ATT SE ÖVER PÅ ENGELSK

Översättning av att se över i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1154, Tid: 0.2124

Svenska-engelsk ordbok
to review to revise to look at to reconsider to overhaul to revisit the revision of to re-examine to oversee to rethink to reassess seeing over

Exempel på att använda Att Se Över i en mening och deras översättningar

Det är nödvändigt att se över denna möjlighet inom en viss bestämd tidsfrist.
It is necessary to review this possibility within a given time.
Syftet är att se över dessa bestämmelser.
The aim is to revise those provisions.

Hög tid för företag att se över personuppgiftsbehandling och dataskydd _ Advokatbyrån gulliksson.
Now is the time for companies to review personal data processing and data protection _ Advokatbyrån gulliksson.
Jag skulle vilja be er att se över denna fråga omedelbart.
I would ask you to look at this matter urgently.
Det var viktigt att se över direktivet.
It was essential to revise the directive.
Kanske är det dags att se över kommissionens befogenheter?
Perhaps it is time to review the Commission's powers?
Jag uppmanar medlemsstaterna att se över det beslutet.
I would call on the member states to reconsider that decision.
Det är därför lätt att se över kontohistoriken.
It is therefore easy to review the account history.
Vi uppmanar också uganda att se över sin lagstiftning.
We also call on uganda to revise its legislation.
EESK uppmanar kommissionen att se över sin syn på nationella moln.
The committee urges the commission to reconsider its position regarding the sovereign cloud.
Vi har för avsikt att se över flygpassagerarnas rättigheter år 2012.
It is our intention to revise air passenger rights in 2012.
Vi måste alla stödja förslaget från kommissionsledamot michel barnier att se över strukturfonderna.
We must all back commissioner barnier in his proposal to overhaul the structural funds.
Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att se över gemenskapens.
Welcomes the proposal from the commission to review community guidelines on national.
En utvärdering skulle också ge oss möjlighet att se över de berörda förordningarna.
An evaluation would also enable us to review the regulations concerned.
Vi kanske blir tvungna att se över det på nytt i framtiden.
We may have to revisit it in future.
Jag uppmanar rådet att vidta snabba åtgärder och att se över dublinkonventionen.
I urge the council to move quickly and to revise the dublin convention.
Kommissionen noterar rådets rekommendation om att se över "de minimis"-anmälan.
The commission takes note of the council recommendation regarding the revision of the de minimis notice.
Kommission uppmanar STORBRITANNIEN att se över viktiga delar av vattenlagstiftningen.
Commission asks the UNITED KINGDOM to revisit key elements of water legislation.
En möjlighet skulle kunna vara att se över behörighetsreglerna.
One possibility could be to revise the jurisdiction rules.
Efter att ha en upplevelse det är viktigt att se över vad som hänt.
After having an experience it is important to review what has happened.
Finns det någon plan för att se över avgifterna?
Is there any plan to revise these fees?
En kontaktperson kommer att se över ert fall.
I will assign a court liaison to oversee your case.
EESK uppmanar kommissionen att se över sina förslag.
The EESC asks the commission to revisit its proposals.
Vi har ingen chef från AR för att se över affären.
There is no head of AR to oversee the deal.
Jag kör, och jag har svårt att se över instrumentbrädan som det är.
I have to drive home. And I have got enough trouble seeing over the dashboard as it is.
Kommissionen anser att det inte finns någon anledning att se över traditionella kvantiteter.
The commission considers that there is no need to revise traditional quantities.
Når du att se över ratten?
Can you see over the steering wheel?
Resultaten av investeringarna i strukturförändringar går bara att se över en längre tidsperiod.
The impacts of investments on structural change can only be seen over time.
Zserien har förbättrad produktivitet genom att se över rörelse och funktion.
Zseries has improved productivity by reviewing motion and the function.
Förslaget syftar till att se över och slå samman följande:.
This proposal aims at revising and merging:.

Resultat: 1154, Tid: 0.2124

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer