FRÅN DEN DAG PÅ ENGELSK

Översättning av från den dag i Engelsk

Resultat: 1005, Tid: 0.212

Svenska-engelsk ordbok
from the date from the day from the time from the entry

Exempel på att använda Från Den Dag i en mening och deras översättningar

Receptet är giltigt två år från den dag det skrivits ut.
A prescription is valid for two years from the date it was written.
Utställningen pågår från den dag 2 tills 29 juni 2009.
The exhibition will run from the day 2 until 29 june 2009.

Anbudet är giltigt under tre veckor från den dag det lämnas in.
Offers shall remain valid for three weeks from the date of submission.
Vi visste det från den dag vi föddes.
We knew it from the day we were born.
Erbjudandet är giltigt under tre veckor från den dag det lämnas in.
Offers shall remain valid for three weeks from the date of submission.
Alma... men du höjde danny från den dag han föddes.
Alma... but you raised danny from the day he was born.
Receptet är giltigt ett år från den dag det skrivits ut.
A prescription is valid for one year from the date it was written.
Från den dag de hittade din skyttel.
From the day they found your shuttle.
Hon led från den dag hon föddes.
She suffered from the day she was born.
Vi visste båda det, från den dag vi hittade dig.
We both knew it from the day we found you.
Du kallades grace, från den dag du föddes.
You were called grace, from the day you were born.
Tiden för er anmälan räknas från den dag vi erhåller anmälningsavgiften.
The time of your registration is counted from the day we receive the payment.
Vi erbjuder returrätt i 30 dagar från den dag du mottagit paketet.
We offer return rights for 30 days from the day you receive the package.
Från den dag vi möttes har det varit en enda lång kamp.
From the day we met, it's been one long, bloody fight.
Från den dag bokaffären öppnade till sista utbetalningen 1991.
From the day the bookshop opened for business till the last payment in 1991.
Från den dag han blev född så äventyrslysten.
From the day he was born he yearned for adventure.
Sådan tillfällig tilllämpning skall gälla från den dag då anmälan erhölls.
Such provisional application shall become effective from the date of receipt of the notification.
Garantin upphörde inom sex månader från den dag lånet beviljades.
The guarantee expired within six months after the date on which the loan was granted.
En souvenir från den dag då din far gasade Ma'an.
A souvenir of the day your father gassed ma'an.
Obegränsad från den dag rättsakten träder i kraft.
Indefinite from date of entry into force.
Från den dag pratade inte john dolittle med djuren mer.
From that day on, john dolittle never spoke to animals again.
Detta beslut skall gälla i två år från den dag det antas.
The decision shall apply until two years from the day of its adoption.
Denna period skall beräknas från den dag då deklarationen för hänförande till förfarandet togs emot.
This period shall be calculated from the date of acceptance of the declaration of entry for the procedure.
Den ska tillämpas från den dag då avtalet börjar tillämpas i enlighet med dess artikel 15.
It shall apply from the date of application of the agreement as provided for in article 15.
Besluten 1786/2002/EG och 20/2004/EG skall upphöra att gälla från den dag då det här beslutet träder i kraft.
Decisions no 1786/2002/EC and no 20/2004/EC are is repealed from the day of entry into force of this decision.
Inom fyra år från den dag då avtalet träder i kraft ska montenegros uppgifter till europeiska kommissionen om landets BNP
Within four years from the entry into force of this agreement, montenegro shall submit to the european commission its GDP
Överlåtelsen eller återbördandet gäller från den dag då anteckningen görs.
The transfer or transfer back to the titular holder shall take effect from the date of the entry.
Utställningen kommer att löpa från den dag 4 maj 2010 tills 31 maj 2010.
The exhibition will be open from the day 4 may 2010 until 31 may 2010.
Den ska hållas tillgänglig under två år från den dag då den först offentliggörs.
It shall remain available for two years from the date of the initial publication.
Ursprungsdeklarationen gäller i 12 månader från den dag då den upprättas av exportören.
The origin declaration will be valid for 12 months from the day when it was completed by the exporter.

Resultat: 1005, Tid: 0.212

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer