I DETTA AVSEENDE PÅ ENGELSK

Översättning av "i detta avseende" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 5421, Tid: 0.0705

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
in this respect in this regard in this context in this connection in this sense to this extent in this area in

Exempel på att använda "I Detta Avseende" i en mening och deras översättningar

Vi samlar bevis i detta avseende och diskuterar det med intressenterna.
We are gathering evidence in this respect and are discussing it with s.
I detta avseende anser jag att sådana debatter är nödvändiga.
In this respect, i believe that such debates ar.
Jag vet att parlamentet i detta avseende är helt enigt med kommissionen.
I know that in this regard parliament is entirely in agreement with the.
Och i detta avseende kommer vi att stödja kommissionen.
And in this regard we will support the.
I detta avseende bör det noteras att argumentet inte styrktes.
In this respect, it should be noted that the argument was not su.
Vägledande principer i detta avseende är ansvar, legitimitet, spännvidd och effektivitet.".
Guiding principles in this context are accountability, legitimacy, comprehensiveness and.
I detta avseende krävs sanningsenlig och användbar information.
In this context, sincere and useful information i.
Se i detta avseende kommissionens riktlinjer, punkt 45.
See also in this regard the commission guidelines, p.
I betänkandet hänvisas i detta avseende till en effektiv övervakningsmekanism.
The report refers in this connection to an effective monitorin.
I detta avseende vill jag applådera och välkomna kommissionens förslag.
In this respect i applaud and willingly welcome the commission.
I detta avseende stöder kommissionen parlamentets och rådets gemensamma förklaring.
In this respect, the commission supports the joint declaration of the council and.
I detta avseende har leonardo da vinci-programmet tre huvudmål:.
In this context, the leonardo da vinci programme has three main.
Se i detta avseende rättspraxis som angetts i fotnot 26.
See in this regard the caselaw cited in.
I detta avseende anser den att språkfrågan snabbt måste lösas.
In this connection it feels that the language issue must be re.
Sammanhållningspolitiken är i detta avseende lika modern som den var 1988.
In this sense, cohesion policy is still as modern as it.
I detta avseende har jag tre specifika önskemål eller förslag.
In this respect, i have three specific requests o.
Det är i detta avseende som jag ser mig själv som europé.
It is in this sense that i understand myself as.
I detta avseende kan horisont 2020 dra nytta av nätverk för informationsöverföring.
To this extent, horizon 2020 may make use of networks for informati.
Medlemsstaternas och kommissionens respektive ansvar i detta avseende bör specificeras.
The responsibilities of member states and the commission in this regard should b.
I detta avseende, mayers $141 miljoner chefslöner kan brytas ned.
To this extent, Mayer's $141 million executive pay can be.
I detta avseende gratulerar jag föredraganden bernhard rapkay.
In this respect, i congratulate the rapporteur.
Om hygienlagstiftningen brister i detta avseende måste den granskas.
If hygiene legislation is inadequate in this area it will have to.
I detta avseende innebär helighet också en förändring i riktning.
Holiness in this sense suggests also a change in direction or.
För medborgarna i landet i detta avseende finns det inget hinder.
For the citizens of the country in this regard, there is.
I detta avseende är en god socialpolitik lika med en god ekonomisk politik.".
In this sense, good social policy is good econo.
Aldrig har ryssland i detta avseende varit så fattigt och öde som nu.
Yet in this regard russia was never before so poor a.
I bilaga II om sjötransporterna inte skall drabbas av nackdelar i detta avseende.
If maritime transport is not to be at a disadvantage in >.
I detta avseende måste vi uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna.
In this respect, we must encourage cooperation between Me.
Ytterligare arbete krävs i detta avseende.
More efforts should be made i.
I detta avseende, företagaren måste sträva efter att-.
To this extent, the entrepreneur must en.

Resultat: 5421, Tid: 0.0705

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "i detta avseende"


på detta sätt
i dessa frågor
i det här sammanhanget
på den punkten
på detta område
i detta sammanhang
i denna riktning
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer