I DENNA FRÅGA PÅ ENGELSK

Översättning av "i denna fråga" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1244, Tid: 0.1555

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
in this matter on this issue in this regard in this respect on this subject in this question in this area on this point in this field on this topic in this connection in this case in this affair in this context

Exempel på att använda "I Denna Fråga" i en mening och deras översättningar

Clarkes åsikt i denna fråga är inte precis opartisk.
Clarke's opinion in this matter is not exact.
Rådet bör fatta beslut i denna fråga efter samråd med europaparlamentet.
The council should take decisions in this matter after consultation of the european.
Det politiska ledarskapet i denna fråga är oerhört viktigt.
Political leadership on this issue is incredibl.
Vi får ständigt blandade budskap i denna fråga, och vi behöver klarhet.
We constantly receive mixed messages on this issue and we n.
Ett viktigt verktyg i denna fråga är eu:s handlingsplan mot terrorism.
An important tool in this matter is the EU counter-terrorism.
Tyskland anser därför att kommissionen är inkonsekvent i sin ståndpunkt i denna fråga.
Germany therefore regards the Commission's position in this regard as.
Beslut i denna fråga bör fattas med utgångspunkt i mer djupgående analyser.
Any decision in this respect should be based on more in-dep.
Cept:s förslag i denna fråga stödjer detta mål.
CEPT's proposal on this issue is in support of thi.
I denna fråga måste vi hantera sändningsfrekvenser med särskild omsorg.
In this regard we must handle broadcast frequencies with part.
Internationella brottmålsdomstolens roll i denna fråga är avgörande.
The role of the court in this matter.
Särskilt wemheuers insatser i denna fråga har varit föredömliga.
In particular, mrs Wemheuer's work in this matter has bee.
I denna fråga kan europaparlamentet vara en bra samarbetspartner för centralbanken.
In this respect the european parliament could act as one side in an excellent.
Han avsåg att göra en deklaration i denna fråga efter sitt anförande.
He would make a declaration on this subject after hi.
Rådets attityd i denna fråga kan bli prejudicerande för andra fall.
Its attitude on this issue could be a precedent for.
Herr ordförande, nyckelordet i denna fråga är "jämvikt".
Mr president, the key word in this question is.
I denna fråga tycks ljuset komma från öster.
On this issue, the light appears to come fr.
Skarpa åsiktsskillnader i denna fråga daterar sig till 1923.
Sharp divergences on this subject date b.
I denna fråga bör vi män visa solidaritet med kvinnorna.
In this matter we men must show solidarity.
Det uttalade politiska åtagandet i denna fråga har inte omsatts i konkreta resultat.
The declared political commitment on this subject did not translate into concr.
Därför stöder kommittén kommissionens avsikt att ta initiativ i denna fråga.
We therefore support the Commission's intention to take initiatives i.
I denna fråga antog rådet följande uttalande:.
On this issue, the council adopted the following.
Jag är inte enig med jonathan evans i denna fråga.
I disagree with mr evans on >.
Medborgarna väntade sig framför allt klarhet i denna fråga.
Europe's citizens were expecting clarity in this are.
Kommittén uppmuntrar kommissionen att lägga fram förslag i denna fråga.
The committee encourages the commission to put forward proposals i.
En sådan övergripande metod är den enda möjliga i denna fråga.
This global approach is the only one possible in >.
Vi måste fortsätta vår dialog med de ryska myndigheterna i denna fråga.
We have to continue our dialogue with the russian authorities on >.
Rapporterna säger inget mer i denna fråga.
The reports say nothing more on >.
EU bör tjäna som föredöme i denna fråga.
The EU should act as a pioneer i.
Det rättsliga och polisiära samarbetet mellan medlemsstaterna i denna fråga måste stärkas.
There must be closer police and judicial cooperation in this field between Me.
Rådet antog slutsatser i denna fråga dok.
The council adopted conclusions on thi.

Resultat: 1244, Tid: 0.1555

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "i denna fråga"


i detta avseende
denna fråga
i det här läget
i det här sammanhanget
på den punkten
på detta område
i den här saken
i denna riktning
i detta mål
i detta sammanhang
i detta ärende
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer