EN MYCKET VIKTIG PÅ ENGELSK

Översättning av "en mycket viktig" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1998, Tid: 0.1045

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
a very important an extremely important a vital an essential a crucial a very significant a vitally important of great importance a highly important a very serious quite an important a highly significant

Exempel på att använda "En Mycket Viktig" i en mening och deras översättningar

EU är en mycket viktig och betydande ekonomisk partner för korea.
The EU is a very important and substantive economic partne.
Detta är en mycket viktig princip som bör följas.
This is an extremely important principle, which should.
Rabbi abrami: ersättningsteologi har spelat en mycket viktig roll i kristendomen.
Rabbi Abrami: replacement theology has played a very important role in C.
Herr talman! det här är en mycket viktig fråga för europa.
Mr president, this is a vital issue.
Just då var det en mycket viktig revolution, fru talman!
This was an extremely important achievement.
Mineralet selen är en mycket viktig antioxidant.
The mineral selenium is a very important.
Detta är en mycket viktig fråga att behandla politiskt.
This is an essential point to consider.
Genèvekonventionen är en mycket viktig del av denna miniminivå.
The geneva conventions are a vital part of this minimum leve.
Detta är en mycket viktig mekanism för att lösa oväntade problem.
It is an extremely important mechanism for solving eme.
Kommissionen kan spela en mycket viktig roll i utbytet av erfarenheter.
The commission could play a very important role in the exchange of.
Det är en mycket viktig vecka för de europeiska konsumenterna.
This is a very important week for european.
Arbetsmarknadens parter spelar en mycket viktig roll i sammanhanget.
The social partners play a crucial role from this po.
Båda dessa mål har en mycket viktig roll att spela i framtidens EU.
Both these objectives have a vital role to play in th.
Strategin mot icke-spridning är en mycket viktig del i den europeiska säkerhetsstrategin.
The non-proliferation strategy is an essential component in the european Securi.
Detta är en mycket viktig lagstiftning för vår grupp.
For our group, this is an extremely important piece of.
Sammankoppling är en mycket viktig solidaritetsmekanism.
Interconnection is a crucial mechanism for.
Detta är en mycket viktig roll att spela.
This is a very important r.
Nato är för närvarande inblandat i en mycket viktig operation i afghanistan.
NATO is currently engaged in a vital operation in.
Detta är en mycket viktig del i turkiets demokratiseringsprocess.
That is an essential part of the process of democratisatio.
Detta är en mycket viktig del för att skapa långsiktig lönsamhet.
This is an extremely important factor in generating long-term pr.
Utrikespolitik är naturligtvis en mycket viktig utmaning för varje rådsordförande.
Foreign policy is naturally a very significant challenge for every Counci.
En mycket viktig del av detta projekt är utbildning om mänskliga rättigheter.
An essential element of that operation is training on h.
Det är en mycket viktig politisk prioritering för europeiska unionen.
This is an extremely important political priority for the Eur.
Sådana förändringar skulle påverka en mycket viktig del av kompromissen i den gemensamma ståndpunkten.
Such changes would affect a crucial part of the common position.
Musik var en mycket viktig del av det antika livet.
Music was a very important part of a.
Detta är en mycket viktig ny faktor som borde främja integration och modernisering.
This is a vital new element that should promote integration and mo.
Det är en mycket viktig utveckling för små och medelstora tillverkare och användare.
That is a vitally important development for small and medium-sized producer.
Banken gör en mycket viktig insats.
It makes a very significant c.
För europeiska unionen är kina en mycket viktig handelspartner.
For the european union, china is a very important trad.
Arbetsmarknadens parter har spelat en mycket viktig roll i reformprocessen.
Social partners have played a vital role in the ref.

Resultat: 1998, Tid: 0.1045

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "en mycket viktig"


en väsentlig
en oumbärlig
en avgörande
en mycket allvarlig
en nödvändig
en livskraftig
en väldigt viktig
en mycket stor
en mycket betydelsefull
en ganska viktig
en väldigt allvarlig
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer