TYPEN PÅ SVENSKA

Översättning av typen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 37, Tid: 0.1296

Exempel på att använda Typen i en mening och deras översättningar

Normaali alhainen veren ureatyppi( HYVÄ) keskittyminen toisin sanoen, typen tason virtsassa.
Normal till lågt blodureakväve( BRA) koncentration dvs, kväve nivå i urinen.
Typen tiedettiin olevan tärkeää lannoitteiden valmistuksessa.
Man visste att kväve var viktigt för gödningsmedel.
Typen, kalsiumin ja fosforin määrä laskee vähitellen.
Gradvis förlust av kväve, kalcium och fosfor.
Rehevöittävien ravinteiden- typen ja fosforin- suurin lähde on maatalous.
Den största källan till de ämnen som orsakar övergödningen- kväve och fosfor- är jordbruket.

Typen ja vedyn yhdiste on ammoniakki, joka on hyödyllistä maanviljelyssä.
Kväve och väte bildar ammoniak, som är mycket användbart i jordbruk.
KUVA 2 -maatalouden typen ilma-maa-vesi -kulkeutuminen ja mahdolliset vaikutukset.
Figur 2- kretsloppet av kväve från jordbruket i mark/luft/vatten, och möjliga konsekvenser.
Siinä rikkidioksidille, typen oksideille, hiukkasille ja lyijyn pitoisuuksille säädetään raja-arvot.
Det fastställer nya gränsvärden för svaveldioxider, kväveoxider, luftburna partiklar och bly.
Typen oksidit ilmassa.
Syre från luft.
Typen oksidipäästöjen valvonta-alueella.
Förhindrande av luftförorening från fartyg.
On erittäin hyvä edistäminen proteiinisynteesiä ja typen säilyttäminen, edistää toivottua irtotavarana ylös vaikutusta.
Det är mycket bra på att främja proteinsyntes och behålla kväve, att främja bulk upp önskad effekt.
Ilmastonmuutoksen yhteydessä palkokasveilla voidaan vähentää huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä typen assimilaation ja maaperään sitomisen ansiosta ja siten vähentää typpilannoitteen käyttöä.
När det gäller att begränsa klimatförändringen kan olika sorters baljväxter avsevärt minska utsläppen av växthusgaser genom att kväve assimileras och binds i marken, varvid användningen av kvävegödsel minskas.
Muut 20 vesiviranomaista, jotka vastaavat 209 puhdistamosta, olivat säännösten mukaisia fosforin mutta eivät typen osalta.
De andra20 myndigheterna, som ansvarade för 209 reningsverk, uppfyllde detta krav när det gäller fosformen inte när det gäller kväve.
Ko­missio päätti aloittaa toimesta perusteellisen tut­kimuksen, koska se olisi antanut air liquidelle määräävän aseman hapen ja typen suurtuotannon markkinoilla euroopassa.
Kommissio nen hade beslutat att inleda en fördjupad granskning av affären eftersom den skulle ha givit air liquide en dominerande ställning på den europe iska marknaden för tillverkning i stora volymer av syre och kväve.
Ne merkitsevät maataloudesta aiheutuvien typen, fosforin sekä erityisesti kasvinsuojeluaineiden päästöjen ja aluksien ja huviveneiden päästöjen vähenemistä.
De syftar till att minska utsläppen av kväve och fosfor samt inte minst av växtskyddsmedel från jordbruket och utsläpp från fartyg och fritidsbåtar.
Olemassaolo typen laukaisee lihasmassaa valmistaa terveellisiä proteiineja enemmän onnistuneesti, joten jos lihasmassa on kyky säilyttää vieläkin enemmän typpeä, ne myös kasvaa isommiksi ja nopeammin.
Förekomsten av kväve utlöser dina muskler för att tillverka proteiner mer effektivt, så om din muskelmassa kan behålla mer kväve, kommer de också att bli större och snabbare.
Muutokset, jotka syntyvät tämän uudistuksen myötä, toteutetaan muun muassa typen, fosforin ja kasvinsuojeluaineiden aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi.
Förändringarna som kommer till stånd genom denna revidering genomförs bland annat för att minska utsläppen av kväve, fosfor och växtskyddsmedel.
Ehdotetut muutoksethan merkitsevät maataloudesta aiheutuvien typen, fosforin ja kasvinsuojeluaineiden päästöjen vähentämistä.
De föreslagna ändringarna syftar ju till att minska utsläpp av kväve, fosfor och växtskyddsmedel från jordbruket.
Nykyisellään tarkistukseen sisältyisi sanat" mahdollisesti typen oksidien päästöihin", mutta haluaisin poistaa sanan" mahdollisesti.
För närvarande skulle ändringsförslaget innehålla orden ”inklusive eventuella kväveoxidutsläpp”, men jag skulle vilja ta bort ordet ”eventuella”.
Kasvien ja levien kasvua sääteleviä ravinteita. sinilevät pystyvät sitomaan tarvitsemansa typen ilmasta, joten niiden kannalta ratkaisevaa on vedessä olevan fosforin määrä.
Näringsämnen som reglerar växters och algers tillväxt. cyanobakterier kan binda det kväve de behöver ur luften, så med tanke på dem är endast fosforhalten i vattnet avgörande.
Tämän mukaan karjanlantana lisätyn typen määrän nostaminen 210/170 kg:aan n/ha koko itävallan alueella heikentäisi pohjaveden laatua merkittävästi.
Detta innebär att om spridningen av stallgödsel i framtiden kom upp i 210/170 kg n/ha i hela österrike skulle grundvattenkvaliteten försämras avsevärt.
Mikä on niin hienoa crazybulk d-bal on, että se nostaa tasoa typen lihaksissa, mistä aiheutuu anabolinen tila, joka edistää lihasten kasvua ja voimistuu.
Vad är så bra med crazybulk d-bal är att det höjer halterna av kväve i musklerna, därför skapar en anabol stat som främjar muskeltillväxt och vinster i styrka.
Äärimmäisen matalia arvoja todettiin typen ylijäämissä( haut saintois) ja typen levityksessä seine-et-marne.
Det konstaterades att värdena för kväveöverskott( haut saintois) och kvävetillförsel( seine-et-marne) varmycket låga.
DGA ja vesi- kahdeksan kaasua( vety, metaani, etaani, etyleeni, asetyleeni, hiilimonoksidi, hiilidioksidi, happi) ja kosteus sekä typen laskenta.
DGA& vatten- åtta gaser( metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid, koldioxid och syre) plus fukthalt och beräkning av kväve.
Ominaisuudet DGA ja vesi- kahdeksan kaasun( vedyn, metaanin, etaanin, etyleenin, asetyleenin, hiilimonoksidin, hiilidioksidin, hapen) sekä kosteuden ja typen laskenta.
Funktioner DGA& vatten- åtta gaser( metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid, koldioxid och syre) plus fukthalt och beräkning av kväve.
Happamoituminen, alailmakehän otsoni ja maaperän rehevöityminen ovat toisiinsa liittyviä ongelmia, joita aiheuttavat rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja ammoniakin päästöt.
Försurning, ozon i nedre atmosfären och jordmånens eutrofiering är problem som alla hänger ihop, vilka uppkommer på grund av utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, flyktiga organiska föreningar och ammoniak.
Euroopan komission viidennessä ympäristöohjelmassa( 5EAP) tähdätään typen oksideissa 30 prosentin päästövähennykseen vuosina 1990- 2000.
Europeiska kommissionens femte åtgärdsprogram för miljön( 5EAP) syftade till en minskning med 30 procent av kväveoxidutsläppen mellan 1990 och 2000.
Tämä edellyttää otsonia muodostavien aineiden( typen oksidien ja nmvoc:in) päästöihin vaikuttavia toimenpiteitä koko pohjoisella pallonpuoliskolla.
Detta kommer att kräva åtgärder riktade mot prekursorföroreningama( kväveoxider och NMVOC) över hela norra halvklotet.
Toinen reitti tuottaa etanolisivuketjun morfoliinityppeen ja toisen samanlaisen sivuketjun, joka sisältää karbonyyliryhmän typen vieressä.
En väg leder till en sidokedja med etanolamin på tiadiazol- ringen och den andra ger en etanolsidokedja på morfolinkvävet och en andra liknande kedja med en karbonylgrupp bredvid kvävet.
Steroidit ovat tunnetusti lisätä energiaa, parantaa kestävyyttä, rakentaa proteiini säilyttämällä typen lihaskudosta, tuki hyödyntämistä, luo joukko, parantaa verenkiertoa ja tehdä
Steroider är kända för att öka energi, förbättra uthållighet, bygga protein genom att behålla kväve i muskelvävnad, stöd för återhämtning, skapa bulk, förbättra blodflödet
lyhentää palautumisaikoja jälkeen työsi pois. samaan aikaan, d-bal edistää typen lihas kudosten kertyminen, nopeuttaa anabolisia prosesseja ja edistää proteiinisynteesiä.
efter ditt arbete ut. samtidigt, d-bal främjar lagring av kväve i din muskelvävnad, accelererande anabola processer och främja proteinsyntes.

Resultat: 37, Tid: 0.1296

SYNONYMER

S Synonymer till "typen"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer