EN SAMMANFATTNING AV PÅ ENGELSK

Översättning av "en sammanfattning av" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1908, Tid: 0.1903

a summary of a synthesis of an overview of a synopsis of the record of an outline of

Exempel på En Sammanfattning Av i en mening

För en sammanfattning av klinisk och farmakodynamisk information, se avsnitt 5.
For a summary of clinical and pharmacodynamic information, s.
Iii en sammanfattning av den tekniska dokumentationen.
(iii) a summary of the techni.
En sammanfattning av rapporten från robert lukesch( ÖAR).
A synthesis of the report written by robert lukesch.
Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av de 16 rekommendationerna i utvärderingen.
This section provides an overview of the evaluation's 16 reco.
Se HYPERLINK"" IP/01/314 för en sammanfattning av dessa nya regler.
See HYPERLINK"" IP/01/314 for a summary of thes.
Prövningsprotokollet ska åtföljas av en sammanfattning av det.
The protocol shall be accompanied by a synopsis of t.
En sammanfattning av samtliga de åtgärder som har vidtagits finns på följande webbadress:.
An overview of all the actions taken may be c.
Kommissionen ska utarbeta och offentliggöra en sammanfattning av de nationella rapporterna.
The commission shall draw up and publish a summary of the natio.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
Her statement and the record of the debate are set out in.
Den kursiva texten är en sammanfattning av texten.
The text in italics is a synopsis >.
Vår vision och mission är en sammanfattning av våra långsiktiga mål.
Our vision and mission are a summary of our long.
En sammanfattning av samråden med berörda parter bifogas i bilaga 8.
A synopsis of the stakeholder consultation is provide.
K, här kommer en sammanfattning av bevis:.
K, here's an outline o.
Kommissionen ska utarbeta och offentliggöra en sammanfattning av de nationella rapporterna.
The commission shall draw up and publish a summary of those natio.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga II.
Her statement and the record of the debate are set out in.
En sammanfattning av svaren återfinns i bilaga 1.
A summary of the answers may be found.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
His statement and the record of the debate are set out in.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga II.
His statement and the record of the debate are set out in.
En sammanfattning av svaren kommer att publiceras i januari 2004.
A summary of the replies will be published in J.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
His statements and the record of the debate are set out in.
I december 2001 offentliggjorde kommissionen en sammanfattning av svaren.
In december 2001, it published a summary of the repli.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga i.
Their statements and the record of the debate are set out in.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
Their statements and the record of the debate are set out in.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga II.
Their statements and the record of the debate are set out in.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga III.
Their statements and the record of the debate are set out in A.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga IV.
Their statements and the record of the debate are set out in.
en sammanfattning av resultaten från de toxikologiska och ekotoxikologiska testerna.
(e) the summary results of the toxicological and ecotoxicolo.
Kommissionen skall sända en sammanfattning av dessa uppgifter till medlemsstaterna.
The commission shall send an overall summary of such information to the Me.
Förbered en sammanfattning av din medicinska historik, mediciner och information om din läkare.
Prepare a one-page summary of your medical history, medications and physician.
Ansökan skall också innehålla en sammanfattning av handlingarna.
In addition, the request shall be accompanied by a summary of.

Resultat: 1908, Tid: 0.1903

SYNONYMER

S Synonymer till "en sammanfattning av"


en redogörelse för
en översyn av
en beskrivning av
en genomgång av
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer