EN BEDÖMNING AV PÅ ENGELSK

Översättning av "en bedömning av" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1410, Tid: 0.1147

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
an assessment of an evaluation of an examination of an appreciation of an appraisal of assessing stock of consideration of of assessing an estimate of an analysis of

Exempel på att använda "En Bedömning Av" i en mening och deras översättningar

(d) en bedömning av tekniska lösningar,
(d) an assessment of engineerin.
Den skall innehålla en bedömning av genomförandet av detta direktiv.
It shall contain an assessment of the implementation of thi.
Den behöriga myndigheten får utföra en bedömning av fstd:n efter förflyttningen.
The competent authority may perform an evaluation of the FSTD after.
Kommissionen beviljade deras ansökningar efter en bedömning av de argument som lagts fram.
The commission granted their requests after an assessment of the arguments brou.
Att möjliggöra en bedömning av förekomsten av rester i grödor i växtföljd,
To permit an evaluation of the magnitude of residues in rotat.
Tvärtemot förväntningarna begränsades arbetsdokumentet till en bedömning av befintlig gemenskapspolitik.
Contrary to expectations, the published working document confined itself to assessing existing Communi.
Ana gomes gör en bedömning av situationen i irak.
Mrs gomes gives us an assessment of the situat.
Idag kan vi göra en bedömning av de framsteg som gjorts sedan dess.
Today we can take stock of the progress achieved sinc.
Det följer av en bedömning av världssituationen i sin helhet.
That is what follows from an evaluation of the world situation.
I undersökningen ingår en bedömning av olika tillvägagångssätt och kostnaderna för dem.
It includes an evaluation of different modalities and assesses.
Rådet gjorde en bedömning av genomförandet av eu:s östliga partnerskap.
The council took stock of the implementation of the EU's eastern.
En expert har gjort en bedömning av detta avtal.
An expert has made an assessment of thi.
De gjorde också en bedömning av den ekonomiska situationen och utvecklingen på finansmarknaderna.
They also took stock of the economic situation and developments on financ.
En bedömning av validiteten med de osäkerheter som finns ska lämnas in.
An evaluation of the validity with the uncertainties involved must.
Och jag hade helt missat att göra en bedömning av målsägarnas trovärdighet.
And i had completely forgotten to make an assessment of the accusers'.
Serbien har gjort en bedömning av de betydande utmaningar som landets rättsväsen står inför.
Serbia has taken stock of the significant challenges its judiciar.
En bedömning av behoven pågår.
An evaluation of needs i.
Framstegsrapporten ska innehålla uppgifter om och en bedömning av.
The progress report shall set out information on >.
Emellertid är detta enbart en bedömning av det europeiska genomsnittet.
This is, however, only the assessment of the Europ.
I rapporten gör kommissionen en bedömning av genomförandet av beslut nr 283/1999/EG.
This report sets out the Commission's appraisal of the implementation of decision.
Genomför en bedömning av samhällsbehov med ett särskilt fokus på diabetes.
Conduct a community needs assessment with a special focus.
Bergstrakternas miljöfrågor illustrerade med en bedömning av deras många funktioner inom europa.
Mountain issues illustrated by an estimation of their multifunctionality w.
Bidra till en bedömning av hur tryggad den globala livsmedelsförsörjningen är;
Contributing to assessment of food security.
Processen inleds med en bedömning av patientens situation.
The care process starts with the evaluation of the patient'.
Genomför en bedömning av samhällsbehov med ett särskilt fokus på syn eller blindhet.
Conduct a community needs assessment with a special focus on vision o.
Kolla nu, jag är här och gör en bedömning av den fasta egendomen.
Look, I'm here doing an appraisal on the.
en redovisning av utgifterna och en bedömning av finansieringsbehoven.
(a) statements of expenditure and estimates of fina.
En bedömning av den långsiktiga risken för fåglar och däggdjur.
Long-term risk assessment for birds.
En bedömning av efterlevnaden kommer att göras inför införlivandet.
A compliance assessment will be carried out for the tr.
En bedömning av omfattningen och konsekvenserna av dubbel utebliven beskattning.
An assessment on the extent and implications of double n.

Resultat: 1410, Tid: 0.1147

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "en bedömning av"


en preliminär
en genomgång av
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer