I DETTA SAMMANHANG PÅ ENGELSK

Översättning av "i detta sammanhang" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 8636, Tid: 0.0946

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
in this context in this connection in this respect in this regard in this framework in

Exempel på att använda "I Detta Sammanhang" i en mening och deras översättningar

Se i detta sammanhang fotnot 27 ovan.
See in this context footno.
Betänkandet innehåller i detta sammanhang en obalans.
In this connection, the report contains a.
Kommissionen har i detta sammanhang baserat sitt förslag på följande mål:.
In this context, the commission has based its proposal on the following.
Kommissionen önskar i detta sammanhang påpeka följande:.
In this connection, the commission wishes to note th.
Men i detta sammanhang är formen viktig.
But the form in this respect i.
Betydelsen av rörlighet och partnerskap i detta sammanhang underskattas ibland.
The importance of mobility and of partnerships in this context is sometimes und.
Parlamentet har i detta sammanhang uppmanat till snabba åtgärder.
Parliament has, in this connection, requested swi.
EU är mycket aktivt i detta sammanhang och kommer att så förbli.
The european union is very active in this respect, and wil.
I detta sammanhang är det viktigt att.
In this context, it is i.
I detta sammanhang bör floden rhen ägnas särskild uppmärksamhet.
In this regard specific attention should be given to the.
Det är viktigt att i detta sammanhang skydda och stödja organiskt utsäde.
It is important in this regard to protect and support or.
I detta sammanhang betalade SNCF 3 miljoner euro till sernam xpress.
In this connection, SNCF paid EUR 3 million to Se.
Kommissionen kan i detta sammanhang begära att standarder utvecklas.
In this framework, the commission may request standardisation.
Vår röst kan i detta sammanhang bara bli ett nej till detta beslut.
In this respect, our vote can only be against th.
I detta sammanhang kan EU.
In this context.
I detta sammanhang har gemensamma deklarationer antagits och översänts till de politiska myndigheterna.
In this framework, joint declarations addressed to political authorities.
I detta sammanhang kan frivilliga åtaganden spela en viktig roll.
In this context voluntary commitments could play an imp.
I detta sammanhang är det också nödvändigt att vara tydlig om följande.
In this connection, it is also necessary to be clear about th.
Vad gäller energieffektivitet framförs det inga förslag i detta sammanhang.
On energy efficiency, no proposals are presented in >.
Det har dock uppstått ett problem i detta sammanhang, nämligen traktordirektivet.
One problem has arisen in this regard, however, namely the Tracto.
Dialogens betydelse har i detta sammanhang erkänts av alla institutioner.
The importance of the dialogue in this respect has been recognised by all the i.
I detta sammanhang upprepar kommittén några av sina tidigare kommentarer:.
In this connection the committee would repeat some of its earli.
I detta sammanhang skall ett antal områden ägnas särskild uppmärksamhet:.
In this framework, specific attention will be paid to a number of sp.
I detta sammanhang bör ilo:s roll stärkas.
In this context, the role of the ILO should be s.
En stor utmaning är i detta sammanhang att förhindra internationell miljödumpning.
A major challenge in this regard is to prevent environmental dumping at internat.
Europeiska unionen har i detta sammanhang viktiga uppgifter.
In this respect, the european union has an imp.
Den viktigaste parametern i detta sammanhang är svavelhalten.
The most important parameter in this respect is sulp.
I detta sammanhang ska de samråda med kommissionen.
In this connection they shall consult the.
Jag vill i detta sammanhang tacka föredraganden för hennes utmärkta insats.
In this regard i would like to thank the rapporteur for her exc.
I detta sammanhang får hänsyn tas till sådana faktorer som.
In this regard, account may be taken of fact.

Resultat: 8636, Tid: 0.0946

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "i detta sammanhang"


i detta avseende
i det här sammanhanget
på den punkten
i denna fråga
på detta område
i denna riktning
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer