VALMISTELEE PÅ SVENSKA

Översättning av valmistelee i Svenska

S Synonymer

Resultat: 265, Tid: 0.132

Exempel på att använda Valmistelee i en mening och deras översättningar

Puheenjohtajavaltio valmistelee parhaillaan toimeksiantoa edellä mainittua aloitetta varten.
Ordförandeskapet förbereder för närvarande mandatet för det nämnda initiativet.
EU valmistelee ruotsin ympäristömerkintöjä koskevaa kieltoa.
EU förbereder ett förbud mot svensk miljömärkning.
Komissio valmistelee tällä hetkellä asiaa koskevia ehdotuksia, ja kollegani byrne tekee töitä asian hyväksi.
Kommissionen utarbetar nu passande förslag, och min kollega byrne arbetar med det.
Komission valmistelee parhaillaan integroitua kilpailukykystrategiaa kilpailukykyasioista vastaavan neuvoston pyynnöstä.
Kommissionen arbetar för närvarande med en integrerad strategi för ökad konkurrenskraft på uppdrag av rådet konkurrenskraft.

Samanaikaisesti myös liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakimuutosta, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa laivojen etäluotsauksen suomessa.
Samtidigt förbereder också kommunikationsministeriet en lagändring, som ska möjliiggöra fjärrlotsning i finland.
Komissio valmistelee parhaillaan varainhoitoasetuksen muuttamista.
Just nu utarbetar kommissionen en fullständig omprövning av budgetförordningen.
Se valmistelee kaikki neuvoston.
Den förbereder alla rådets.
Neuvosto valmistelee parhaillaan niiden laajentamista jugoslavian liittotasavaltaan.
Rådet arbetar för närvarande på att de skall utvidgas till förbundsrepubliken jugoslavien.
Puheenjohtaja valmistelee yleisneuvoston kokoukset .4.
Ordföranden skall förbereda det allmänna rådets sammanträden.4.
Neuvosto tutkii kaikkia näitä puolia, kun se valmistelee lausuntoaan komission ehdotuksesta.
Rådet kommer att titta på alla dessa aspekter när de utarbetar sin syn på kommissionens förslag.
Komissio valmistelee myös suuria polttolaitoksia koskevan direktiivin( 3) tarkistusta.
Kommissionen förbereder också en översyn av direktivet om stora förbränningsanläggningar 3.
Pääsihteeristö valmistelee esityslistat yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa.
Dagordningarna utarbetas av generalsekretariatet tillsammans med ordförande skapet.
Puheenjohtaja valmistelee yleisneuvoston kokoukset.
Ordföranden ska förbereda det allmänna rådets sammanträden.
Pyytäisin, että komissio ottaa huomioon nämä huolenaiheet, kun se valmistelee säädöstekstin.
Jag vill be kommissionen att ta hänsyn till dessa farhågor när man utarbetar rättsakten.
Ehdotuksen opetussuunnitelmaksi sen työsuunnitelmaa lukuun ottamatta valmistelee koululautakunnan asettama toimikunta.
Förslag till läroplan, med undantag för den därtill hörande arbetsplanen, utarbetas av en av skolnämnden tillsatt kommission.
CANCIDAS- valmisteen valmistelee ja antaa aina lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.
CANCIDAS förbereds och ges alltid av en läkare eller annan professionell sjukvårdspersonal.
Valmistelee ja johtaa eri:n neuvoston kokoukset;
Förbereda och leda sammanträdena inom emi:s råd.
Komissio valmistelee parhaillaan tätä tarkoitusta varten luonnosta neuvotteluohjeiksi.
Kommissionen förbereder just nu ett utkast för förhandlingsdirektiv med det innehållet.
Lisäksi minun täytyy sanoa, että komissio valmistelee tiedonantoa yritysten sosiaalisesta vastuusta.
Jag måste också säga att kommissionen förbereder ett meddelande om företagens sociala ansvar.
Tällä hetkellä komissio valmistelee vasta toteutettavuustutkimusta.
För närvarande förbereder kommissionen bara en genomförbarhetsstudie.
Samaan aikaan komissio valmistelee laajempaa kokonaisuutta niin sanotun santerin paketin yhteydessä.
Samtidigt förbereder kommissionen en större helhet i samband med det så kallade santerpaketet.
Tiedämme, että komissio valmistelee uutta direktiiviä lisäaineista.
Vi vet att kommissionen förbereder ett nytt direktiv om tillsatser.
Timmy valmistelee puhetta, dvar toraa.
Timmy förbereder ett tal, ett dvartora.
Se valmistelee maan paholaisen paluuta varten.
Det förbereder jorden för djävulens återkomst.
Hän valmistelee varainkeruuta st. lukella.
Han förbereder välgörenhetsmiddan.
Kuukausien työn jälkeen pieni ryhmä valmistelee kanavan julkaisua.
Efter månaders arbete förbereder ett litet team kanalens lansering.
Kollegani, komission jäsen michel valmistelee tiedonantoa aiheesta.
Min kollega, louis michel, förbereder ett meddelande om frågan.
Tämä ohjelma valmistelee.
Detta program förbereder.
Se on varmasti tiedustelujoukkue- joka valmistelee uutta operaatiota.
Det är säkert en framryckande enhet som förbereder en ny operation.
Kun esishow alkaa, franco valmistelee kaiken ulkona.
Medan för-showen börjar, förbereder franco allt utanför.

Resultat: 265, Tid: 0.132

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer