FÖR ATT STÄRKA PÅ ENGELSK

Översättning av för att stärka i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1710, Tid: 0.1029

for strengthening (315) to promote (7) to bolstering (2) to further (4) for stronger (4)

Exempel på att använda För Att Stärka i en mening och deras översättningar

Det finns ett stort stöd för att stärka fördragets bestämmelser på detta område.
There is wide support for strengthening the treaty provisions in this area.
Stödkontoret bör inrättas för att stärka och utveckla dessa samarbetsåtgärder.
The support office should be established in order to strengthen and develop those cooperation measures.
Och bra för att stärka vår vänskap.
And good for strengthening our friendship.
Vi kan använda radiosändaren för att stärka vår signal och skicka SOS.
We can use this beacon to increase our signal and send an SOS.

För att stärka eu:s konkurrensställning föreslår EESK att kommissionen.
In order to strengthen its competitive position, the EESC proposes that the Commission:.
Att ange nyckelfaktorer för att stärka produktiviteten i EU är inte svårt.
Outlining key factors for strengthening productivity in the EU is not difficult.
För att stärka eu:s konkurrensställning föreslår EESK att kommissionen.
In order to strengthen its competitive position, the EESC proposes to the commission to:.
Är ni här för att stärka er egen ställning?
Are you here to improve your own position regarding the case?
Använd den ensam för att stärka hudens mikrocirkula… läs mer här.
Use it alone to increase the skin's micro circulati… read more here.
Det innebär ett stöd för att stärka just användarnas och konsumenternas rättigheter.
This constitutes support precisely for strengthening the rights of users and consumers.
Använd den ensam för att stärka hudens mikrocirkulation.
Use it alone to increase the skin's micro circulation.
Insatser för att stärka överensstämmelsen och samordningen mellan gemenskapens olika finansieringsinstrument.
Measures to improve the coherence and co-ordination between the various community financial instruments;
Principer för att stärka den privata sektorns roll i eu:s utvecklingssamarbete.
Principles for strengthening the role of the private sector in EU development cooperation.
Angående: åtgärder för att stärka europas turistindustri.
Subject: measures to boost the european tourism industry.
Oie-medlemskap för gemenskapen för att stärka dess aktiva roll.
Community membership of the OIE in order to strengthen the active role of the community.
Rationalisera för att stärka lissabonstrategins sociala dimension.
Streamlining in order to strengthen the social dimension of the lisbon strategy.
Det krävs därför en gemenskapsstruktur för att stärka det operativa samarbetet mellan dem.
A community structure is therefore necessary for improving the operational co-operation among them.
Kraftigare åtgärder behövs för att stärka realekonomin.
Bolder measures needed to boost the real economy.
Idrelay är det perfekta verktyget för att stärka och utveckla dina kundrelationer.
Idrelay is the perfect tool for strengthening and developing your customer relations.
Men vad gör EU för att stärka möjligheterna att återupprätta freden?
But what is the EU doing to improve the possibilities of a return to peace?
Detta är en avgörande fond för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen.
This is a crucial fund for strengthening economic and social cohesion.
Särskilda insatser för att stärka invandrares sociala integration.
Specific measures to promote social inclusion of migrants.
Åtgärder för att stärka saluföringen av jordbruksprodukter.
For improving the marketing of agricultural products;
Ta vitamin c för att stärka immunförsvaret.
Take vitamin c to boost the immune system.
Adobe förvärvade rawshooter teknik för att stärka sin lightroom.
Adobe acquired rawshooter technology in order to strengthen its lightroom.
Vi försökte med ett dött virus i kombination med atrofins för att stärka immunförsvaret.
We tried using dead virus combined with atrophins to boost immune response.
För att stärka efterlevnaden av btv-konventionen ska unionen främja följande:.
In order to strengthen compliance with the BTWC, the union shall promote:.
Mekanismen för att stärka klausulen måste också graderas.
The mechanisms for enforcing the clause must also be graduated.
SMAP: utvärdering och förslag för att stärka dess miljökomponenter.
SMAP: assessment and proposals for strengthening its environmental components.
Everlast underarmtränaren är helt perfekt för att stärka underarmmusklerna och handleden.
The everlast wrist strengthener is ideal for strengthening your forarm and wrist.

Resultat: 1710, Tid: 0.1029

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"För att stärka" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer