TYÖVÄLINE PÅ SVENSKA

Översättning av työväline i Svenska

S Synonymer

Resultat: 35, Tid: 0.1912

Exempel på att använda Työväline i en mening och deras översättningar

Toinen tärkeä työväline on direktiivi vanhempainlomasta vuodelta 1996.
Ett annat viktigt instrument är direktivet om föräldraledighet från 1996.
Toimielimet ovat tämän prosessin henki ja työväline.
Institutionerna är den processens nerv, och verktyg.
Mainstreaming on tärkeä poliittinen työväline.
Mainstreaming är ett viktigt politiskt instrument.
Meillä on täällä tekeillä valtava työväline.
Vi har ett fantastiskt verktyg på gång.

Pitää löytää jotain pienempää, kirurgin työväline.
Vi måste leta efter någonting mindre, kanske ett kirurgiskt instrument.
Meidän on tehtävä siitä kasvun ja vakauden työväline.
Vi måste göra den till ett redskap för tillväxt och stabilitet.
Ne ovat poliittisen päätöksenteon työväline.
De utgör ett redskap för politiska beslut.
Uusi tekniikka on aina vain työväline.
Varje ny teknik är bara ett verktyg.
Kaukohavainnointi kehittyy, koska se on aluesuunnittelun työväline.
Fjärrstyrning är en sektor i utveckling därför att den är ett verktyg för regionalpolitik.
Se on ainutlaatuinen työväline pohjoisen ja etelän välisessä vuoropuhelussa.
Den är ett unikt verktyg för dialog mellan nord och syd.
Oikea työväline oikeaan tehtävään.
Rätt kilram för rätt uppgift.
Oikea työväline oikeaan tehtävään.
Rätt verktyg för rätt jobb.
Oleminen on tärkein työväline.
Det är mitt främsta arbetsredskap!
Hyvä työväline sopeutuu sinun tarpeisiisi, ei toisinpäin.
Det viktiga är att anpassa lokalen efter er verksamhet och inte tvärt om.
Herra, tee minusta rauhasi työväline.
Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Maatalous on kehitysmaiden tärkein tulonlähde ja työllistäjä ja tärkeä työväline köyhyyden torjumisessa ja varsinkin elintarviketurvan parantamisessa.
Det är den huvudsakliga källan till inkomster och sysselsättning i utvecklingsländerna och ett viktigt instrument i kampen mot fattigdom, och förvisso för förbättringen av livsmedelssäkerheten.
Euroopan sosiaalirahasto on euroopan unionin tärkein työväline inhimillisten voimavarojen kehittämisessä ja koko unionin työmarkkinoiden parantamisessa.
Europeiska socialfonden är europeiska unionens viktigaste verktyg för att utveckla mänskliga resurser och för att förbättra det sätt arbetsmarknaden fungerar på i hela unionen.
Tiedonsaanti on huomattava horisontaalinen työväline eu:n ympäristöpolitiikassa, ja direktiivin uudistaminen on kestänyt jo pitkään.
Tillgången på information är ett viktigt horisontellt redskap i eu:s miljöpolitik och förnyandet av direktiven har pågått sedan länge.
Tietokanta kuuluu toimenpidekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on kehittää ja ylläpitää tilastoja, jotka ovat niin ikään tärkeä työväline ja taustatiedon lähde.
Databasen är ett led i åtgärderna för att utveckla och underhålla statistik, som också är viktig som bakgrund och verktyg.
Natura 2000 on tärkein työväline biologisen monimuotoisuuden ja eu:n uhanalaisten lajien suojelemiseksi.
Natura 2000 är det viktigaste verktyget för att skydda den biologiska mångfalden och hotade arter i EU.
Ne ovat tärkeitä, koska avaruudesta on tullut, kuten huomautitte, tärkeä työväline kaikille euroopan valtioille.
Era frågor är väsentliga eftersom rymden, som ni har påpekat, har blivit ett viktigt verktyg för alla länder i europa.
Palautan mieliin, ja te tiedätte sen hyvin, arvoisa puhemies, että edustajanpalkkio päinvastoin on ollut työväline, joka saatiin perustettua viime vuosisadalla etuoikeuksia vastaan.
Jag påminner er om det och ni vet mycket väl, fru ordförande, att denna ersättning tvärtom var ett arbetsinstrument som vi under förra århundradet vann i kampen mot privilegierna.
Meillä on internet käytössämme. se on loistava työväline, joka ei ole niinkään pelkkä tiedottamisen tai mainonnan väline, vaan työväline kaikille kiinnostuneille.
Till vårt förfogande har vi internet, som är ett fantastiskt redskap, inte för information i strikt mening eller offentliggörande, utan som arbetsinstrument för intresserade.
Menetelmä on uusi työväline, olemme kokeilleet sitä työllisyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevissa politiikoissa ja nyt sitä yritetään kovasti soveltaa myös eläkeasioihin.
Denna metod är ett nytt instrument. vi har prövat det inom ramen för sysselsättningspolitiken och politiken för bekämpning av fattigdom och utslagning, och det är nu dags för ett stort prov inom ramen för pensionsfrågan.
perustettu oikeusasiamiehen instituutio, joka monissa maissa on erittäin tärkeä työväline, ja euroopan unionin tulee antaa täysi tuki tälle uudelle instituutiolle.
tadzjikistan. i många länder är detta ett mycket viktigt instrument, och EU bör ge sitt fulla stöd till denna nya institution.
Kutsun teitä olemaan työväline, jonka kautta kaikki ne, jotka eivät ole oppineet tuntemaan jumalan rakkautta- jotka eivät ole
Jag kallar er att vara ett instrument genom vilket alla de som inte har lärt känna guds kärlek- som
ei ole täydellinen, mutta joka on hyvin arvokas mietintö, josta voimme olla ylpeitä ja joka on hyvä työväline.
är mycket hedervärt och som vi kan vara stolta över. dessutom kommer det att vara ett bra arbetsverktyg.
XM-LT6päästöiltäänzoom muotoilu säädettävä tarkennusklipsillä, helppo käyttäämukava pitää& helpon käytönvalmistettu alumiinista materiaalinihanteellinen valaistus työväline, etsintä, haku ja paljon muuta.
för dig att användabekväm att hålla& enkel användningtillverkad av aluminiumlegering materialidealisk belysning verktyg för arbete, prospektering, sök och mycket mer.
Rakenne- ja koheesiopolitiikassa meillä on tarjolla tähän keskeiset työvälineet.
Vi har väsentliga verktyg för struktur- och sammanhållningspolitiken.
Navetta siivottiin ja kunnostettiin, työvälineet koottiin ja kaikki pantiin järjestykseen.
Ladan städades och renoverades, verktyg samlades in och allt ställdes i ordning.

Resultat: 35, Tid: 0.1912

"Työväline" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer