EN FRÅGA SOM PÅ ENGELSK

Översättning av en fråga som i Engelsk

Resultat: 716, Tid: 0.2422

Svenska-engelsk ordbok
an issue that a question that a matter that a subject that a topic that a point which

Exempel på att använda En Fråga Som i en mening och deras översättningar

Det här är en fråga som i mina ögon är särskilt viktig.
This is an issue that i regard as being particularly important.
Detta är en fråga som många människor har.
This is a question that many people will have.

Miljö och hälsa är en fråga som berör oss alla.
Environment and health is an issue that affects us all.
Det är en fråga som har diskuterats i ert utskott.
This is a matter that has been discussed by your committee.
Du svarar på en fråga som inte är ställd.
You're answering a question that isn't being asked.
Jag vill belysa en fråga som togs upp i debatten i utskottet.
I should like to highlight an issue that was raised in the debate in committee.
Detta är en fråga som bör avgöras på lokal nivå.
This is a matter that should be determined for them at a local level.
Jag har en fråga som inte kan vänta, sir.
I have a question that simply will not wait, sir.
Detta är en fråga som vi inte bara kan bortse från.
This is a subject that we must not simply ignore.
Det är därför en fråga som bör diskuteras med euromedländerna.
It is therefore an issue that should be discussed with the euromed countries.
Det här är en fråga som rör europas befolkning.
It is a subject that concerns the people of europe.
Detta är en fråga som utskottet för framställningar hela tiden är medvetet om.
This is a matter that the committee on petitions is continually aware of.
Det är en fråga som kräver en ny omfattande debatt.
It is a topic that requires another extensive debate.
Det var en fråga som tog mig över hela staden.
It was a question that took me all over the city.
Detta är en fråga som varje familj i europa någon gång påverkas av.
This is an issue that affects every family in europe at some point.
Det är en fråga som berör hela parlamentet.
It is a subject that concerns the whole of parliament.
Det är inte heller en fråga som rör alla utvecklingsländer och sektorer.
Similarly, it is not an issue that affects all developing countries and sectors.
Detta är en fråga som rör allmänheten, europas folk.
This is a matter that concerns the public, the peoples of europe.
Som en flaskpost med en fråga som bara han kan besvara.
Like a message in a bottle. With a question that only he can answer.
Detta är också en fråga som kauppi gjorde oss uppmärksamma på.
This is also a point which mrs kauppi drew to our attention.
För tio år sedan var barn i krig en fråga som sällan diskuterades.
Ten years ago, children in war an issue that is rarely discussed.
Detta är en fråga som rör även främjandet av mänskliga rättigheter.
This is a subject that also relates to the promotion of human rights.
Vill ni ha en fråga som passar med svaret'42'?
You want a question that goes with the answer 42?
Det är förvisso en fråga som vi tar upp regelbundet.
It is certainly a matter that we regularly raise.
Det är en fråga som väcker leverantörer av webbaserade lösningar överallt:.
It's a question that vexes vendors of web-based solutions everywhere:.
Detta är en fråga som berör hela EU.
It is a matter that concerns the whole union.
Här och där fanns en fråga som de mest intressanta och barnen?
Here and there was a question that the most interesting and the children?
Detta är en fråga som de iranska myndigheterna måste ta itu med och utreda.
This is a matter that the iranian authorities must address and investigate.
Detta är en fråga som inte ens har diskuterats.
This is a matter that should not even have to be discussed.
Jag har fortfarande en fråga som inte har nämnts i ämnet ovan.
I still have a question that hasn't been mentioned in the subjects above.

Resultat: 716, Tid: 0.2422

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer