EN ÖVERSYN AV PÅ ENGELSK

Översättning av "en översyn av" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1399, Tid: 0.289

a review of a revision of an overhaul of an overview of a re-examination of a reassessment of

Exempel på En Översyn Av i en mening

I oktober 2010 inledde kommissionen en översyn av eu:s budget.
In october 2010, the european commission launched a review of th.
Detta syfte kan endast uppnås genom en översyn av direktiv 96/71 i sig.
This objective can only be achieved through a revision of directive 9.
Dexia ska varje år överföra en översyn av dessa möjligheter till kommissionen.
Dexia will send the commission a review of these options.
Detta syfte kan endast uppnås genom en översyn av direktiv 96/71/EG i sig.
This objective can only be achieved through a revision of directive 96/7.
Kommissionen talar också om en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken 2002.
The commission also talks about an overhaul of the common agricultural pol.
Kommissionen ska göra en översyn av detta direktiv senast den 21 mars 2019.
The commission shall undertake a review of this directive by 21.
Kommissionen föreslår sålunda en översyn av lönesystemet.
The commission is therefore proposing an overhaul of its.
Denna analys baseras på en översyn av den historiska litteraturen om folkhemmet.
This analysis is based on a review of the historical literature on.
Det krävs en översyn av stödet till stålindustrin.
A re-examination of steel aid i.
Denna period kan förlängas genom en översyn av denna förordning.
This period may be extended by a revision of this.
Kan medborgarna inleda en översyn av fördragen genom ett medborgarinitiativ?
Can citizens launch a revision of the treaties.
Kommissionen har även begärt en översyn av eif:s policy för utdelningar.
Furthermore, the commission requested a reassessment of the EIF's divi.
En översyn av resultaten gjordes av gruppen i juni 2003.
A review of progress was made by the group i.
En översyn av europeiska kommissionens databas med information om marknadstillträde.
An overhaul of the european Commission's market Acce.
Förslag till en översyn av förordningen om konsumentskyddssamarbete.
Proposal for a revision of the regulation on consumer protection.
En översyn av detta direktiv kommer att genomföras 2008.
A review of this directive will take pl.
Kommissionen har föreslagit en översyn av den tioåriga förordningen om avfallstransporter.
The european commission has proposed a revision of the 10-year-old waste shipment.
En översyn av arbetsplanen skall inledas före den 31 december 2007.
A review of the working plan shall be initiated before 31 De.
En översyn av direktivet bör prioriteras.
A revision of this directive should be.
En översyn av detta direktiv ska inledas den 12 januari 2012.
A review of this directive shall begin on 12 J.
Denna förteckning kan komma att utökas framöver genom en översyn av direktivet.
The list may be extended in the future through a revision of th.
I ditt anförande hörde jag inget om en översyn av grannskapspolitiken.
In your submission i heard nothing about a review of neighbour.
En översyn av den gällande förordningen var nödvändig.
A revision of the current regulation wa.
Kommissionen förbereder också en översyn av direktivet om stora förbränningsanläggningar( 3).
The commission isalso preparing revision of the large combustion plants Di.
Efter en översyn av det fleråriga vägledande planeringsdokumentet.”.
Following the revision of the multiannual indicative planning.
En översyn av lissabonprocessen är beroende av att inre marknaden fungerar effektivt.
Lisbon process review depends on an efficient functioning of the S.
Detta kan kräva en översyn av förordning nr 1612/1968.
This may involve revision of Regulatio.
Skäl till en översyn av förordning nr 261/2004.
The reasons for revising Regulat.
Ett antal andra faktorer kräver en översyn av direktiv 92/117/EEG.
A number of other factors call for the review of directive.
KOM lägger fram förslag till en översyn av den gemensamma upphandlingsordlistan.
COM to present proposals for revision of the common procurement Voca.

Resultat: 1399, Tid: 0.289

SYNONYMER

S Synonymer till "en översyn av"


en ändring av
en sammanfattning av
en genomgång av
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer