ATT AVSTÅ FRÅN PÅ ENGELSK

Översättning av att avstå från i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 559, Tid: 0.0864

Exempel på att använda Att Avstå Från i en mening och deras översättningar

Du åtar sig också att avstå från att skicka "spam" eller liknande.
You also undertake to refrain from sending"chain mail" or similar.
Det uppmanar alla parter att avstå från våld och visa återhållsamhet.
It calls on all parties to refrain from violence and to exercise restraint.
Vi har därför valt att avstå från att rösta på caudron-betänkandet.
We have therefore chosen to abstain from voting on the caudron report.
Vi väljer därför att avstå från att rösta om betänkandet.
We are therefore choosing to abstain from the vote on this report.

Rådet uppmanade israel att avstå från oberättigade deportationer.
The council urged israel to refrain from unjustified deportations.
Parlamentet bad kommissionen att avstå från sina överdrivna förmåner.
Parliament asked the commission to waive its excessive privileges.
Rådet har även uppmanat turkiska myndigheter att avstå från att agera provocerande.
It has also asked the turkish authorities to refrain from different provocative actions.
Därför valde jag att avstå från att rösta om det aktuella förslaget.
I therefore opted to abstain from the vote on the proposal before us.
De behöriga myndigheterna får besluta att avstå från sådan underrättelse.
The competent authorities may decide to waive such notification.

Rätt att avstå från att resa(återbetalning) vid resestörningar.
Right to renounce travelling(reimbursement) when the trip is disrupted.
Du säger åt mig att avstå från mina räntor.
You're asking me to waive my interest.
Därför bestämde jag mig för att avstå från den slutliga omröstningen.
That is why i decided to abstain from the final vote.
Men det är klart jag kan inte låta dig att avstå från din medborgarskap.
But of course i can not allow you to renounce your citizenship.
De österrikiska myndigheterna valde att avstå från sina planer på stöd till KNP leykam.
The austrian authorities decided to abandon their plans for KNP leykam.
Dessa åtaganden omfattar mer än bara skyldigheten att avstå från aggressiv marknadsföring.
These commitments go beyond the mere obligation to dispense with aggressive marketing.
Jag erbjuder dig en sista chans att avstå från din undervisning.
I offer you one last chance to renounce your teachings.
Ackordsförfaranden där aktieägarna får besluta att avstå från kravet på budplikt.
Whitewash procedures where shareholders may decide to waive the obligation to launch a mandatory bid;
Jag har därför beslutat att avstå från att rösta om detta betänkande.
I have therefore decided to abstain from the vote on this report.
Det finns ingen anledning att avstå från på pucken med klubban.
There is no reason to waive at the puck with your stick.
Vi har valt att avstå från att rösta om detta betänkande.
We have chosen to abstain from voting on this report.
Det är nu deras tid att avstå från all kontroll.
It is their time to relinquish all control.
Det är alltså inte möjligt att avstå från detta projekt.
It is therefore impossible to abstain from this project.
Jag väljer att avstå från de vanliga artigheterna.
I chose to forego the usual amenities.
Beslutet att avstå från dessa inkomster uppfyller kriterierna för utnyttjande av statliga medel.
The decision to forego this revenue fulfils the criterion for state resources.
Lovar dr sheldon cooper att avstå från förolämpande.
Dr. sheldon cooper promises to abstain from all insulting or.
Jag kommer dock att avstå från att resa med fullsatta tåg.
I will refrain from taking crowded trains though.
ING kommer att avstå från att förvärva finansiella institutioner under en viss period.
ING will refrain from acquisitions of financial institutions for a certain period.
Därför har vi valt att avstå från att rösta vid omröstningen.
That is why we abstained from voting.
Jag överväger därför allvarligt att avstå från att rösta i denna fråga.
I am therefore seriously considering abstaining from voting on this matter.
Jag kommer att avstå från att rösta om detta avtal.
I shall abstain from voting on this agreement.

Resultat: 559, Tid: 0.0864

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer