EN MYCKET VIKTIG PÅ ENGELSK

Översättning av en mycket viktig i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2425, Tid: 0.0593

a very important (1548) an extremely important (112) a vital (76) an essential (75) a crucial (65)

Exempel på att använda En Mycket Viktig i en mening och deras översättningar

EU är en mycket viktig och betydande ekonomisk partner för korea.
The EU is a very important and substantive economic partner for korea.
Detta är en mycket viktig princip som bör följas.
This is an extremely important principle, which should be followed.
Rabbi Abrami: ersättningsteologi har spelat en mycket viktig roll i kristendomen.
Rabbi Abrami: replacement theology has played a very important role in christianity.
Herr talman! det här är en mycket viktig fråga för europa.
Mr president, this is a vital issue for europe.

Just då var det en mycket viktig revolution, fru talman!
This was an extremely important achievement at the time.
Mineralet selen är en mycket viktig antioxidant.
The mineral selenium is a very important antioxidant.
Detta är en mycket viktig fråga att behandla politiskt.
This is an essential point to consider politically.
Genèvekonventionen är en mycket viktig del av denna miniminivå.
The geneva conventions are a vital part of this minimum level of action.
Detta är en mycket viktig mekanism för att lösa oväntade problem.
It is an extremely important mechanism for solving emerging needs.
Kommissionen kan spela en mycket viktig roll i utbytet av erfarenheter.
The commission could play a very important role in the exchange of experience.
Det är en mycket viktig vecka för de europeiska konsumenterna.
This is a very important week for european consumers!".
Arbetsmarknadens parter spelar en mycket viktig roll i sammanhanget.
The social partners play a crucial role from this point of view.
Båda dessa mål har en mycket viktig roll att spela i framtidens EU.
Both these objectives have a vital role to play in the future EU.
Strategin mot icke-spridning är en mycket viktig del i den europeiska säkerhetsstrategin.
The non-proliferation strategy is an essential component in the european security strategy.
Detta är en mycket viktig lagstiftning för vår grupp.
For our group, this is an extremely important piece of legislation.
Sammankoppling är en mycket viktig solidaritetsmekanism.
Interconnection is a crucial mechanism for solidarity.
Detta är en mycket viktig roll att spela.
This is a very important role to play.
Nato är för närvarande inblandat i en mycket viktig operation i afghanistan.
NATO is currently engaged in a vital operation in afghanistan.
Detta är en mycket viktig del i turkiets demokratiseringsprocess.
That is an essential part of the process of democratisation of turkey.
Detta är en mycket viktig del för att skapa långsiktig lönsamhet.
This is an extremely important factor in generating long-term profitability.
Utrikespolitik är naturligtvis en mycket viktig utmaning för varje rådsordförande.
Foreign policy is naturally a very significant challenge for every council president.
En mycket viktig del av detta projekt är utbildning om mänskliga rättigheter.
An essential element of that operation is training on human rights.
Det är en mycket viktig politisk prioritering för europeiska unionen.
This is an extremely important political priority for the european union.
Sådana förändringar skulle påverka en mycket viktig del av kompromissen i den gemensamma ståndpunkten.
Such changes would affect a crucial part of the common position compromise.
Musik var en mycket viktig del av det antika livet.
Music was a very important part of ancient life.
Detta är en mycket viktig ny faktor som borde främja integration och modernisering.
This is a vital new element that should promote integration and modernisation.
Det är en mycket viktig utveckling för små och medelstora tillverkare och användare.
That is a vitally important development for small and medium-sized producers and users;
Banken gör en mycket viktig insats.
It makes a very significant contribution.
För europeiska unionen är kina en mycket viktig handelspartner.
For the european union, china is a very important trading partner.
Arbetsmarknadens parter har spelat en mycket viktig roll i reformprocessen.
Social partners have played a vital role in the reform process.

Resultat: 2425, Tid: 0.0593

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer