TYPPI PÅ SVENSKA

Översättning av Typpi i Svenska

Resultat: 38, Tid: 0.0462

kväve kvävet

Exempel på att använda Typpi i en mening och deras översättningar

Kun typpi reagoi hapen kanssa, ilmaan muodostuu typen oksideja, myös typpidioksidiaNO2.
När kväve reagerar med syre bildas kväveoxider i luften inklusive kvävedioxid, NO2.
Fosfori ja typpi rehevöittävät edelleen pintavesiä.
Fosfor och kväve orsakar fortfarande eutrofiering av ytvattnet.
Typpi peittää seinät.
Kvävet täcker väggarna.
Nestemäinen typpi jäädyttää meidät silmänräpäyksessä.
Flytande kväve. Den fryser oss direkt.
Siihen, mistä typpi tuli, vai siihen, miten taivas luotiin?
På var kvävet kom ifrån eller hur himlen skapades?
Typpi on kevyempää kuin happi, joten lattialla on sitä enemmän.
Kväve är lättare än syre, så det finns mer på golvnivå.
Typpi ei ehdi alkaa kuplia.
Kvävet hinner inte koncentreras.
Merestä kerätty typpi, hiili ja fosfori- vapautuvat lohien hajoavista raadoista.
Kväve, kol och fosfor, som hämtades från havet frigörs nu från deras multnande kroppar.
Onko typpi valmiina?
Ãr du klar med kvävet?
Niin. Nestemäinen typpi tappoi hänet eilenillalla,- mutta se ei aiheuttanut vatsan pinnoittumista.
Flytande kväve dödade honom igår kväll men det orsakade inte såren på magsäcken.
Muut aineet ovat typpi.
Övrigt innehållsämne är kväve.
Ja Vety ja Happi ja Typpi ja Renium♪.
Hydrogen och syre och kväve och renium.
Ehkä upottamalla nestemäiseen typpi/ argon-lietteeseen.
Kanske nedsänkning i flytande kväve och argon.
On mahdollista, että ilmassa oleva happi ja typpi voivat katalysoida.
Det finns en risk att syre och kväve som finns i luften kan katalyseras.
Vety, helium, litium, beryllium, boori, hiili, typpi.
Väte, helium, litium, beryllium, bor, kol, kväve.
Tiedätkö, kuinka epävakaata nestemäinen typpi on?
Vet du hur ostabil flytande kväve är?
Typpi, joka opetti sinulle kaiken.
Mannen som lärde dig allt.
Nestemäinen typpi. Käytin sitä- ruumiinosien jäädyttämiseen.
Flytande kväve-- som jag frös ner kropps delarna med.
Tämä typpi sanoo olevansa vanha kaverisi.
Den här killen säger att han är en gammal kompis till dig.
Steroidi auttaa kehoa säilyttämään typpi, että on välttämätöntä parantaa proteiinien synteesiä korkeampi,
Steroid skulle hjälpa kroppen behålla en högre nivå av kväve som behövs för förbättrad proteinsyntes, leder till dramatiska ökning muskulatur.
Kaasukoostumuksia käytetään tukahdutettua kuin hiilidioksidi, argon, typpi jos näitä kaasuja sisältävät yli 95% tärkein aine.
Gaskompositioner används för att släcka branden än koldioxid, argon, kväve om dessa gaser innehåller mer än 95% av den huvudsakliga substansen.
ilmasta, rikkoa molekyylit, liittää typpi osaksi aminohappoja ja sitten tuottaa proteiineja.
från luften, bryta isär dessa molekyler och införliva kvävet till aminosyror och sedan göra protein.
Typen( mineraalitvppi+ orgaaninen typpi) lisäyksen ja poistuman erotus vyöhykkeen maatiloilla.
Skillnad mellan tillförsel och bortförsel av kväve( mineraliserat+ organiskt) för ¡ord­bruk i området.
kaava auttaa kehoa säilyttämään typpi lihasmassaa pidemmän aikaa verrattuna normaaliin.
formel hjälper kroppen att bevara kväve i musklerna för en längre tid jämfört med det normala.
Tällä tavalla saavutat kompostissa paremman hiili( C)/ typpi( N) -suhteen.
På detta sätt uppnår du också ett bättre kol( C) kväve( N) -förhållande i komposten.
Jokainen injektiopullo sisältää: tinakloridi, natriumkloridi, natriumkaliumtartraatti, natriumasetaatti, sakkaroosi, typpi.
En injektionsflaska innehåller tennkloriddihydrat, natriumklorid, kaliumnatriumtartrat tetrahydrat, natriumacetat, sackaros, kväve.
joissa on vähintään kahta ravinnetta( typpi, fosfori, kalium), muualle luokittelemattomat.
Övriga mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller minst två näringsämnen kväve, fosfat, kalium.
Vety, helium, litium, beryllium, boori, hiili, typpi, happi, fluori.
Väte, helium, litium, beryllium, bor, kol, kväve, syre, fluor.
Typpi, metaani, propaani... On tusinoittain kaasuja,- joita ei paljaalla silmällä näe.
Dikväveoxid, metan, propan, det finns en massa gaser man inte kan se.
mätäneminen tapahtuu nopeasti mutta tasaisia humusyhdistelmiä ei muodostu ja typpi( joka tapauksessa puutetta aiheuttava elementti puutarhassa) on suhteellisen katoavaa.
men det bildas inga stabila humusföreningar och kvävet( som redan är en bristvara i trädgårdsjorden) är förhållandevis flyktigt.

Resultat: 38, Tid: 0.0462

Se även


nestemäinen typpi
flytande kväve

S Synonymer till "typpi"


typpeä

"Typpi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer