EN TREDJEDEL AV PÅ ENGELSK

Översättning av En tredjedel av i Engelsk

Resultat: 4012, Tid: 0.1212

En tredjedel av
one third of a third of 1/3 of one-third of

Exempel på att använda En tredjedel av i en mening och deras översättningar

En tredjedel av dessa projekt omfattar mer än en habitattyp.
One third of these projects cover more than one habitat type.
Universum skapades på en tredjedel av den tiden.
The universe was created in a third of that time.
Bara en tredjedel av denna tobak röks i Europa.
Only one third of this tobacco is smoked in Europe.
Ungefär en tredjedel av insatserna riktade sig till arbetstagare.
About one third of actions were targeted at helping workers.
Det är nästan en tredjedel av flottan.
That's almost a third of the fleet.
Men hon har bara en tredjedel av normalt antal blodplättar.
But she only has 1/3 of the normal platelet count.
Bostadsbyggande omfattade nästan en tredjedel av den totala kubikvolymen inom byggande.
Residential building construction covered nearly one-third of the total cubic volume of construction.
Vad återstår då, en tredjedel av Jorden?
That leaves us with what, 1/3 of the earth?
Angående: Avvecklingsprogram för en tredjedel av den irländska sikfiskesektorn.
Subject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Jag kan kanske få oss en tredjedel av vägen till Ganymedes-stationen.
I could get us maybe a third of the way to Ganymede Station, maybe.
En tredjedel av FN-medlemmarna kommer att träffas i Lima.
One third of the members of the United Nations will be meeting in Lima.
Det är en tredjedel av månadsinkomsten i vissa av dessa länder.
This is a third of a monthly salary in some of these countries.
Endast en tredjedel av Huset röstade- utan framgång-att avslå propositionen.
Only one-third of the House voted- unsuccessfully- to reject the bill.
En tredjedel av solvensmarginalen skall utgöra garantifonden.
One-third of the solvency margin shall constitute the guarantee fund.
Omkring en tredjedel av alla återkravsärenden gäller konkursföretag.
About a third of all recovery cases concern bankrupt companies.
Totalt utgjorde dessa transaktioner en tredjedel av emissionsverksamheten under det första kvartalet.
Altogether, these operations made up one third of issuing activity during the first quarter.
Jag har en tredjedel av min hörsel i det här örat.
I got a third of my hearin' in this ear.
Ungefär en tredjedel av infertilitet fall orsakas av kvinnors problem.
About one-third of infertility cases are caused by women's problems.
En tredjedel av de utnämnda ledamöterna ska ersättas vartannat år.
One third of the appointed members shall be replaced every two years.
Australien: En tredjedel av ensamstående mammor röker.
Australia: One-third of single mothers smoke.
En tredjedel av brottsplatsen flyr med honom och hans fordon.
A third of the crime scene flees with him and his vehicle.
Cirka en tredjedel av dessa patienter hade leverrelaterade biverkningar med en svårighetsgrad≥ 3.
Approximately one third of these patients had liver-related adverse reactions of ≥ grade 3 severity.
De som röstade ”nej” utgör bara en tredjedel av den totala irländska väljarkåren.
Those who voted'no'represent only one third of the total Irish electorate.
Omkring en tredjedel av dem är öppna godsvagnar.
About a third of them are open boxcars.
Ungefär en tredjedel av antikroppspositiva patienter hade antikroppar med neutraliserande aktivitet in vitro.
Approximately one-third of antibody-positive patients had antibodies with neutralising activity in vitro.
Gemenskapen tillhandahåller slutligen upp till en tredjedel av stödet.
The Community ultimately provides up to one third of the support.
Minst en tredjedel av dess ledamöter.
At least a third of its members;
En tredjedel av bredbanden är mobila.
One-third of broadband is mobile.
Ved är fortfarande den viktigaste energikällan för en tredjedel av världens befolkning.
Wood remains the main energy source for a third of the world's population.
En tredjedel av företagen använder elektroniska signaturer.
One-third of businesses use electronic signatures.

Resultat: 4012, Tid: 0.1212

Se även


en tredjedel av världens
third of the world
en tredjedel av jordens
one third of the earth
en tredjedel
third as one third , then
än en tredjedel
than a third
ungefär en tredjedel
about one third
nästan en tredjedel
almost a third
bara en tredjedel
only one third
äger en tredjedel
own one third
tar en tredjedel
takes a third take one third will take a third
bort en tredjedel
away a third lost a third
kanske en tredjedel
perhaps one third maybe about a third
står för en tredjedel
accounts for a third
det är en tredjedel
one third that's a third it's one-third
tar en tredjedel av min
take one third of my takes a third of my

Ord för ord översättning


tredjedel
- one third 1/3 one-third

S Synonymer till "en tredjedel av"


1/3 av
en third av
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer