EN SAMMANFATTNING AV PÅ ENGELSK

Översättning av en sammanfattning av i Engelsk

Resultat: 2114, Tid: 0.1704

en sammanfattning av
a summary of (1837) a synthesis of (19) an overview of (16) a synopsis of (10) the record of (10)

Exempel på att använda En Sammanfattning Av i en mening och deras översättningar

För en sammanfattning av klinisk och farmakodynamisk information, se avsnitt 5.
For a summary of clinical and pharmacodynamic information, see section 5.
Iii en sammanfattning av den tekniska dokumentationen.
(iii) a summary of the technical dossier;
En sammanfattning av rapporten från robert lukesch(ÖAR).
A synthesis of the report written by robert lukesch(, a r).
Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av de 16 rekommendationerna i utvärderingen.
This section provides an overview of the evaluation's 16 recommendations.

Se HYPERLINK"" IP/01/314 för en sammanfattning av dessa nya regler.
See HYPERLINK"" IP/01/314 for a summary of these new rules.
Prövningsprotokollet ska åtföljas av en sammanfattning av det.
The protocol shall be accompanied by a synopsis of the protocol.
En sammanfattning av samtliga de åtgärder som har vidtagits finns på följande webbadress:.
An overview of all the actions taken may be consulted at:.
Kommissionen ska utarbeta och offentliggöra en sammanfattning av de nationella rapporterna.
The commission shall draw up and publish a summary of the national reports.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
Her statement and the record of the debate are set out in appendix I.
Den kursiva texten är en sammanfattning av texten.
The text in italics is a synopsis of the text.
Vår vision och mission är en sammanfattning av våra långsiktiga mål.
Our vision and mission are a summary of our long-term goals.
En sammanfattning av samråden med berörda parter bifogas i bilaga 8.
A synopsis of the stakeholder consultation is provided in annex 8.
K, här kommer en sammanfattning av bevis:.
K, here's an outline of the proof:.
Kommissionen ska utarbeta och offentliggöra en sammanfattning av de nationella rapporterna.
The commission shall draw up and publish a summary of those national reports.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga II.
Her statement and the record of the debate are set out in appendix II.
En sammanfattning av svaren återfinns i bilaga 1.
A summary of the answers may be found in annex 1.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
His statement and the record of the debate are set out in appendix I.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga II.
His statement and the record of the debate are set out in appendix II.
En sammanfattning av svaren kommer att publiceras i januari 2004.
A summary of the replies will be published in january 2004.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
His statements and the record of the debate are set out in appendix I.
I december 2001 offentliggjorde kommissionen en sammanfattning av svaren.
In december 2001, it published a summary of the replies received.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga i.
Their statements and the record of the debate are set out in appendix I.
Anförandet och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussion återfinns i bilaga i.
Their statements and the record of the debate are set out in appendix I.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga II.
Their statements and the record of the debate are set out in appendix II.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga III.
Their statements and the record of the debate are set out in appendix III.
Anförandena och en sammanfattning av plenarförsamlingens diskussioner återfinns i bilaga IV.
Their statements and the record of the debate are set out in appendix IV.
en sammanfattning av resultaten från de toxikologiska och ekotoxikologiska testerna.
(e) the summary results of the toxicological and ecotoxicological tests.
Kommissionen skall sända en sammanfattning av dessa uppgifter till medlemsstaterna.
The commission shall send an overall summary of such information to the member states.
Förbered en sammanfattning av din medicinska historik, mediciner och information om din läkare.
Prepare a one-page summary of your medical history, medications and physician information.
Ansökan skall också innehålla en sammanfattning av handlingarna.
In addition, the request shall be accompanied by a summary of the dossier.

Resultat: 2114, Tid: 0.1704

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer