AV DETTA BESLUT PÅ ENGELSK

Översättning av av detta beslut i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1183, Tid: 0.2713

Svenska-engelsk ordbok
of this decision of t

Exempel på att använda Av Detta Beslut i en mening och deras översättningar

Genomförande av detta beslut och avtalets ikraftträdande.
Implementation of this decision and entry into force of the agreement.
Det tekniska genomförandet av detta beslut bör anförtros OPCW.
The technical implementation of this decision should be entrusted to the OPCW.

Finansiella konsekvenser av detta beslut.
Financial impact of this decision.
Rådet skall utvärdera genomförandet av detta beslut senast den 30 december 2007.
The council shall evaluate the implementation of this decision by 30 december 2007.
Endast den engelska versionen av detta beslut är giltig.
Only the english language version of this decision is authentic.
Rådet skall utvärdera genomförandet av detta beslut senast den 12 juni 2010.
The council shall evaluate the implementation of this decision by 12 june 2010.
De globala effekterna av detta beslut skall inte underskattas.
The global impact of this decision should not be underestimated.
Införlivandet av detta beslut påverkar inte ees-avtalets tillämpningsområde.”.
The incorporation of this decision is without prejudice to the scope of the EEA agreement.'.
Genomförandet av detta beslut kräver en anpassning av gemenskapsförordningar.
Whereas the implementation of that decision involves the adaptation of community Regulations;
Som ett resultat av detta beslut ökade antalet värnpliktsvägrare avsevärt.
As a result of these decisions, the numbers of conscientious objectors increased strongly.
Därför måste de garantier som omfattas av detta beslut betraktas som nytt stöd.
Consequently, the guarantees covered by this decision must be considered new aid.
Samtliga slag omfattas av detta beslut.
All these types are implicated in this decision.
Till följd av detta beslut undertecknades konventionen den 9 december.
Following this decision, the convention was signed on 9 december.
De berörda medlemsstaternas efterlevnad av detta beslut.
Compliance with this decision by the concerned member states.
Dag efter offentliggörandet av detta beslut.
Day after publication of the present decision.
Uruguay omfattas för närvarande inte av detta beslut.
At present, uruguay is not included in that decision.
Den 23 juni antog kommissionen en rättelse av detta beslut.
The commission subsequently adopted a corrigendum to that decision on 23 june 2011.
Följaktligen omfattas de inte av detta beslut.
Therefore they will not be the subject of the present decision.
Artikel 14ombudsmannen skall anta bestiirnmelser iiir genomftirandet av detta beslut.
Article 14the ombudsman shall adopt the implementing provisions for this decision.
Åtgärder som inte omfattas av detta beslut.
Measures not covered by this decision.
Produkterna har deklarerats uppfylla villkoren för att få omfattas av detta beslut.
They have been declared as meeting the conditions for benefiting from this Decision;
Av detta beslut ska följande klart framgå:.
Such decision shall clearly identify:.
De berörda medlemsstaternas efterlevnad av detta beslut.
Compliance with this decision by the concerned member state.
Åtgärder som omfattas av detta beslut.
The measures subject to this decision.
Rättigheter och skyldigheter med avseende på internationellt skydd för sökande som omfattas av detta beslut.
Rights and obligations of applicants for international protection covered by this decision.
Dessa åtgärder omfattas därför inte av detta beslut.
Those measures are not therefore covered by the present decision.
Inom två månader efter offentliggörandet av detta beslut ska grekland lämna följande uppgifter till kommissionen:.
Within two months following notification of this decision, greece shall submit the following information to the Commission:.
För tillämpningen av detta beslut skall de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 89/437/EEG gälla.
For the purposes of this decision the definitions set out in article 2 of directive 89/437/EEC shall apply.
Som framgår av skäl 150 och följande skäl kommer även faciliteten för undsättningsstöd att upphävas vid antagandet av detta beslut.
The rescue aid facility will also be repealed on adoption of this decision.
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om tillämpningen av detta beslut senast den 31 december 2012.
Member states shall report to the commission on the application of this decision by 31 december 2012.

Resultat: 1183, Tid: 0.2713

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "av detta beslut"


utrustningens
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer