ALL RELEVANT INFORMATION PÅ ENGELSK

Översättning av all relevant information i Engelsk

Resultat: 30, Tid: 0.0551

Exempel på att använda All Relevant Information i en mening och deras översättningar

Förse utredningsorgan som leder säkerhetsutredningar med all relevant information.
Provide investigative bodies conducting safety investigations with any pertinent information.
Ordföranden skall utan dröjsmål överlämna all relevant information till medlemsstaterna.
The latter shall communicate any appropriate information to the member states without delay.
I detta fall skall all relevant information att utan dröjsmål meddelas avs-staterna.
In this case all relevant information will be supplied promptly to the ACP sutes.
Kommissionen skall vidarebefordra all relevant information till de andra medlemsstaterna.
The commission shall forward all relevant information to the other member states.

Kommissionen ska vidarebefordra all relevant information till de andra medlemsstaterna.
The commission shall forward all relevant information to the other member states.
Delrapporterna ska tillhandahålla all relevant information i enlighet med bilaga i.
Intermediate reports shall provide all the relevant information in accordance with annex I.
Ni ska få all relevant information.
You will be apprised of all pertinent information.
Kommissionen ska göra all relevant information tillgänglig för allmänheten.
It shall make all relevant information available to the public.
De behöriga myndigheterna ska meddela esma all relevant information om uteblivna avvecklingar.
The competent authorities shall share with ESMA any relevant information on settlement fails.

Myndigheten bör utbyta all relevant information med europeiska systemriskrådet.
The authority should share any relevant information with the european systemic risk board.
Kommissionen ska vidareförmedla all relevant information till de övriga medlemsstaterna.
The commission shall forward all relevant information to the other member states.
Konsumenterna bör få tillgång till all relevant information på normalspråk.
The consumer should have all the relevant information in plain and colloquial language.
Databasen bör innehålla all relevant information om den kliniska prövningen.
The database should contain all relevant information as regards the clinical trial.
All relevant information bör tillställas parterna av sekretariatet.
All relevant information should be submitted by the secretariat to the parties.
Den systemansvarige för överföringssystemet ska till stöd för sin begäran tillhandahålla all relevant information.
The TSO shall support its request with all relevant information.
All relevant information om risken bör också anmälas.
All relevant information on the risk should also be notified.
All relevant information kommer att göras tillgänglig för båda parter.
Any relevant information will be made available to both parties.
Dokumentation– en strukturerad metod för att säkerställa spårbarheten för all relevant information.
Documentation — a structured approach to ensure the traceability of all relevant information.
Varje medlemsstat skall sända all relevant information den förfogar över angående genomförda överföringar av ammunition till den medlemsstat till vilkens territorium överföringen genomfördes.
Each member state shall communicate all useful information at its disposal concerning definitive transfers of ammunition to the member state, to the territory of which such a transfer has been effected.
Varje medlemsstat ska sända all relevant information den förfogar över angående genomförda överföringar av ammunition till den medlemsstat till vilkens territorium överföringen genomfördes.
Each member state shall communicate all useful information at its disposal concerning definitive transfers of ammunition to the member state, to the territory of which such a transfer has been effected.
Planera ditt möte i göteborg här hittar du all relevant information om göteborg som mötesstad.
Plan your meeting in gothenburg this is where to find all useful information about gothenburg as a city of meetings.
förmedla all relevant information till kommitténs medlemmar, särskilt den som anges i a.
(d) distribute to the members of the committee all pertinent information, particularly that set out in paragraph 8(a) of this article.
Kommissionen får begära in all relevant information från medlemsstaterna om denna förordnings tillämpning.
The commission may request member states to supply all relevant information concerning the application of this regulation.
Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna all relevant information om den praktiska tillämpningen av sina gällande jaktbestämmelser.
MEMBER STATES SHALL SEND THE COMMISSION ALL RELEVANT INFORMATION ON THE PRACTICAL APPLICATION OF THEIR HUNTING REGULATIONS.
inom skälig tid: all relevant information om ändringar av reglerna för pensionsplanen.
(b) within a reasonable time, any relevant information regarding changes to the pension scheme rules.
De ska anmäla all relevant information till de behöriga myndigheterna och på begäran hålla informationen tillgänglig för berörda parter.
They shall notify the competent authorities of any relevant information and keep the information available to relevant stakeholders on request.
De ska använda all relevant information som lämnats av den sökande för att fastställa överensstämmelse med de alternativa kraven.
They shall use any relevant information provided by the applicant establishing compliance with the alternative requirements.
De ska använda all relevant information som lämnats av den som ansöker om enskilt godkännande för att fastställa överensstämmelse med de alternativa kraven.
They shall use any relevant information provided by the applicant of an individual approval to establish compliance with the alternative requirements.
Placera appen i den mest lämpliga kategorin och ange all relevant information, inklusive kontaktdetaljerna för ditt företag.
Place your app in the most appropriate category and enter in all the pertinent information, including the contact details of your company.
Den behöriga myndigheten skall använda all relevant information för att revidera riskbedömningen innan den sänds till kommissionen i enlighet med artikel 17 i direktiv 67/548/EEG.
The competent authority shall use any relevant information to revise the risk assessment before sending it to the commission in accordance with article 17 of directive 67/548/EEC.

Resultat: 30, Tid: 0.0551

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer