FRED OCH SÄKERHET PÅ ENGELSK

Översättning av fred och säkerhet i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 891, Tid: 0.0803

Exempel på att använda Fred Och Säkerhet i en mening och deras översättningar

Utan fred och säkerhet kan det inte finnas utveckling och välstånd.
Without peace and security there can be no development or prosperity.
De framväxande strukturerna för fred och säkerhet i afrika.
The emerging structures and architectures for peace and security in africa(APSA).
Kom och bo hos mig i fred och säkerhet.
Come and live with me in peace and safety.
Fred och säkerhet är den stora uppgiften för vår tid.
Peace and security is the task of our time.

Upprätthållandet av fred och säkerhet.
Fred och säkerhet är en förutsättning för att uppnå hållbar utveckling.
Peace and security is a pre-condition for achieving sustainable development.
Kvinnor, fred och säkerhet.
Fred och säkerhet är ett allvarligt problem i afrika.
Peace and security are a grave problem in africa.
Eu-stöd för internationell fred och säkerhet.
EU support for international peace and security.

Genomförande av fn:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.
Implementation of UN resolutions on women, peace and security.
Samtidigt kan fred och säkerhet inte bli hållbara utan utveckling.
At the same time peace and security can not be sustainable without development.
Ny resolution om kvinnor, fred och säkerhet.
New resolution on women, peace and security.
Fred och säkerhet, inklusive konfliktförebyggande och reform av säkerhetssektorn.
Peace and security, including conflict prevention and security sector reform.
Ariel sharon lovade sitt folk fred och säkerhet.
Ariel sharon promised his people security and peace.
Det är en fråga om fred och säkerhet.
It is a peace and security issue.
(1) fred och säkerhet i Afrika: fred och säkerhet är en förutsättning för utveckling.
(1) peace and security in Africa: these are prerequisites for development.
När de ser fred och säkerhet ska en plötslig undergång komma över dem" "liksom födslovåndan över en havande kvinna, och de ska inte komma undan.".
Next they see peace and safety then a sudden perdition.
Volontärgruppen i månaden( kvällstid) och vid dessa tillfällen erbjuds utbildningar, workshops och samtal om kvinnors rättigheter, fred och säkerhet.
The volunteer group in Gothenburg was founded in the spring of 2014. It has monthly meetings(evenings), and at these occasions volunteers are offered trainings, workshops and discussions on women's rights, peace and security.
När det gäller israelerna bör leda till att de får leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser.
For the israelis, to live in peace and safety within internationally recognised borders.
En hållbar fred och säkerhet kan inte uppnås utan att kvinnorna deltar fullt ut.
Sustainable peace and security cannot be achieved without the full participation of women.
Unionen kommer att bidra till internationell fred och säkerhet i enlighet med principerna i förenta nationernas stadga.
The union will contribute to international peace and security in accordance with the principles of the united nations charter.
Malmö/Lunds volontärgrupp startade redan 2010. Volontärgruppen arrangerar sina volontärträffar en gång i månaden(kvällstid) och vid dessa tillfällen erbjuds utbildningar, workshops och samtal om kvinnors rättigheter, fred och säkerhet.
The volunteer meetings( evenings), and on these occasions volunteers are offered trainings, workshops and discussions on women 's rights, peace and security.
Kvinnor, fred och säkerhet är områden som bör få största möjliga uppmärksamhet.
Women, peace and security are areas which should be given the utmost attention.
Hon arbetar också med frågor som rör afrikansk säkerhet, särskilt regionala afrikanska samarbeten för fred och säkerhet.
EU och kina har intresse av att främja fred och säkerhet genom ett reformerat och effektivt multilateralt system.
The EU and china have an interest in promoting peace and security through a reformed and effective multilateral system.
EU och nato förenar sina krafter för att kvinnor ska bli aktörer för fred och säkerhet.
EU and NATO join forces to make women actors of peace and security.
Arbetet med fn:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet blir konkret i pcpd:s regi.
The work with UN resolution 1325 on women, peace and security becomes tangible under the management of the PCPD.
För ALDE-gruppen. -(EN) herr talman! afrikas horn är en fruktansvärd region där interna och regionala konflikter fortsätter att förhindra fred och säkerhet.
On behalf of the horn of africa is a dreadful region where internal and regional conflicts continue to undermine peace and security.
Resolution 687 innehöll det övergripande målet att återställa internationell fred och säkerhet i regionen.
Resolution 687 had an overall objective of restoring international peace and security in the region.

Resultat: 891, Tid: 0.0803

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "fred och säkerhet"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer