TYÖTUNTEJA PÅ SVENSKA

Översättning av työtunteja i Svenska

S Synonymer

Resultat: 30, Tid: 0.1145

Exempel på att använda Työtunteja i en mening och deras översättningar

Työntekijät saisivat lisää työtunteja.
Seniorer kan bidra till fler arbetstimmar.
Tämä johtaa siihen, että työntekijät tekevät paljon työtunteja, ja onnettomuusriskit kasvavat.
Detta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.
Tuhansia dollareita ja satoja työtunteja.
Det gäller tusentals dollar och hundratals arbetstimmar.
Siinä kehotetaan myös lisäämään eurooppalaisten työntekijöiden työtunteja.
I betänkandet efterlyser man också en ökning av arbetstiden för europeiska unionens arbetstagare.

Katrina ei saa lisää työtunteja.
Katrina får inte fler timmar.
Kuukausia tarkkailua. tuhansia työtunteja.
Flera månader av övervakning, tusentals arbetstimmar.
Tarvitsen pian lisää miehiä, tarkkailuautoja ja työtunteja.
Nu behöver jag fler mannar, övervakningsbilar och timmar.
Okei. huomenna on ehdonalaisarviointi. häneltä puuttuu yhä työtunteja, joten.
Okej, han har en utvärdering i morgon och behöver fler timmar, så.
Kolmanneksi, päivystystunnit ovat työtunteja.
För det tredje är jourtid arbetstid.
Hän saa työtunteja, kun haluaa.
Om han vill jobba så får han det.
Jos työtunteja vähennetään iän mukaan, työntekoa voi jatkaa jopa 65-vuotiaaksi.
Om man sänker arbetstimmarna med åldern i åtanke så kan man enkelt arbeta tills man är 65.
Keskustelemme täällä juuri siitä, lisätäänkö itsenäisten ammatinharjoittajien työtunteja.
Det vi diskuterar här är ingenting annat än att utöka antalet arbetstimmar för egenföretagare.
Meidän on pyrittävä vähentämään eikä lisäämään työtunteja.
Det som behöver sättas på dagordningen är en minskning och inte en ökning av antalet arbetstimmar.
Se tarkoittaa tuhansia työtunteja.
Jag pratar om tusentals mantimmar.
Vanhukset jätetään siksi helleaaltojen armoille, ja heille annetaan tappavia ruiskeita. ihmisiä passitetaan varhaiseläkkeelle, ja työtunteja vähennetään.
Så vi utelämnar de gamla på nåd och onåd till värmeböljor och dödliga injektioner, och vi pensionerar folk tidigt och drar ner på deras arbetstimmar.
Niiden viesti on yksinkertainen: huomattavasti rajoittamattomia työtunteja tehokkaampi ratkaisu nykyisin ongelmiin on huonosti palkattujen työpaikkojen, myös itäeurooppalaisten työntekijöiden työpaikkojen, hallitsemattoman leviämisen pysäyttäminen.
Deras budskap är enkelt- en mycket effektivare lösning på de befintliga problemen än vad obegränsade arbetstider utgör ska stoppa den okontrollerade spridningen av dåligt betalda arbeten, även för arbetstagare i östeuropa.
Jos eurooppaa verrataan muihin työtunteja koskevan kilpailukyvyn ja erityisesti teollisuuden kilpailukyvyn perusteella, on selvää, että olemme paljon parempia kuin yhdysvallat useimmilla elinkeinoelämän aloilla.
När EU jämförs med andra i fråga om konkurrensförmåga per timme och särskilt dess industriella konkurrensförmåga är det uppenbart att vi lätt slår förenta staterna på de flesta ekonomiska områden.
Tiedot: tehty vuosityöaika työllistä kohti( työtunteja/työllinen), tehty vuosityöaika palkansaajaa kohti( työtunteja/ palkansaaja), 2.
Upgifter: utförd årsarbetstid per sysselsatt( arbetade timmar/sysselsatt), utförd årsarbetstid per löntagare( arbetade timmar/löntagare), 2.
Direktiivi on vaatinut meiltä monia työtunteja, kokouksia ja sopimuksia eri ryhmien välillä, ennen kuin olemme saaneet tekstin, jonka
Det har krävts många arbetstimmar, sammanträden och överenskommelser mellan de olika grupperna för att komma fram till en
Siinä tuetaan näkemystä, että yhdistynyt kuningaskunta noudattaa vuoden 1994 direktiiviä, jolla rajoitetaan nuorten työtunteja kahdeksaan tuntiin päivässä tai 40 tuntiin viikossa ja kielletään
följa ett direktiv från 1994, genom vilket man begränsar arbetstiden för minderåriga till åtta timmar om dagen eller 40
puolustamamme toimenpiteet, joilla pyritään torjumaan tehokkaasti työttömyyttä, vauhdittamaan talouden toimintaa, poistamaan turvattomat työpaikat ja vähentämään työtunteja leikkaamatta palkkoja.
bekämpa arbetslösheten, främja den ekonomiska verksamheten, få bort jobb utan säkerhet och minska antalet arbetstimmar utan att sänka lönerna.
Hän teki työtuntinsa ja valmistui ammattiinsa.
Han gjorde sina timmar och bemästrade sitt yrke.
Jopa 7500 työtuntia- nyt ollaan tässä, ja olen kyllä ylpeä, sanoo myllykoski.
Uppemot 7500 arbetstimmar och nu är jag här, säger myllykoski.
Tunnin viikottainen velvollisuus 40 työtunnin ja omien hommien päälle ei tullut helpolla.
Jag har alltid satt en ära i att jobba 40 timmar i veckan och inte mer.
Lainsäädäntö nuorten työtuntien vähentämiseksi on jo olemassa.
Lagstiftning för att minska arbetstiden för minderåriga finns redan.
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti vuodessa työnantajasektorin mukaan toimialoittain, 1989-2001.
Utförda arbetstimmar per löntagare efter arbetsgivarsektor näringsgrensvis, 1989-2001.
Muutokset työllisten määrässä ja työtuntien kokonaismäärässä jäsenvaltioissa, 1985­90 ja 1990­94.
Förändringar i antalet sysselsatta personer och det totala antalet arbedate timmar i medlemsstaterna, 1985­90 och 1990­94.
Viikottaiset työtunnit.
Antal arbetstimmar per vecka.
Siinä säädetään myös, että jokaisella työntekijällä on oikeus rajoittaa työtuntien enimmäismäärää.
Det föreskrivs också att alla arbetstagare har rätt till en begränsning av den maximala arbetstiden.
Me teemme nyt vajaat 40 työtuntia viikossa.
Småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan.

Resultat: 30, Tid: 0.1145

"Työtunteja" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer