AV INFORMATION OM PÅ ENGELSK

Översättning av av information om i Engelsk

Resultat: 661, Tid: 0.0398

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Av Information Om i en mening och deras översättningar

spridning av information om samarbetet.
(g) dissemination of information on cooperation.
Artikel 21 offentliggörande av information om finansiella intermediärer.
Article 21 publication of information on financial intermediaries and final recipients.
Offentliggörande av information om volyn region _ YaPuteshestvennik.
Announcement of information on the volyn region _ YaPuteshestvennik.
Det elektroniska utbyte av information om förarkort som avses i artikel 26,
The electronic exchange of information on driver cards as referred to in article 26,
Utbyte av information om aktiviteter i andra internationella forum.
The exchange of information on activities conducted in other international forums.
Artikel 12– allmänna krav beträffande framtagning av information om ämnens inneboende egenskaper.
Article 12 – General requirements for generation of information on intrinsic properties of substances.
Informationsblad en standardiserad uppställning av information om en produkt, c.
Fiche' means a standard table of information relating to a product;
Fel vid hämtning av information om ett brevs struktur.
Error while retrieving information on the structure of a message.
Insamling och utbyte av information om enskilda fall pa˚ en regelbunden basis.
Regular collection and exchange of information on specific cases;
Informationsblad: standardiserad uppställning av information om den aktuella hushållsapparaten,
Information sheet means a standard table of information relating to the appliance in question,
Utbyte av information om program och projekt, forskningsresultat och publikationer.
The exchange of information regarding programs and projects, research results, or publications;
Utbyte av information om rättigheten att få tillträde till och rättelse av uppgifter.
The exchange of information regarding the right to access or rectify data.
Användning av information om oegentligheter som konsta­terats pá nationell nivå eller på gemenskapsnivå.
Use of information about irregularities detected nationally or at community level;
Hantering av information om transport av inskrivet resgods.
Handling of information concerning carriage of registered luggage.
Hantering av information om transport av och hjälp för funktionshindrade.
Handling of information concerning carriage and assistance of persons with reduced mobility(PRM).
Hantering av information om transport av cyklar.
Handling of information concerning the carriage of bicycles.
Hantering av information om transport av bilar.
Handling of information concerning the carriage of cars.
Tillhandahållande av information om terroristbrott till eurojust, europol och medlemsstaterna.
Provision of information concerning terrorist offences to eurojust, europol and the member states.
Översändande av information om vissa fartyg.
Transmission of information concerning certain ships.
Artikel 48– inlämnande av information om iakttagna fiskefartyg.
Article 48 – Submission of information regarding sighted fishing vessels.
Insamling av information om användningen av ett livsmedel som människoföda.
Collection of information regarding the use of a food for human consumption.
Förmedling av information om ungdomar till eu-institutionerna.
Relaying information on youth vis-à-vis the european institutions,
Spridning av information om textilförordningen.
Dissemination of information about the textile regulation.
Men de har massor av information om dora the explorer live.
But they got lots of info about"Dora the explorer live!".
Ansökan skall åtföljas av information om tillgången till kvoter och ansträngning.
The request shall be accompanied by information on the availability of quotas and on effort.
Utbyte av information om och erfarenheter av god praxis.
Exchange of information and experience on good practice.
Överlämnande av information om monetära, insättarskyddsrelaterade, systemrelaterade och betalningsrelaterade aspekter.
Transmission of information concerning monetary, deposit protection, systemic and payment aspects.
Bevarande av information om betalaren vid överföring.
Keeping information on the payer with the transfer.
Förbättrat utbyte av information om zoonoser och zoonotiska smittämnen.
Improved exchange of information related to zoonoses and zoonotic agents.
Tillhandahållande av information om särskilda program på beställning.
The provision of information about particular programmes on demand;

Resultat: 661, Tid: 0.0398

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer