VÄÄRIN PÅ SVENSKA

Översättning av väärin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4158, Tid: 0.1949

Exempel på att använda Väärin i en mening och deras översättningar

On väärin puhua[ tieteen ja yhteiskunnan välisestä ]tietokuilusta.
Det är fel att tala om en kunskapsklyfta mellan vetenskap och samhälle.
Tämä on niin väärin, niin väärin.
Det är så fel, så fel.
On siten täysin väärin puhua alueellisesta poikkeamisesta.
Det är därför fullständigt felaktigt att tala om regionala övertramp.
Tauti voidaan hankkia väärin heikennettyjä rokotteita, vaikka tämä tapahtuu varsin harvoin.
Sjukdomen kan förvärvas från felaktigt försvagade vacciner, även om detta sker ganska sällan.

Se on väärin. lopeta juristin paskapuheet.
Kom inte med advokatskitsnack.
Tämä on täysin väärin!
Det är fullständigt fel!
Ei, ette lukeneet väärin.
Ja, ni läste inte fel.
Vai ymmärränkö väärin?
Eller missförstår jag dig?
Mitä säänneltiin väärin, kun WTO: n paneelit päättävät säännöllisesti ympäristöä ja ihmisiä vastaan?
Vad ordnades felaktigt, när wto-panelerna regelbundet beslutar emot miljön och människorna?
Tein väärin käskiessäni teidän tunnustaa.
Jag skulle inte ha bett dig erkänna.
Mielestämme tämä on väärin.
Vi anser att detta är fel.
Ymmärsitte väärin, herra.
Ni missförstår mig, sire.
Oli väärin sanoa niin.
Jag skulle inte ha sagt det.
Jos tuote on asennettu väärin tai määritetty.
Om produkten felaktigt installerade eller konfigurerade.
Komissio teki väärin antaessaan van buitenenille varoituksen.
Kommissionen gav med orätt van buitenen en formell anmärkning.
Suuria määriä eu:n varoja käytetään väärin.
Stora belopp av eu-medel används felaktigt.
On väärin vaarantaa häntä.
Vi ska inte försätta henne i fara.
Viranomaiset eivät kuitenkaan saa käyttää toimenpiteitä väärin eikä niitä pidä voidakaan käyttää väärin.
Åtgärderna får dock inte missbrukas av myndigheterna och får därför inte heller kunna missbrukas.
Ymmärrät kaiken väärin.
Du missförstår allting.
Hyvät kollegat, se on väärin!
Kära kolleger! detta är fel!
En usko että menenkään, se olisi väärin hänen muistoaan kohtaan.
Det vore orätt mot hans minne.
Se on täysin väärin.
Det är fullständigt felaktigt.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se on väärin.
Personligen så tycker jag att det är fel.
Se on väärin teitä kohtaan.
Det är orätt mot er.
On väärin estää minua.
Du borde inte stoppa mig.
Tämä on niin väärin, niin väärin.
Det är så orättvist, så fel.
Ymmärrät minun väärin, ystäväni.
Du missförstår mig, min vän.
Tiedämme, että tätä nimenomaista työllisyysmuotoa käytetään tietyissä tilanteissa väärin.
Vi vet att den här särskilda sysselsättningsformen under vissa omständigheter missbrukas.
Ymmärrät tahallasi väärin.
Du missförstår avsiktligt.
Meidän on selkeytettävä tätä käsitettä, jota käytetään kansainvälisissä keskusteluissa usein väärin.
Vi måste klargöra det här begreppet, som ofta missbrukas i internationella diskussioner.

Resultat: 4158, Tid: 0.1949

"Väärin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer