YLEENSÄ PÅ SVENSKA

Översättning av yleensä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6378, Tid: 0.1962

Exempel på att använda Yleensä i en mening och deras översättningar

Ja yleensä muutosta ei haluta.
Och vanligtvis vill man inte ha förändring.
Öljysäiliöiden suositeltava tarkastusväli on yleensä 2-10 vuotta säiliön tyypistä ja kunnosta riippuen.
Den rekommenderade kontrollintervallen för eldningsoljetankar är vanligtvis 2-10 år beroende på tankens typ och skick.
Teen yleensä kaikki korjaukset, joita hän ehdottaa.
Jag brukar göra alla korrigeringar som hon föreslår.
Se yleensä kannattaa.
Sådana brukar vara lönsamma.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu yleensä brysselissä justus lipsius -rakennuksessa.
Europeiska rådets möten hålls vanligtvis i bryssel, i byggnaden justus lipsius.
Tiet ovat yleensä hyviä ja ylläpidetään vaikka joskus hyvin kapea medina.
Vägarna är oftast bra och underhållas även om det ibland mycket smala medina.
Joululahjat jaetaan yleensä jouluaattona.
Julklapparna delas oftast ut på julafton.
Ne elivät yleensä metsissä.
De vistas vanligen i skogar.
Ruoti on yleensä 10-25 millimetriä pitkä.
De är vanligtvis 6-25 mm långa.
Rivi vanhojen hedelmäpelit yleensä tunnetaan hedelmäpelit, yhden aseellisen rosvot ja AWP britanniassa.
Rad av gamla spelautomater brukar kallas frukt maskiner, enarmade banditer och AWP i storbritannien.
Jälkivuoto päättyy yleensä parin viikon kuluessa synnytyksestä.
Sjukdomen går oftast över inom två veckor efter förlossningen.
Se yleensä kannattaa.
Det brukar lönar sig.
Lainkäyttöasiat esitellään yleensä niiden saapumisjärjestyksessä.
Målen föredrages i allmänhet i den ordning de inkommit.
Toimitamme tuotteet yleensä 5-7 arkipäivän kuluessa.
Vi levererar vanligtvis inom 5-7 arbetsdagar.
Tämä vaikutus on yleensä lievä tai kohtalainen.
Denna biverkan är vanligen lindrig eller medelsvår.
Hoito aloitetaan yleensä annoksella 20 mg painokiloa kohti.
Behandlingen inleds normalt med en dos på 20 mg per kilo kroppsvikt.
Kaikki haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita.
Alla biverkningar var oftast av mild eller måttlig intensitet.
Luonnonvarojen hyödyntäminen aiheuttaa yleensä häiriöitä ja muutoksia lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuudessa.
Utnyttjande av naturresurser leder vanligtvis till störningar och förändringar i mångfalden av arter och livsmiljöer.
Mä teen yleensä näin.
Så här brukar jag göra.
Niitä esiintyy yleensä ensimmäisten hoitokuukausien aikana.
Dessa uppträder i allmänhet inom de första behandlingsmånaderna.
Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.
Märket används vanligen inte i tätorter.
Miten tällaisissa tilanteissa yleensä toimitaan?
Hur brukar ni göra i sådana situationer?
Se toimii yleensä hyvin.
Det fungerar oftast bra.
Haittavaikutusten vaikeusaste oli yleensä lievä tai kohtalainen.
Svårighetsgraden var generellt mild till måttlig.
Sen vuoksi kannatan eu:n ja keski-aasian valtioiden välisten suhteiden parantamista yleensä.
Därför stöder jag i allmänhet bättre förbindelser mellan EU och centralasiatiska länder.
Virallinen takuu on yleensä voimassa 24 kuukautta tai kauemmin.
Officiella garantier gäller vanligtvis 24 månader eller längre.
Ihottuma( yleensä makulopapulaarinen tai urtikaria) iho.
Utslag( vanligen makulopapulära eller urtikariella) hud.
Friisinmaa jaetaan yleensä kolmeen alueeseen.
Oceanien delas normalt upp i tre regioner.
Hän korostaa, että uhkat ovat yleensä tietoisesti liioiteltuja.
Hon betonar att hotbilderna oftast medvetet är överdrivna.
Unionin toimielinten yleensä ja erityisesti euroopan parlamentin on palautettava kansalaisten luottamus.
Eu-institutionerna i allmänhet, och europaparlamentet i synnerhet, måste få tillbaka medborgarnas förtroende.

Resultat: 6378, Tid: 0.1962

SE ÄVEN

Se även


"Yleensä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer