TYÖVOIMAKSI PÅ SVENSKA

Översättning av työvoimaksi i Svenska

Resultat: 195, Tid: 0.1274

Exempel på att använda Työvoimaksi i en mening och deras översättningar

Tarkoitan muslimeja, jotka kutsuttiin eurooppaan työvoimaksi 1960-luvulla.
Jag tänker på muslimer som bjöds hit för att ingå i den europeiska arbetsstyrkan på 1960-talet.
PLASZOWIN PAKKOTYÖLEIRIN RAKENTAMINEN odotamme työvoimaksi 25_000- 30_000 henkeä. PLASZOWIN PAKKOTYÖLEIRIN RAKENTAMINEN.
ARBETSLÄGRET i PLASZOW UNDER UPPFÖRANDE vi räknar med en arbetsstyrka på 25.000 till 30.000.
myönnettävästä yhdistelmäluvasta ja euroopan parlamentin sitä koskevassa mietinnössä katsotaan maahanmuuttajat halvaksi työvoimaksi, joka on pääoman julman hyväksikäytön armoilla.
europaparlamentets betänkande om denna fråga betraktas invandrare som billig arbetskraft som på nåd och onåd är utelämnade till kapitalets grymma exploatering.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Työttömien osuus työvoimasta, 18-64-vuotias väestö.
Andelen arbetslösa av arbetskraften, befolkning i åldern 18-64 år.
Lähes puolet turkin työvoimasta harjoittaa maataloutta.
Nästan halva arbetskraften i turkiet sysslar med jordbruk.
Lähes yksi prosentti työvoimasta menettäisi tällöin työpaikkansa.
Närmare en procent av arbetskraften skulle förlora sina jobb.
Työttömien 20 ­ 24­vuotiaiden osuus työvoimasta ja väestöstä jäsenvaltioissa, 1994 η 60.
Arbetslösa i åldern 20­24 i arbetskraften och befolkningen i medlemsstaterna 1994.
Yhteisön työvoimaa koskeva otantatutkimus äänestys.
Statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen omröstning.
Työvoima- ja elinkeinoasioiden neuvottelukunta.
Behörighetsvillkor för tjänster vid arbets- och näringsbyrån.
Eu:n työvoimasta.
Av arbetskraften inom EU.
Lähes 30% työvoimasta jäi ilman työtä.
Nästan 30% av arbetskraften hade berövats arbete.
Työttömien osuus 18-64-vuotiaasta työvoimasta laski kaikilla koulutusasteilla ennen vuotta 2008.
Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldern 18-64 år minskade på alla utbildningsnivåer före år 2008.
Ja kun työvoima tulee riverdalesta, hyödyttäisimme kaupungin taloutta.
Och med arbetskraften från riverdale skulle mitt företag stimulera ekonomin.
Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista.
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen och annan motsvarande lagstiftning 60 euro, samt.
Tutkijoiden ja insinöörien osuus työvoimasta(%), 2006.
Forskare och ingenjörer som % av arbetskraften, 2006.
Ala tarjoaa mahdollisuuksia pätevälle työvoimalle, ja onkin suositeltavaa tukea tätä alaa.
Denna sektor utgör en möjlighet för den kvalificerade arbetskraften, och förtjänar därför vårt stöd.
Euroopan tekstiili- ja vaatetusala on erittäin merkittävä työllisyyden lähde naispuoliselle työvoimalle.
Textil- och beklädnadssektorn i europa utgör en mycket viktig källa till sysselsättning för den kvinnliga arbetskraften.
Heidän määränsä oli 1990-luvun alussa 3,3 miljoonaa ihmistä, eli 15 prosenttia työvoimasta.
I början av 1990-talet var siffran 3,3 miljoner människor eller 15 procent av arbetskraften.
Työttömyysaste( ilo:n menetelmän mukainen): työttömien prosentuaalinen osuus työvoimasta.
Arbetslöshet( enligt ilo:s metod): den procentuella andelen arbetslösa av arbetskraften.
Niiden avulla ihmiset voivat hankkia pätevyyttä, joka on ominaista liikkuvalla työvoimalle.
De gör att enskilda personer kan få de kvalifikationer som utmärker den rörliga arbetskraften.
Työttömyysaste( ILO: n menetelmän mukainen): työttömien prosentuaalinen osuus työvoimasta.
Arbetslöshet( enligt ilo:s metod): den procentuella andelen arbetslösa av arbetskraften.
Maatalouden kokonaistuotannon volyymi-indeksi osuus työvoimasta.
Volymindex fór jordbrukets bruttoproduktion i % av arbetskraften.
Työttömyysaste( ilo:n menetelmän mukainen): työttömien prosentuaalinen osuus työvoimasta.
Arbetslöshet( enligt ilo:s metod): procentuell andel arbetslösa av arbetskraften.
Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää viitemäärien saajista kussakin hakijaryhmässä tasapuolisin perustein.
Om ändring av 6 kap. 1 § i sjölagen.
On noin 2,9 miljoonaa unionin jäseniä espanjassa 18,9% työvoimasta.
Det finns cirka 2,9 miljoner fackliga medlemmar i spanien 18,9% av arbetskraften.
Eu:lla pitäisi olla asianmukainen kysyntään perustuva työlupajärjestelmä etenkin ammattitaitoiselle työvoimalle.
Vi borde ha ett ordentligt system för arbetstillstånd som grundar sig på förfrågningar, särskilt för kvalificerade arbetstagare.
Työttömänä on yli kahdeksan prosenttia työvoimasta.
Över 8 procent av arbetskraften är utan arbete.
Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista.
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen och annan motsvarande lagstiftning 60 euro.
Yhtä suuri osa työvoimasta työskentelee maataloudessa.
Den största delen av arbetskraften sysselsätts inom jordbruket.

Resultat: 195, Tid: 0.1274

"Työvoimaksi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer