FÅR INTE ÖVERSTIGA PÅ ENGELSK

Översättning av får inte överstiga i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1489, Tid: 0.0569

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Får Inte Överstiga i en mening och deras översättningar

Den sammanlagda sändningstiden får inte överstiga tre timmar per dag.
Their overall duration shall not exceed three hours per day.
Den totala kostnaden för stipendierna får inte överstiga 127 500 ecu.
The total cost of the awards may not exceed ECU 127 500.
får inte överstiga 10 000 bar/liter.
shall not exceed 10 000 bar/litre.
Orenheten patulin får inte överstiga 50 μg/kg i det tekniska materialet.
The impurity patulin must not exceed 50 μg/kg in the technical material.
Den totala kostnaden för dessa stipendier får inte överstiga 145 000 ecu.
The total cost of such grants may not exceed ECU 145 000.
Kostnaderna får inte överstiga den bästa uppskattningen av de faktiska kostnaderna.
The costs mentioned shall not exceed the best estimate of the actual costs incurred.
Den totala kostnaden för dessa stipendier får inte överstiga 450 000 ecu.
The total cost of these grants may not exceed ECU 450 000.
Och får inte överstiga.
And shall not exceed the following:.
Orenheten toluen får inte överstiga 3 g/kg i det tekniska materialet.
The impurity toluene must not exceed 3 g/kg in the technical material.
Den maximala tidsgränsen för parkering får inte överstiga 24 timmar.
Themaximum time limit for parking cannot exceed 24 hours.
Löptiden för praktik får inte överstiga 2 år.
The term of internship cannot exceed 2 years.
Antalet i en sats får inte överstiga 5000 enheter.
The numbers in a batch shall not exceed 5000 units.
Oljeinnehållet i utflödet utan utspädning får inte överstiga 15 ppm.
The oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million;
Följande orenheter får inte överstiga en viss mängd i det tekniska materialet.
The following impurities must not exceed a certain amount in the technical material:.
Denna ytterligare frist får inte överstiga tre månader.
Such additional period may not exceed three months.
Föroreningen toluen får inte överstiga 3 g/kg i den tekniska produkten.
The impurity toluene must not exceed 3 g/kg in the technical material.
Gemenskapens finansiella stöd får inte överstiga följande nivåer:.
Community financial aid does not exceed the following rates:.
Unionens bidrag får inte överstiga.
The union contribution cannot exceed:.
Den ytterligare tidsfristen får inte överstiga två veckor.
Such derogation may not exceed two further weeks.
Det beviljade belop­pet får inte överstiga 10 000 ecu per del­tagande stad.
The sum granted may not exceed ECU 10 000 per participating town.
Skillnaden får inte överstiga 100 %.
The percentage difference could not exceed 100%.
Föroreningen patulin får inte överstiga 50 μg/kg i den tekniska produkten.
The impurity patulin must not exceed 50 μg/kg in the technical material.
Vikten får inte överstiga 1000 gram.
The weight can not exceed 1000 gram.
Garantin får inte överstiga 90 % av lånet.
The guarantee does not exceed 90% of the loan;
Får inte överstiga 790000 euro för italien.
Shall not exceed EUR 790000 for italy.
Tjockleken får inte överstiga 30mm, bredden 250mm och längden 350mm.
The thickness can not exceed 30mm, width 250mm and length 350mm.
Det totala beloppet får inte överstiga 32 miljoner euro.
Their total amount may not exceed EUR 32 million;
Följande föroreningar får inte överstiga en viss mängd i den tekniska produkten:.
The following impurities must not exceed a certain amount in the technical material:.
Den kvantitet som saluförs gemensamt av organisationerna får inte överstiga.
The quantity jointly marketed by the organisations cannot exceed:.

Resultat: 1489, Tid: 0.0569

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "får inte överstiga"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer