetet.
Ikä: Useissa kansallisissa raporteissa todettiin, että nuoret työntekijät( alle 30-vuotiaat) ja etenkin nuoret naispuoliset työntekijät altistuivat usein muita enemmän toistuville työtehtäville.
Ålder: 1 flera nationella rapporter uppaavs att vnare arbetstaaare( vnqre än 30 år) ofta var mer utsatta för repetitiva uppgifter, särskilt yngre kvinnliga anställda.
Hän pitää samaa pukua pakon edessä osassa,- itse asiassa kaikissa päivittäisissä työtehtävissään.
Det är samma dräkt som han måste bära under de flesta av sina dagliga uppgifter som polis.
Oletteko täällä kenties työtehtävissä?
Är ni här i affärer?
Koiria käytetään monenlaisissa työtehtävissä, esimerkiksi kotietsinnöissä.
Specialhundarna är utbildade för en speciell uppgift, exempelvis som spårhund.
Olet luotettava, joustava ja toimit ripeästi vaihtuvissa työtehtävissä.
Jag är flexibel, självgående och sätter mig snabbt in i nya uppdrag.
Thorson ei ollut siellä työtehtävissä. Hänet on haettava kuulusteluun.
Torsson var inte där i nåt polisärende, han ska in på förhör.
Hänet ammuttiin työtehtävissä neljä kuukautta sitten.
Han sköts ihjäl i tjänsten för fyra månader sen.
Syyttäjä julkisti tähtitodistajan. Sankaripoliisi Avery Crossia ammuttiin työtehtävissä kun hän pelasti kaksi asukasta pankkiryöstäjältä.
Distriktsåklagarens kronvittne är hjältepolisen Avery Cross som för mindre än ett år sen blev skjuten i tjänsten i försöket att rädda två gisslan från motorcykelrånaren.
Edellä 1-4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden johdosta suoritettavat järjestelyt, jotka koskevat henkilöstön määrää eri työtehtävissä;
Av ovan i 1―4 punkterna avsedda åtgärder påkallade arrangemang, vilka avser personalens storlek i olika arbetsuppgifter;
Tästä ei ole epäilystäkään: ajatelkaapa esimerkiksi sitä, että käytettävien kielten määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan paitsi luonnollisesti täällä parlamentissa myös kaikissa eri toimielinten työtehtävissä.
Här råder det ingen tvekan: tänk till exempel på att utvidgningen kommer att fördubbla antalet språk som används, inte bara i detta parlament, utan i allt arbete som utförs i de olika institutionerna.
joiden turvallisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että alusten erilaisissa työtehtävissä on ammattinsa osaavia työntekijöitä, joille merkittävä vastuu voidaan uskoa.
unionens medlemsländer, är det av yttersta vikt att de ombordanställda är yrkeskunnigt folk som man kan anförtro ett betydande ansvar.
Pyydän, että vietämme minuutin hiljaisuuden kunnioittaaksemme työtehtävissään murhattujen Anna Politkovskajan ja 63 muun toimittajan muistoa.
Jag vill be er att hålla en tyst minut för att hedra Anna Politkovskaja och de 63 journalister som har mördats när de har utfört sitt arbete.

Resultat: 41, Tid: 0.1758

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer