EN HÄNVISNING TILL PÅ ENGELSK

Översättning av en hänvisning till i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1818, Tid: 0.0944

Svenska-engelsk ordbok
a reference to referring to refers to a cross-reference to referred to refer to

Exempel på att använda En Hänvisning Till i en mening och deras översättningar

Affärshandlingarna skall innehålla en hänvisning till detta dokument.
Commercial documents shall contain a reference to this document.
I skäl 5 införs en hänvisning till försiktighetsprincipen(ändring 260).
Recital 5 introduces a reference to the precautionary principle(amendment 260).

Hänvisningar till de upphävda bestämmelserna skall anses som en hänvisning till denna förordning.
References to the provisions repealed shall be understood as referring to this regulation.
Som de utfärdar avseende dessa produkter innehålla en hänvisning till detta beslut.
All the movement certificates EUR.they issue in relation to those products shall bear a reference to this decision.
En hänvisning till den samlade ansökan, om den redan har lämnats in,
A reference to the single application if it has already been submitted;
En hänvisning till direktivet har införts i skäl 3.
A reference to the directive has been included in recital 3.
En hänvisning till de standarder som antagits av kommissionen ska offentliggöras.
A reference to the standards adopted by the commission shall be published.
Tyvärr saknar jag en hänvisning till de normer som hör dit.
Unfortunately, i find the reference to the relevant standards to be lacking.
För styckningsdelar av fjäderfä en hänvisning till respektive arter.
Of poultry cuts, by reference to the respective species.
Meddelandet skall innehålla en hänvisning till den här förordningen.
The communication shall make reference to this regulation.
en hänvisning till producentens kvotintyg.
(b) the reference to the quota statement of the producer;
Det är tillräckligt med en hänvisning till andra argument.
It may be confined to a mere reference to the other arguments.
Ena sidan av diskursen som en hänvisning till djävulens band.
One side of the discourse made a reference to the devil's strip.
Ändring 1 innehåller en hänvisning till det årliga budgetförfarandet.
Amendment 1 makes reference to the annual budgetary procedure.
Genom ändringsförslag 39 infördes en hänvisning till fyra allmänna principer.
Amendment 39 inserts reference to four general principles.
Motivering till att en hänvisning till ett sådant uppgiftsformulär saknas:….
Justification of absence of a reference to the aforementioned information form: ….
Meddelandet ska innehålla en hänvisning till den här artikeln.”.
The communication shall make reference to this article.';
I tillämpliga fall en hänvisning till andra tekniska standarder och specifikationer som använts.
Where appropriate, the reference to other technical standards and specifications used;
I kommissionens förslag finns en hänvisning till bottensatta garn och liknande redskap.
The Commission's proposal makes a reference to bottom set gillnets or similar gear.
Debatten om att eventuellt införa en hänvisning till religiösa värden blev livlig.
The debate on the possible inclusion of a reference to religious values was lively.
Meddelandet skall innehålla en hänvisning till den här artikeln.
The communication shall make reference to this article.
Offentliggörandet skall åtföljas av en hänvisning till offentliggörandet av specifikationen.
The publication shall be accompanied by the reference of publication of the specification.
Ytterligare en hänvisning till detta beslut finns i avsnitt 4 nedan.
Further reference to this decision is made at section 4 below.
Han rekommenderade att en hänvisning till dessa studier införs i yttrandet.
He recommended to make reference to these studies in the opinion.
Anbudsinfordran ska innehålla en hänvisning till denna artikel.
The call for competition shall make reference to this article.
Punkt 3 inför en hänvisning till de associeringsavtal som ingåtts.
Para 3 insertion of a reference to the concluded association agreements.
Meddelandet ska innehålla en hänvisning till denna artikel.
The call for competition shall make reference to this article.
Meddelandet ska innehålla en hänvisning till denna bestämmelse.
The call for competition shall make reference to this provision.
Kommissionen godtog att det införs en hänvisning till särskilda analysmetoder.
The commission accepted the introduction of a reference to specific analytical methods.
Det saknas till exempel en hänvisning till eu-rätten i slutbestämmelserna.
For example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.

Resultat: 1818, Tid: 0.0944

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "en hänvisning till"


rör
kalla
nämns
nämna
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer