TYPPI PÅ SVENSKA

Översättning av typpi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 32, Tid: 0.0988

Exempel på att använda Typpi i en mening och deras översättningar

Kun typpi reagoi hapen kanssa, ilmaan muodostuu typen oksideja, myös typpidioksidiaNO2.
När kväve reagerar med syre bildas kväveoxider i luften inklusive kvävedioxid, NO2.
Fosfori ja typpi rehevöittävät edelleen pintavesiä.
Fosfor och kväve orsakar fortfarande eutrofiering av ytvattnet.
Siihen, mistä typpi tuli, vai siihen, miten taivas luotiin?
På var kvävet kom ifrån eller hur himlen skapades?
Nestemäinen typpi jäädyttää meidät silmänräpäyksessä.
Flytande kväve. den fryser oss direkt.

Typpi peittää seinät.
Kvävet täcker väggarna.
Kaikki typpi on nitraatteina.
Allt kväve är låst i nitrater.
Onko typpi valmiina?
Ãr du klar med kvävet?
Niin. nestemäinen typpi tappoi hänet eilenillalla,- mutta se ei aiheuttanut vatsan pinnoittumista.
Flytande kväve dödade honom igår kväll men det orsakade inte såren på magsäcken.
Typpi ei ehdi alkaa kuplia.
Kvävet hinner inte koncentreras.
Muut aineet ovat typpi.
Övrigt innehållsämne är kväve.
Ja vety ja happi ja typpi ja renium♪.
Hydrogen och syre och kväve och renium.
Ehkä upottamalla nestemäiseen typpi/ argon-lietteeseen.
Kanske nedsänkning i flytande kväve och argon.
Typpi on kevyempää kuin happi, joten lattialla on sitä enemmän.
Kväve är lättare än syre, så det finns mer på golvnivå.
Vety, helium, litium, beryllium, boori, hiili, typpi.
Väte, helium, litium, beryllium, bor, kol, kväve.
Tiedätkö, kuinka epävakaata nestemäinen typpi on?
Vet du hur ostabil flytande kväve är?
Nestemäinen typpi. käytin sitä- ruumiinosien jäädyttämiseen.
Flytande kväve-- som jag frös ner kropps delarna med.
Typpi lähes nollassa.
Kvävenivån är nära noll.
Kaasukoostumuksia käytetään tukahdutettua kuin hiilidioksidi, argon, typpi jos näitä kaasuja sisältävät yli 95% tärkein aine.
Gaskompositioner används för att släcka branden än koldioxid, argon, kväve om dessa gaser innehåller mer än 95% av den huvudsakliga substansen.
Typen( mineraalitvppi+ orgaaninen typpi) lisäyksen ja poistuman erotus vyöhykkeen maatiloilla.
Skillnad mellan tillförsel och bortförsel av kväve( mineraliserat+ organiskt) för ¡ord­bruk i området.
Vain kasveilla on kyky ottaa typpeä ilmasta, rikkoa molekyylit, liittää typpi osaksi aminohappoja ja sitten tuottaa proteiineja.
Endast växter har förmågan att faktiskt ta kväve från luften, bryta isär dessa molekyler och införliva kvävet till aminosyror och sedan göra protein.
D-bal dianabol lihaskudosta kehittämiseen kaava auttaa kehoa säilyttämään typpi lihasmassaa pidemmän aikaa verrattuna normaaliin.
D-bal dianabol muskelvävnad utveckla formel hjälper kroppen att bevara kväve i musklerna för en längre tid jämfört med det normala.
Tällä tavalla saavutat kompostissa paremman hiili( c)/ typpi( n) -suhteen.
På detta sätt uppnår du också ett bättre kol( C) kväve( N) -förhållande i komposten.
Jokainen injektiopullo sisältää: tinakloridi, natriumkloridi, natriumkaliumtartraatti, natriumasetaatti, sakkaroosi, typpi.
En injektionsflaska innehåller tennkloriddihydrat, natriumklorid, kaliumnatriumtartrat tetrahydrat, natriumacetat, sackaros, kväve.
Raakaöljy on hiilivetyjen seokseksi liuotettiin kukin other.it sisältää myös yhdisteitä, eri osien, jossa tärkeimpiä ovat- rikki, happi ja typpi.
Råolja är en blandning av kolväten lösta i varje other.it innehåller även föreningar av olika element, där de viktigaste är- svavel, syre och kväve.
Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on vähintään kahta ravinnetta( typpi, fosfori, kalium), muualle luokittelemattomat.
Övriga mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller minst två näringsämnen kväve, fosfat, kalium.
Vety, helium, litium, beryllium, boori, hiili, typpi, happi, fluori.
Väte, helium, litium, beryllium, bor, kol, kväve, syre, fluor.
Vety, helium, litium, beryllium, boori, hiili, typpi.
Väte, helium, litium, beryllium, bor kol, kväve, syre, fluor, neon, natrium.
mätäneminen tapahtuu nopeasti mutta tasaisia humusyhdistelmiä ei muodostu ja typpi( joka tapauksessa puutetta aiheuttava elementti puutarhassa) on suhteellisen katoavaa.
nedbrytningen snabbt, men det bildas inga stabila humusföreningar och kvävet( som redan är en bristvara i trädgårdsjorden) är förhållandevis flyktigt.
Lannoitteet, joissa on kolmea ravinnetta: typpeä, fosforia ja kaliumia.
Gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium npk-gödselmedel.
Typen tiedettiin olevan tärkeää lannoitteiden valmistuksessa.
Man visste att kväve var viktigt för gödningsmedel.

Resultat: 32, Tid: 0.0988

SYNONYMER

S Synonymer till "typpi"


"Typpi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer